Gunnar Bergman

Anknuten till Forskning
E-postadress: gunnar.bergman@ki.se
Besöksadress: ALB Q2:04, 17176 Stockholm
Postadress: K6 Kvinnors och barns hälsa, K6 Klinisk pediatrik Barnkardiologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Överläkare, med.dr. och forskare vid Barnhjärtcentrum med specialisering
  inom fosterkardiologi och kognitiv uppföljning av barn opererade för
  hjärtsjukdom.
  Läkarutbildningen, Umeå, examen 1988.
  Legitimerad läkare, Luleå, 1991.
  Specialist i pediatrik, Sundsvall, 1995.
  Specialist i barn- och ungdomskardiologi, Karolinska, 2003.
  Subspecialisering i fosterkardiologi inkl locum consultant fetal
  cardiologist, Royal Brompton Hospital, London, 2006.
  Forskarutbildning, med.dr., Karolinska Institutet, 2010.
  Sektionschef och ledarskapsutbildningar, Karolinska, 2015-2020.

Forskningsbeskrivning

 • Specialiseringen inom fosterkardiologi har vetenskapligt inledningsvis
  fokuserat på utvecklingen av en fosterekokardiografisk metod för tidig,
  fetal diagnos av immunmedierat hjärtblock. Detta har fört till fortsatta
  samarbeten runt kliniska, epidemiologiska och experimentella studier av
  medfött hjärtblock och immunologiskt medierad hjärtsjukdom (Kawasaki och
  MIS-C) samt delaktighet i en multidisciplinär forskargrupp under prof Marie
  Wahren Herlenius ledning.
  I ett samarbete med Centrum för läkemedelsepidemiologi, KI, fick jag
  möjligheten att fördjupa mig i registerbaserad epidemiologisk forskning,
  där jag i samarbete med biostatistiker fick möjligheten att utveckla
  algoritmer för att söka ut specifika och avgränsade grupper av
  hjärtsjukdom och testa algoritmerna i valideringsstudier.
  I ett nationellt samarbete, mellan landets universitetsorter, har jag
  bidragit till upprättandet av ett nationellt kvalitetsregister för
  fosterhjärtbedömningar, vilket har blivit en del av det svenska, nationella
  registret för medfödd hjärtsjukdom, Swedcon/Fetal, för vilket jag nu är
  registeransvarig. Sedan 2017 bidrar jag med en årlig sammanställning av
  data ur registret, inkluderande öppna jämförelser mellan landets regioner
  avseende utvecklingen av den prenatala detektionen och redovisning av
  graviditetsutfall. Utfallen stimulerar till en snabb, fortsatt utveckling av
  den kliniska verksamheten och ett nationellt införande av likvärdiga
  rutiner.
  Den snabbt ökande prenatala diagnostiken av allvarliga hjärtfel ställer
  särskilda krav på den kliniska konsultationen och informationen efter
  diagnos. Denna verksamhet vilar på den kanske mest känsliga etiska frågan
  inom medicinen, grundad i den svenska abortlagstiftningen. Denna komplexa
  kontext har initierat och slutfört ett avhandlingsarbete (Tommy Carlsson,
  2017) om "Information efter diagnos av allvarligt hjärtfel". Efter inbjudan
  och samarbeten har konsultationen och informationsöverföringen samt
  perspektivet hälsolitteracitet även studerats av prof Anna-Malin Karlsson
  och hennes grupp, Institutionen för svenska och flerspråkighet vid
  Stockholms Universitet (tidigare Uppsala universitet) med stöd av
  Vetenskapsrådet.
  Uppkomsten av medfödda hjärtfel är ännu till stora delar okänd.
  Patogenetiskt noteras en komplex genetisk bakgrund, som har börjat beskrivas
  i olika kardiogenetiska arbeten. Vi har i Sverige goda förutsättningar att
  bidra till denna kunskapsutveckling tack vare våra nationella register
  kopplat till satsningar på "Science for Life"-laboratorier. I ett nationellt
  samarbete har jag bidragit till skapandet av den Svenska biobanken för
  medfödd hjärtsjukdom (SNAB-CHD) - en svensk infrastruktur för fortsatt
  kardiogenetisk forskning. Jag ansvarar för provsamlingen vid KI biobank och
  är del av styrgruppen. Med detta som bas är jag huvudhandledare i ett
  projekt som är inne i en slutlig fas inför upprättandet av en
  registerbaserad flergenerations-kohort bestående av familjer där >
 • 1 individ
  har medfött hjärtfel. Epidemiologiska och genetiska studier är planerade
  utifrån kohorten.
  Den prenatala diagnostiken och kravet på allsidig information, inte minst
  runt områden som prognos och livskvalitet har genererat ett starkt intresse
  för det långsiktiga utfallet av allvarlig hjärtsjukdom och kirurgisk
  behandling. Svenska och internationella sammanställningar visar att >
 • 90% av
  alla med medfött hjärtfel förväntas nå vuxen ålder. Däremot växer
  kunnandet runt den ökade förekomsten av kognitiva svårigheter vid
  allvarligt eller mycket allvarligt hjärtfel. Utifrån dessa perspektiv har
  jag varit delaktig i framtagandet av nationella riktlinjer för kognitiv
  uppföljning av barn med hjärtsjukdom och arbete för att implementera dessa
  riktlinjer lokalt och nationellt. En vetenskaplig utvärdering av införda
  screeningmetoder är planerad.
  Publikationer
  1. Öhman A, El-Segaier M, * Bergman G, * Hanseus K, Malm T, Nilsson
  B, Pivodic A, Rydberg A, Sonesson SE, Mellander M.
  Transplantation-free survival after Norwood surgery for hypoplastic left
  heart syndrome with aortic atresia: A Swedish national cohort study.
  Cardiology in the young 2020 30
 • 3 353-360
  2. Hedlund M, Thorlacius GE, Ivanchenko M, Ottosson V, Kyriakidis
  N, Lagnefeldt L, Tingström J, Sirsjö A, Bengtsson AA, Aronsson
  E, Gemzell-Danielsson K, Ronnblom L, * Bergman G, * Espinosa A,
  Sonesson SE, Eloranta ML, Wahren-Herlenius M. Type I IFN system
  activation in newborns exposed to Ro/SSA and La/SSB autoantibodies in utero.
  RMD open 2020 6
 • 1
  3. Öhman A, El-Segaier M, * Bergman G, * Hanséus K, Malm T, Nilsson
  B, Pivodic A, Rydberg A, Sonesson SE, Mellander M. Changing
  Epidemiology of Hypoplastic Left Heart Syndrome: Results of a National
  Swedish Cohort Study. Journal of the American Heart Association 2019 8
 • 2
  e010893-
  4. Mofors J, Eliasson H, Ambrosi A, Salomonsson S, Skog A, Fored
  M, Ekbom A, * Bergman G, * Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Comorbidity
  and long-term outcome in patients with congenital heart block and their
  siblings exposed to Ro/SSA autoantibodies in utero. Annals of the rheumatic
  diseases 2019 78
 • 5 696-703
  5. Haerskjold A, Stokholm L, Linder M, Thomsen SF, * Bergman G,
  * Berglind IA, Kieler H, Ravn H, Stensballe LG. Palivizumab Exposure
  and the Risk of Atopic Dermatitis, Asthma and Allergic Rhinoconjunctivitis: A
  Cross-National, Population-Based Cohort Study. Paediatric drugs 2017 19
 • 2
  155-164
  6. Carlsson T, Melander Marttala U, Wadensten B, * Bergman G,
  * Axelsson O, Mattsson E. Quality of Patient Information Websites About
  Congenital Heart Defects: Mixed-Methods Study of Perspectives Among
  Individuals With Experience of a Prenatal Diagnosis. Interactive journal of
  medical research 2017 6
 • 2 e15-
  7. Carlsson T, * Bergman G, * Wadensten B, Mattsson E. Experiences of
  informational needs and received information following a prenatal diagnosis
  of congenital heart defect. Prenatal diagnosis 2016 36
 • 6 515-22
  8. Carlsson T, * Bergman G, * Karlsson AM, Wadensten B, Mattsson E.
  Experiences of termination of pregnancy for a fetal anomaly: A qualitative
  study of virtual community messages. Midwifery 2016 41
 • 54-60
  9. Carlsson T, Marttala UM, Wadensten B, * Bergman G, * Mattsson E.
  Involvement of persons with lived experience of a prenatal diagnosis of
  congenital heart defect: an explorative study to gain insights into
  perspectives on future research. Research involvement and engagement 2016 2

 • 35-
  10. *Bergman G, * Hærskjold A, Stensballe LG, Kieler H, Linder M.
  Children with hemodynamically significant congenital heart disease can be
  identified through population-based registers. Clinical epidemiology 2015 7

 • 119-27
  11. Carlsson T, * Bergman G, * Karlsson AM, Mattsson E. Content and
  quality of information websites about congenital heart defects following a
  prenatal diagnosis. Interactive journal of medical research 2015 4
 • 1 e4-
  12. Carlsson T, * Bergman G, * Melander Marttala U, Wadensten B,
  Mattsson E. Information following a diagnosis of congenital heart defect:
  experiences among parents to prenatally diagnosed children. PloS one 2015
  10
 • 2 e0117995-
  13. Linder M, Byström C, Kieler H, * Bergman G, * Haerskjold A. Use of
  palivizumab is underestimated in the Swedish Prescribed Drug Register -
  implications for register-based drug studies. Clinical epidemiology 2015 7

 • 45-51
  14. *Bergman G, * Skog A, Tingström J, Ottosson V, Hoxha A, Ambrosi
  A, Salomonsson S, Wahren-Herlenius M, Swedish Congenital Heart Block
  Study Group. Late development of complete atrioventricular block may be
  immune mediated and congenital in origin. Acta paediatrica (Oslo, Norway :
  1992) 2014 103
 • 3 275-81
  15. Ambrosi A, Salomonsson S, Eliasson H, Zeffer E, Skog A,
  Dzikaite V, * Bergman G, * Fernlund E, Tingstrom J, Theander E,
  Rydberg A, Skogh T, Ohman A, Lundstrom U, Mellander M, Winqvist
  O, Fored M, Ekbom A, Alfredsson L, Kallberg H, Olsson T, Gadler
  F, Jonzon A, Kockum I, Sonesson SE, Wahren-Herlenius M. Development
  of heart block in children of SSA/SSB-autoantibody-positive women is
  associated with maternal age and displays a season-of-birth pattern. ANNALS
  OF THE RHEUMATIC DISEASES 2012 71
 • 3 334-40
  16. *Bergman G, * Eliasson H, Mohlkert LA, Wahren-Herlenius M,
  Sonesson SE. Progression to first-degree heart block in preschool children
  exposed in utero to maternal anti-SSA/Ro52 autoantibodies. ACTA PAEDIATRICA
  2012 101
 • 5 488-93
  17. Salomonsson S, Dzikaite V, Zeffer E, Eliasson H, Ambrosi A,
  * Bergman G, * Fernlund E, Theander E, Ohman A, Rydberg A, Skogh
  T, Wallberg-Jonsson S, Elfving A, Fored M, Ekbom A, Lundstrom U,
  Mellander M, Winqvist O, Sonesson SE, Gadler F, Jonzon A,
  Wahren-Herlenius M. A Population-based Investigation of the Autoantibody
  Profile in Mothers of Children with Atrioventricular Block. SCANDINAVIAN
  JOURNAL OF IMMUNOLOGY 2011 74
 • 5 511-7
  18. *Bergman G, * Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Diagnostic precision of
  Doppler flow echocardiography in fetuses at risk for atrioventricular block.
  ULTRASOUND IN OBSTETRICS &
 • GYNECOLOGY 2010 36
 • 5 561-6
  19. *Bergman G, * Eliasson H, Bremme K, Wahren-Herlenius M, Sonesson
  SE. Anti-Ro52/SSA antibody-exposed fetuses with prolonged atrioventricular
  time intervals show signs of decreased cardiac performance. ULTRASOUND IN
  OBSTETRICS &
 • GYNECOLOGY 2009 34
 • 5 543-9
  20. *Bergman G, * Borgström E, Lundell B, Sonesson SE. [Improved
  prenatal diagnosis of congenital heart defects. A follow-up study of prenatal
  ultrasound screening]. Lakartidningen 2008 105
 • 12-13 899-903
  21. *Bergman G, * Jacobsson LA, Wahren-Herlenius M, Sonesson SE. Doppler
  echocardiographic and electrocardiographic atrioventricular time intervals in
  newborn infants: evaluation of techniques for surveillance of fetuses at risk
  for congenital heart block. ULTRASOUND IN OBSTETRICS &
 • GYNECOLOGY 2006 28
 • 1
  57-62
  22. Westin M, Saltvedt S, * Bergman G, * Almstrom H, Grunewald C,
  Valentin L. Is measurement of nuchal translucency thickness a useful
  screening tool for heart defects? A study of 16, 383 fetuses. ULTRASOUND IN
  OBSTETRICS &
 • GYNECOLOGY 2006 27
 • 6 632-9
  23. Westin M, Saltvedt S, * Bergman G, * Kublickas M, Almstrom H,
  Grunewald C, Valentin L. Routine ultrasound examination at 12 or 18
  gestational weeks for prenatal detection of major congenital heart
  malformations? A randomised controlled trial comprising 36 299 fetuses.
  BJOG-AN INTERNATIONAL JOURNAL OF OBSTETRICS AND GYNAECOLOGY 2006 113
 • 6 675-82

Undervisning

 • Införandet av olika nivåer av screening av fosterhjärtat vid det s.k.
  rutinultraljudet i graviditetsvecka 18-20 har medfört ett behov utveckling
  av undervisning och undersökning för barnmorskor och obstetriker i första
  linjen. Sedan 2008 ansvarar jag - i samarbete med Fostermedicin, Akademiska
  sjukhuset, Uppsala - årligen för en nationell efterutbildning för
  barnmorskor, obstetriker och blivande barnkardiologer med inriktning
  fosterhjärtbedömning.
  Jag bidrar även årligen till grundutbildning i fosterultraljud inom ramen
  för utvecklingsprogram drivna av Svensk Förening för Obstetrik och
  Gynekologi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2024-2027

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, 2010

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI