Emelie Heintz

Emelie Heintz

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: emelie.heintz@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag arbetar som enhetschef och hälsoekonom på Stockholm centrum för hälsoekonomi (StoCHE) vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är adjungerad adjunkt vid LIME på KI. En del av vårt arbete på StoCHE handlar om att göra hälsoekonomiska utvärderingar av olika interventioner som Region Stockholm behöver fatta beslut om. Vi bidrar till exempel med hälsoekonomiska underlag för de kunskapsstöd som tas fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning av de nationella programområden som Region Stockholm Gotland har värdskap för. Vi gör också utvärderingar av olika reformer inom hälso- och sjukvården samt analyser och kartläggningar av fördelningen av hälso- och sjukvårdsresurser. Mer information om StoCHE finns här: https://www.chis.regionstockholm.se/StoCHE/ Jag har tidigare arbetat som hälsoekonom och samordnare för hälsoekonomi på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och som projektledare för ett forskningsprogram med inriktning på patient-rapporterade utfallsmått (PROM) på QRC Stockholm. I nuläget är jag styrelseledamot i Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA). Jag har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköping Universitet och disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård. Under åren 2016-2019 ingick jag som en av fyra fellows i Vinnvårds fellowship med inriktning på ledarskap och forskning på förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Forskningsbeskrivning

  • Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera hälsa och livskvalitet samt hur de kan användas för utvärdering och beslutsfattande. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), EQ-5D och Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt tidigare arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

  • Adjungerad Adjunkt, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

  • Docent, hälsoekonomi, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI