Emelie Heintz

Emelie Heintz

Adjungerad Adjunkt | Docent
E-postadress: emelie.heintz@ki.se
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som enhetschef och hälsoekonom på Stockholm centrum för
  hälsoekonomi (StoCHE) vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och
  sjukvårdsforskning (CHIS) på Region Stockholm och är adjungerad adjunkt
  vid LIME på KI.

  En del av vårt arbete på StoCHE handlar om att göra hälsoekonomiska
  utvärderingar av olika interventioner som Region Stockholm behöver fatta
  beslut om. Vi bidrar till exempel med hälsoekonomiska underlag för de
  kunskapsstöd som tas fram inom det nationella systemet för kunskapsstyrning
  av de nationella programområden som Region Stockholm Gotland har värdskap
  för. Vi gör också utvärderingar av olika reformer inom hälso- och
  sjukvården samt analyser och kartläggningar av fördelningen av hälso- och
  sjukvårdsresurser. Mer information om StoCHE finns här:
  https://www.chis.regionstockholm.se/StoCHE/

  Jag har tidigare arbetat som hälsoekonom och samordnare för hälsoekonomi
  på Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) och som
  projektledare för ett forskningsprogram med inriktning på
  patient-rapporterade utfallsmått (PROM) på QRC Stockholm. I nuläget är
  jag styrelseledamot i Svensk förening för hälsoekonomi (SHEA).
  Jag har en magisterexamen i nationalekonomi från Linköping Universitet och
  disputerade år 2012 på medicinska fakulteten vid samma universitet med en
  avhandling som handlar om att mäta kostnader och livskvalitet hos patienter
  med ögonkomplikationer som följd av diabetes (Health economic aspects of
  diabetic retinopathy). Parallellt med arbetet med avhandlingen var jag
  involverad i flera projekt som handlade om styrning av hälso- och sjukvård.
  Under åren 2016-2019 ingick jag som en av fyra fellows i Vinnvårds
  fellowship med inriktning på ledarskap och forskning på
  förbättringsarbete inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar främst om olika metoder för att mäta och värdera
  hälsa och livskvalitet samt hur de kan användas för utvärdering och
  beslutsfattande. Fokus ligger på metoder som Time Trade-Off (TTO), EQ-5D och
  Health Utilities Index (HUI-3), som bland annat används vid beräkning av
  kvalitetsjusterade levnadsår (QALYs). Forskningen omfattar även
  kostnadseffektivitetsanalyser av olika metoder inom hälso- och sjukvården
  och systematiska översikter av hälsoekonomiska studier. Genom mitt tidigare
  arbete på SBU har jag även varit involverad i en del projekt om
  utvärdering av etiska aspekter inom Health Technology Assessment (HTA).

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjungerad Adjunkt, Lärande, Informatik, Management och Etik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, hälsoekonomi, Karolinska Institutet, 2023

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI