Camilla Nystrand

Camilla Nystrand

Anknuten till Forskning
Besöksadress: Widerströmska huset, Tomtebodavägen 18A, 17165 Solna
Postadress: C7 Lärande, Informatik, Management och Etik, C7 MMC Rehnberg, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag arbetar som hälsoekonom på Stockholm centrum för hälsoekonomi
  (StoCHE) vid Centrum för hälsoekonomi, informatik och sjukvårdsforskning
  (CHIS) på Region Stockholm och är anknuten till forskning vid LIME på KI.
  På StoCHE arbetar jag främst med att göra hälsoekonomiska utvärderingar
  av olika interventioner som Region Stockholm behöver fatta beslut om.
  Jag har tidigare arbetat som hälsoekonom på Socialstyrelsen och är
  disputerad hälsoekonom från Uppsala Universitet.
  Jag har en mastersexamen i utvecklingsekonomi från University of Amsterdam
  och disputerade år 2021 vid den medicinska fakulteten på Uppsala
  Universitet inom hälsoekonomi. Min avhandlingen handlade om värdet av
  sociala investeringar, med ett fokus på föräldraskapsstödsprogram. Vidare
  har jag arbetet mycket med att ta fram beräknings- och kalkylverktyg för
  kommuner som kan användas för att göra prognoser av värdet av
  förebyggande insatser.

Forskningsbeskrivning

 • Min forskning handlar främst om att undersöka det ekonomiska värdet av
  olika typer av insatser inom hälso- och sjukvård samt inom andra sektorer
  där interventioner kan ha en inverkan på hälsa. Jag jobbar brett med allt
  ifrån primärprevention till behandling. Det som driver mig framåt inom
  forskning är möjligheten att ta fram beslutsunderlag som bidrar till bästa
  möjliga hälsa, för allt, utifrån de begränsade resurser vi har i
  samhället.

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI