Britt Gustafsson

Britt Gustafsson

Anknuten till Forskning | Docent
Besöksadress: Enheten för pediatrik, Novum, Blickagången 6A, 14157 Huddinge
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Pediatrik, 171 77 Stockholm

Forskningsbeskrivning

 • *Studier av potentiella riskfaktorer och prognosfaktorer efter hematopoietisk
  stamcellstransplantation hos barn*
  Adjungeringens nytta för KI: Professor Britt Gustafsson kommer aktivt att
  genomföra ett flertal studier, med inom pediatrisk hematologi, med fokus på
  ovanstående ämne. Det genererar ett flertal doktorander, som kommer att
  fokusera på olika delar av projektet.
  Vårt övergripande mål är att öka förståelsen av hur specifika
  molekylärbiologiska och kliniska processer kan bidra till uppkomst och
  sjukdomsförlopp vid akuta leukemier hos barn, med fokus på barn som
  genomgått hematopoietisk stamcellstransplantation (HSCT).
  I vår molekylärbiologiska del planerar vi att analysera extraherat DNA,
  från PKU-blodprov från barn som senare utvecklat ALL, för att identifiera
  de genetiska prognosmarkörerna från PKU-blodprovet och därmed öka
  förståelsen för om vissa mutationer kan initiera leukemiutvecklingen. Vår
  hypotes är också att en virusinfektion in utero kan vara en initierande
  faktor. Nya molekylära metoder har utvecklats för screening av både kända
  och tidigare okända virus från patienter. Vi har identifierat och
  extraherat DNA i PKU-blodprov från 454 barn med ALL o 900 friska kontroller.
  I våra pågående kliniska projekt, analyserar vi proteinuttryck från
  cancerrelaterade-gener i benmärgspreparat från barnets leukemidiagnos,
  före och efter HSCT, som en tänkbar tidig markör för relaps. 652
  paraffininbäddade benmärgsprov från 142 barnleukemier har identifierats
  och analyserats före, vid och efter HSCT med ”tissue micro arrays”. Kan
  vi återfinna tidiga riskmarkörer kan intervention med ex T-celler ske.
  Vårt material är unikt, då varje barn följs både före/efter HSCT. Vi
  fortsätter analysera specifika riskfaktorer, som vi misstänker leder till
  utveckling av svår graft-versus-host-disease (GVHD) i mag-tarm-kanalen hos
  barn som genomgått HSCT. GVHD i mag-tarm-kanalen är en allvarlig
  komplikation efter HSCT, ledande till ökad morbiditet och mortalitet.
  Donatorns T-celler attackerar recipientens organ och en immunologisk kaskad
  aktiveras som leder till organdestruktion, med 1-års dödlighet på ca 60 %,
  där specifika riskfaktorer är outforskade. En multicenterstudie pågår
 • vi
  har insamlat tarmbiopsier från barn med svår GVHD från samtliga
  transplantationscentra i Sverige. Målsättning är att identifiera
  nyttan/risken av skopier på svårt sjuka barn, immunologiskt studera
  biopsimaterialet och effekten av behandlingen. 82 biopsier är insamlade,
  biobank upprättad och analyser pågår. Akuta neurologiska komplikationer
  efter HSCT förekommer hos ca 20 % av alla barn. Etiologin oftast är okänd,
  men neurotropa virus som JC-polyomavirus kan vara orsaken. 100 nedfrysta
  liquorprover från patienter som genomgått HSCT analyseras med mål att
  identifiera nyupptäckta polyomavirus med hjälp av PCR. Sammanfattningsvis
  är HSCT en behandling som genomförs på vitalindikation. Vården under ca
  3-6 månader är intensiv, inkluderar olika interventioner, bl.a antibiotika
  , smärtlindring och risk för död i återfall /allvarliga komplikationer.
  Psykosociala interventioner är då viktigt för att om möjligt hjälpa
  patienten genom svåra upplevelser. Målet med vår musikterapistudie är att
  undersöka om denna terapiform lämpar sig för barn efter HSCT och om den
  förbättrar såväl det psykiska som allmänna välbefinnandet.
  *Forskargruppen:*
  Emma Honkaniemi, har genomfört sin halvtidskontroll och planerar att
  disputera hösten 2014 alt.våren 2015. Hon har fokuserat sina studier kring
  prognosmarkörer vid leukemier hos barn och också studerat specifika virus i
  PKU-blodprov. Thomas Mårtensson registrerades som doktorand maj 2013
  and analyserar specifika riskfaktorer för utveckling av svår
  graft-versus-host-disease (GVHD) i gastrointestinalkanalen hos barn. Kristin
  Mattson registrerades som doktorand nov 2013 och hon studerar studies
  specifika prognosmarkörer från benmärgsprov och kommer också att
  analysera vissa genetiska faktorer från PKU-blodprov. Lena Uggla är
  musikterapeut och målet är att undersöka om musikterapi kan underlätta
  återhämtningen efter genomgången HSCT hos barn. Vi planerar att hon ska
  registreras som doktorand plan våren 2014.
  Professor J.Winiarski, professor M.Hassan, professor B. Sander, professor T.
  Dalianis, medical doctor G. Bogdanovic, docent G. Barbany, docent J.Mattson,
  docent T.Casswall, medical doctor Johanna Rubin, medical doctor K.Ramme,
  medical doctor B-M Swahn och docent B. Wrangsjö medverkar i olika delar av
  ovanstående projekt.
  *Försörjning:*
  Våra projekt finansieras generöst av Barncancerfonden, stiftelsen
  Samariten, Mary Béves stiftelse, Ekhaga stiftelsen och ALF.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Forskning, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2023-2025

Examina och utbildning

 • Docent, pediatrik, Karolinska institutet, 2004
 • MEDICINE DOKTORSEXAMEN, Institutionen för klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2000

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI