Birgitta Janerot Sjöberg

Birgitta Janerot Sjöberg

Professor Emeritus/Emerita | Docent
Telefon: +46852483502
Besöksadress: Hälsovägen, Enheten för funktion och teknologi C2:76, 14186 Stockholm
Postadress: H9 Klinisk vetenskap, intervention och teknik, H9 CLINTEC Radiologi Funktion och teknologi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Läkarexamen 1983 vid Hälsouniversitetet i Linköping, legitimerad läkare 1985 och specialist i klinisk fysiologi (1990) resp. nuklearmedicin (1997), överläkare sedan 1994. Verksamhetschef på fysiologiska kliniken vid Hjärtcentrum, Universitetssjukhuset i Linköping 2002-2009. Disputerade i medicinsk vetenskap 1993, efter en tid som "twinningdoktorand" (medicin-teknologi), med avhandling om valvulärt aortaflöde. Postdoktor CNR Pisa 1997, forskarassistent Medicinska forskningsrådet 1997-2002 och docent sedan 1999. Adj. lektor vid Linköpings universitet 2004-2009 (Hälsouniversitetet resp. Linköpings tekniska högskola) och adjungerades 2009 som professor vid Inst. för medicinsk teknik (fysiologiska mätmetoder). Sedan 2010 professor i medicinsk teknologi vid Karolinska Institutet (Inst. för klinisk vetenskap, intervention och teknik) med anknytning till Skolan för Teknik och Hälsa vid KTH och i kombination med överläkartjänst i klinisk fysiologi och nuklearmedicin vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Forskningsbeskrivning

 • Funktionella Medicinska bilder och Teknologisk utveckling.
  Arbetar för att accelerera införande av artificiell intelligens (AI) inom medicinsk bildforskning, utbildning och hälso-sjukvård och ansvarar bl.a. för en core facilitet vid KI (SMILE.ki.se)

  Exempel på forskningskativiteter:
  Flödesbestämning med ultraljudsDoppler: Slagvolymsbestämning med ultraljudsDoppler ersätter på 90-talet hjärtkateteriseringar. Utveckling av SIVV (surface integration of velocity vectors) ett nytt flödesberäkningsverktyg. Simuleringsprogram för kardiovaskulära effekter på flödesmönster i hjärtat av ändrad compliance, slagvolym och kärlkarakteristika. Forskningsgruppen var först med att beskriva tissue tracking för ultraljudsbilder oberoende av rörelseriktning. Nu studeras i samarbete med pedagog hur tilläggsinlärningen bäst skall ske för att bild-analys fortsättningsvis skall inkludera såväl funktions- som morfologiska parametrar.

  Stress, ischemi och intensivvård: Utvärderat referensvärden och reproducibilitet avseende vävnadsDoppler bl.a. via europeisk multicenterstudie. Metodutvecklat nuklearscintigrafisk hjärtundersökningar, vävnads- och kranskärlsDoppler samt kontrastekokardiografi i vila och under stress. Utvärderat kort- och långtidseffekter av epidural analgesi hos patienter med kranskärls-angina, genes resp. antianginösa effekt. Undersökt och givit rekommendationer för att minimera negativa kardiovaskulära effekter av meknaisk ventilation. Föreslagit optimering av vätskeersättningsstrategier under intensivvård (hjärtsvikt, brännskada, stroke).

  Perfusion och kontrastultraljud: Myocardperfusion och hjärtmuskelrörelse ses i samma ultraljudsbild. Effekter av andning på kontrastbilder och kontrastens möjlighet att studera angioneogenes i plaque och tumörer. Utvecklat förbättrade ultraljudspulser för att undvika höga mekaniska index och endotelskador där cellskador bild- och funktionsstuderats. Initierat och studerat NO-bärande microbubblor, bild-tracking av virvlar i 4D-bild och "gridding" av hjärtultraljudsbilder för bild-/sensorfusion i andra modaliteter som CT, MR och gammakamera/PET.

  Utveckling av thoracal impedansteknologi och implanterbar hemodynamisk monitorering.

Undervisning

 • Över 20 års erfarenhet av problembaserad undervisning (PBL) från Hälsouniversitetet i Linköping, med såväl basgruppshandledning, föreläsningar, datoriserad fallkonstruktion, frågestunder, tentamina, och fördjupningsuppgifter för läkarstudenter och meddellånga vårdutbildningar inom fysiologi, klinisk fysiologi och fr.a. kardiovaskulära sjukdomar. Flerårigt ansvar för eko-lab och körkortsutbildning inom klinisk fysiologi, och varit utbildningssekreterare inom Svenska läkaresällskapets svenska förening för klinisk fysiologi - med bl.a. ansvar för utbildningsbok som fortfarande används för blivande specialistläkare.

  Återkommande föreläsningar, tentamina och handledning av examensarbeten i kardiovaskulär och pulmonell biomeknik, fysiologi och bilddiagnostik för masterstudenter inom medicinsk teknik. Ansvarat för tvärvetenskaplig forskarutbildningskurs i kardiovaskulär fysiologi och för internationella kliniska kurser med fokus mot kontrastekokardiografi och funktionella bilder.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Professor Emeritus/Emerita, Klinisk vetenskap, intervention och teknik, Karolinska Institutet, 2024-2026

Examina och utbildning

 • Docent, Oavlönad docent i Klinisk fysiologi, Linköpings Universitet - Hälsouniversitetet, 1999
 • PhD / Medicine Doktor, Aortic Valvular Flow - a clinical and experimental Doppler echocardiographic study, Klinisk fysiologi, Linköpings universitet (LiU), 1993

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI