This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är forskargruppsledare för vårdvetenskaplig barncancerforskning och blev 2017 antagen som docent vid KI i pediatrisk vårdvetenskap. Jag forskar inom interkulturell vård och klinisk etik; forskningen syftar till ökad kunskap om mötet mellan patient/familj och personal med olika kulturer/språk samt hur etiska svåra situationer kan hanteras. Jag arbetar även med etiskt stöd och är medlem i en nordisk arbetsgrupp i etik i barncancervården. Jag är också barnsjuksköterska och arbetade mellan 2000-2014 med barnonkologi vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

Jag är aktiv i flera olika internationella samarbeten, bland annat är jag verksam i en nordisk arbetsgrupp i etik (medlem 2008-fortfarande; ordförande 2014-2018) som syftar till att vara en nordisk kompetensgrupp som utvecklar och sprider kunskap och metoder för etiskt stöd inom barnonkologin. Inom SIOP (Internationell organisation inom barnonkologin) är jag verksam i styrgruppen för sjuksköterskegruppen (medlem 2015-fortf; ordförande 2016-fortf.); inriktad mot att förbättra livet för barn med cancer och deras familjer över hela världen.

Intresseområde/kompetens: barnonkologisk omvårdnad, klinisk etik, interkulturell vård, kvalitativ metod, grundad teori

Utbildning

  • Medicine doktorsexamen inom pediatrisk vetenskap, KI, 2008.
  • Specialistsjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- och sjukvård för barn och ungdomar, KI.
  • Universitets diplom i barnonkologisk vård, Göteborgs Universitet, 2007, 45hp.
  • Sjuksköterskeexamen med inriktning mot hälso- & sjukvård, Vårdhögskolan i Stockholm, 1994.

Forskningsbeskrivning

I forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning genomför vi forskning inom två mycket närbesläktade områden: interkulturell vård och klinisk etik.

Interkulturell vård inkluderar studier om personals, föräldrars och tolkars erfarenheter av barncancervård. Resultaten handlar bl.a. om hinder för interkulturella vårdrelationer och hur de kan hanteras. Ett frågeformulär har utvecklats och använts i en nationell studie om kommunikation över språkbarriärer

Klinisk etik inkluderar studier om etiskt svåra situationer i vården och hur personalen kan hantera dessa genom t.ex. etik-fallreflektioner i vårdteamet. Frågeformulär om det etiska klimatet och moralisk stress har, efter översättning och kulturellt anpassning, använts i en nationell studie.

Pedagogiska meriter

Jag undervisar i: interkulturell vård, klinisk etik och kvalitativ metod. Vidare, är jag ansvarig för den nationella utbildningen i "Barnonkologisk vård för sjuksköterskor" som genomförs i samarbete med uppdragsutbildningen vid KI och Barncancerfonden. Jag är även ansvarig för ett nordiskt utbilningsprogram i att facilitera etik-fallreflektioner i vårdteamet som genomförs av en nordisk arbetsgrupp i etik inom barncancervården i samverkan med VU Universitet.

Laddar publikationer

Karta