This page in English
Laddar profil information

Om mig

Som förste bibliotekarie vid Hagströmerbiblioteket ansvarar jag för Karolinska Institutets samlingar av värdefulla äldre böcker och manuskript. Jag är också forskare, kopplad till LIME och till institutionen för idé- och lärdomshistoria, Uppsala universitet. 

Forskningsbeskrivning

Mitt forskningsområde är vetenskaps- och medicinhistoria (perioden 1500-talets mitt till 1900-talets början), men jag har även ägnat mig åt modern teknikhistoria och STS (Science and Technology Studies). Främst är jag intresserad av cirkulation av kunskap och vad kunskapsutbyten innebär i termer av makt och maktutövning. Ett annat starkt intresse rör frågor om vetenskapens rumslighet och materialitet. Jag samarbetar också med naturvetare för  att praktiskt återskapa vetenskapliga experiment och hantverkspraktiker (experimentell vetenskapshistoria).

Mitt nuvarande forskningsprojekt, Att rekonstruera tidigmodern farmaci: Globala handelsnätverk, substanser och praktiker inleddes 2015 och beräknas avslutas 2018. Det är förlagt till inst. för idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, och utförs i samarbete med Nils-Otto Ahnfelt, som är analytisk farmaceutisk kemist. Genom att återskapa en tidigmodern medicin, kallad Hiärnes Testamente, rekonstruerar vi försvunna farmaceutiska, medicinska och botaniska färdigheter. Projektet integrerar medicinhistoria i det global- och vetenskapshistoriska forskningsfältet och omtolkar betydelsen av exotiska substanser i tidigmodern medicinsk praktik. Projektet finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Jag är också forskningsledare för ett STINT-finansierat samarbete med CESIMA (Centro Simao Mathias de Estudos em Historia da Ciencia) vid Pontifica Universidade Católica i Sao Paulo, Brasilien. Syftet med projektet är att kritiskt granska och utveckla de teorier om globala kunskapsutbyten som sprungit ur fältet postkoloniala studier. Från svensk sida medverkar avd. för Vetenskapshistoria och inst. för idé- och lärdomshistoria i Uppsala, samt enheten för medicinens historia och kulturarv, Karolinska Institutet. 

Laddar publikationer

Karta