Tillstånd för fotografering, filmning och ljudupptagning

För fotografering eller inspelning av ljud och film i KI:s lokaler för annat än privat ändamål behöver du tillstånd. Här hittar du regler och villkor för det, samt formulär för att söka sådant tillstånd.

Vad avses med KI:s lokaler?

Med KI:s lokaler avses alla utrymmen som KI har nyttjanderätt till och disponerar för sin verksamhet. Utomhusmiljön omfattas inte av dessa riktlinjer men säkerhetsaspekter och framkomlighet för räddningstjänst måste iakttas.

För de byggnader, lokaler och områden som är klassade som skyddsobjekt gäller särskilda regler.

Vad gäller för privatpersoner?

Privatpersoner som fotograferar, filmar eller tar upp ljud för privat bruk behöver inget tillstånd om inget annat meddelats, exempelvis studenter som önskar spela in föreläsningar eller liknande.

Tillstånd för fotografering, filmning och ljudupptagning

 • Laboratorier och lektionssalar 
  Kräver medgivande av ansvarig forskare/lärare.
 • Arbetsrum 
  Får endast ske efter överenskommelse med rumsinnehavaren/-arna.
 • Lokaler som tillhör en verksamhet
  Kräver tillstånd från den som är ansvarig för verksamheten.
 • Utomhus på campus
  Är tillåtet utan särskilt medgivande men KI anser att man inte ska använda KI:s byggnader i kommersiella eller andra syften som kan inverka på eller skada KI:s anseende.
 • I samband med förhyrning av lokaler
  Vid förhyrning av KI-lokaler för arrangemang m.m. gäller de villkor om fotografering, filmning och ljudupptagning som anges i bokningsbekräftelsen eller separata avtal.

Särskilt tillstånd för universitetsbiblioteket och Hagströmerbiblioteket

Särskilt tillstånd krävs för fotografering i universitetsbiblioteket och Hagströmerbiblioteket. Verksamhetsansvarig chef avgör sådana tillstånd.

Villkor för fotografering, filmning och ljudupptagning

 • Fotografering för spelfilm, reklam och annan produktion som inte är nyhetsproduktion får inte ske annat än i undantagsfall. En samlad bedömning ska göras utifrån KI:s värdegrund, skyddet av KI:s varumärke, säkerhets- och försäkringsfrågor samt inverkan på KI:s verksamhet och resurser.
 • Ingen fotografering får ske i öppna utrymmen under öppettider som kan störa studenter, forskare och andra medarbetare.
 • Fotografering i lokaler inom skalskyddet, dvs. låsta utrymmen, fordrar medverkan av en medarbetare från KI under hela tiden.
 • Upphovsrättsskyddade objekt får inte fotograferas och spridas utan rättighetshavarens samtycke. Skriftlig överenskommelse krävs med rättighetshavaren före fotografering och ombesörjs av den som vill fotografera. KI tar inte ansvar för hur fotografier används.
 • Fotograferingen får inte inverka på säkerheten på KI eller hindra framkomligheten för räddningstjänst.
 • I gemensamma utrymmen får filmning endast ske efter överenskommelse med berörda personer och under förutsättning att övriga som befinner sig i lokalen inte har något emot det och uppenbarligen inte störs.
 • I kaféerna och restaurangerna får fotografering inte ske.
 • I samband med fotografering ligger ansvaret för att gällande bestämmelser, beslut och tillstånd följs hos tillståndshavaren. 

Kontakt

Presstjänsten vid Karolinska Institutet

Presstjänsten kan bistå med stöd i dessa frågor.

Skicka en förfrågan om tillstånd