Håkan Mogrens stipendium

Håkan Mogrens stipendium instiftades 2012 och delas ut "för och till insatser för mänskligt välbefinnande".

Håkan Mogrens Stiftelse har till ändamål dels att främja utbildning och forskning inom det medicinska området, dels att främja utbildning av musiker inom den klassiska musiken, främst sång.

Mottagarna av medicinpriset ska ha gjort sig kända för att ta hand om sina patienter med empati och passion, och de bör aktivt verka eller komma att verka för att sprida sina kunskaper genom föreläsningar eller handledning av andra. Priset ska ge möjlighet för välmeriterade, vetenskapligt skickliga och kliniskt verksamma läkare att förkovra sig inom något område som intresserar dem. Stipendiet består av ett diplom och ett personligt pris om 250 000 kronor.

Marie-Louise Lydrup
Marie-Louise Lydrup Foto: N/A

Pristagare 2023 - Marie-Louise Lydrup

Mogrenpriset i medicin 2023 går till Marie-Louise Lydrup, kirurg och överläkare på Skånes Universitetssjukhus. Priset motiveras med hennes särskilda omsorg om patienter som rehabiliteras efter cancer i bäckenet, en komplex vård som är förknippad med kraftigt stigma.

Ur motiveringen: ”Marie-Louise har axlat ett otroligt komplext, stigmatiserat och förbisett vårdbehov, bäckencancerrehabilitering, och på så sätt gjort det möjligt för otaliga patienter att få ett bättre liv efter cancern. Hon visar ett outtömligt engagemang och omsorg för sina patienter, långt utöver det som förväntas.”

Pressmeddelande

Pristagare 2022 - Ola Björgell

Ola Björgell tilldelas Håkan Mogrens stipendium för sitt djupa engagemang för patientens bästa samt för alla medarbetares roll i sjukvården.

Ola Björgell, docent och överläkare i diagnostisk radiologi vid Skånes universitetssjukhus i Malmö, har gjort sig känd för att alltid sätta patienten i centrum. Han är genuint intresserad av patientens situation utan förutbestämda uppfattningar och skapar genom samtal en trygg och lugn miljö i undersökningssituationen, samtidigt som yngre kollegor och medarbetare inkluderas i lärandet.

Ola Björgell brinner för utbildning och kompetensutveckling. Han månar särskilt om de yngre läkarnas behov av utbildning och stöd och har under många år tjänstgjort som studierektor samt regionöverläkare för AT- och ST-läkarna i Region Skåne. Han är även initiativtagare till många nationella kurser och kongresser.

I sin fortsatta roll som regionöverläkare fokuseras arbetet nu helt på mänskliga rättigheter genom att Ola Björgell är funktionsansvarig för utbildningen ”Likarätt och lika möjligheter” för samtliga medarbetare i Region Skåne. Han är även vetenskaplig sekreterare Svenska Läkaresällskapet och ordförande i dess programkommitté med en omfattande nationell programverksamhet..

Tidigare pristagare

Pristagare 2021 - Karin Pettersson

Karin Pettersson, är överläkare och docent i Obstetrik och Gynekologi vid Karolinska Universitetssjukhuset. Hon har en lång erfarenhet av graviditeter och förlossningar hos högriskpatienter, såsom gravida med infektioner, HIV och Covid-19. Karin Pettersson har även engagerat sig för kvinnor med ryggmärgsskador. Hon har arbetat för att dessa kvinnor ska kunna bli gravida och genomgå en normal graviditet och förlossning. I den gärningen har hon varit mycket framgångsrik och många kvinnor har fått barn genom hennes stöd. Karin har hela sitt yrkesliv engagerat sig i intrauterin fosterdöd och arbetat för ökad kunskap kring detta. Karin Pettersson är en efterfrågad expert i flera olika sammanhang;
till exempel är hon engagerad i arbetsgruppen för perinatologi inom Svensk förening för obstetrik och gynekologi. Hon är också sakkunnig i Patientskadenämnden.  

Karin Pettersson är ödmjuk, prestigelös och har ett förtroendeingivande bemötande mot patienter och anhöriga, vilket gör henne mycket omtyckt av såväl patienter som medarbetare. Hon är glad, empatisk och sprider en positiv energi i sin omgivning. Patienterna känner sig trygga och välinformerade när de träffat Karin Pettersson.

Pristagare 2020 - Nina Cavalli-Björkman

Nina Cavalli-Björkman är överläkare och specialist i onkologi vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala. Hon tilldelas Håkan Mogrens stipendium för medicin  för sin hängivenhet och för sitt otröttliga arbete inom cancersjukvård. I sin bok Vård av våra sjukaste - Hur ska doktorn orka?, utgiven av Studentlitteratur 2014, beskriver hon med värme arbete med palliativa patienter.

Nina Cavalli-Björkman har blivit känd i en vidare krets via sina krönikor i Läkartidningen, där hon generöst och med stor empati delar med sig av sin långa erfarenhet som onkolog. Nina Cavalli-Björkman är mycket uppskattad av patienter och kollegor och har förmåga att se patienternas behov, även bortom det strikt medicinska. Hon har en positiv framtoning och ett unikt sätt att sätta ord på tankar och känslor i mötet med svår, och ofta obotlig, sjukdom.

Pristagare 2019 - Valdemar Erling

Valdemar Erling är överläkare och forskare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Han tilldelas det medicinska stipendiet 2019 för sitt engagemang och nydanande arbete med att sätta patienten i centrum genom användandet av språket som ett avgörande verktyg i läkekonsten. Han brinner för humanismen inom hälso- och sjukvården och arbetar med att förändra ronden. Som ordförande i Svensk förening för Narrativ medicin har han hängivet och visionärt verkat för att kommunikation med patienten och patientens egen sjukdomsberättelse blir en viktig del i vården. Valdemar Erling är en omtyckt och uppskattad föreläsare som med stort engagemang förmedlar sin kunskap till studenter, AT-läkare och kollegor.

I en tid då den tekniska utvecklingen riskerar att föra vården bort från det mänskliga mötet, framstår Valdemar Erlings enträgna och passionerade arbete med språket som ett verktyg i det kliniska arbete som en värdefull motvikt mot en alltför teknisk och  byråkratisk hälso- och sjukvård.

Pristagare 2018 - Anders Castor

Anders Castor, överläkare i barnonkologi och klinisk etik vid Skånes Universitetssjukhus, får Håkan Mogrens stipendium för sitt arbete med att förbättra vården av barn med cancer, för sitt stora engagemang i etiska frågor inom sjukvården samt för sina stora insatser inom undervisning.

Anders Castors kompetens inom etikfrågor efterfrågas inte bara inom sjukvård och utbildningar, utan också av allmänheten. Han har länge varit intresserad av frågor som är relaterade till medicinsk etik och palliativ vård inom barnmedicin och barnkirurgi. Ett exempel på en sådan fråga är när det är dags att avbryta plågsamma behandlingar av barn som inte går att bota, och hur detta på bästa och mest empatiska sätt kan kommuniceras till föräldrarna. Anders Castor har också lett arbetet med att etablera en etisk kommitté på barnkliniken vid Skåne Universitetssjukhus i Lund.

Genom sin kunskap och sitt stora engagemang har Anders Castor också bidragit till att förbättra vården av barn i utvecklingsländer – alltid med fokus på patienterna och deras familjer.

Pristagare 2017 - Folke Hammarqvist

Folke Hammarqvist, docent i kirurgi vid KI och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset, får stipendiet för sin yrkesskicklighet och sitt empatiska förhållningssätt. Förutom stöd och omsorg till patienter och anhöriga, lyssnar han på sina medarbetare och skapar en sann teamkänsla. I motiveringen framhålls också att han är ett gott föredöme inom utbildningsverksamhet med stort engagemang och pedagogisk kompetens.

Genom åren har cirka 1 500 yngre läkare deltagit i kurser som Folke Hammarqvist har undervisat i, framförallt inom kirurgi, perioperativ vård (vård och behandling i samband med operationstillfället) och nutrition. Räknar vi dessutom in kurser inom tillexempel teamträning blir det ytterligare cirka 2 000 studenter som har tagit del av stipendiemottagarens kunskaper. Och flera lär det bli, enligt Folke Hammarqvist själv.

Nyhet om 2017 års pristagare

Pristagare 2016 - Peter Berggren

Peter Berggren, distriktsläkare i Storuman, får priset för att han har genom sitt arbete skapat förutsättningar till kontinuitet och trygghet för patienter i glesbygden.

Peter Berggrens arbete har bland annat bidragit till att helt nya vårdmodeller tagits fram med hjälp avancerad distansteknik. Patienterna kan exempelvis träffa dietist eller KBT-behandlare med hjälp av videokonferensanläggning och läkare kan lyssna på hjärtljud eller titta ner i patienters halsar på distans tack vare olika tekniska lösningar. Många läkare och sjuksköterskor har genomgått de specialistutbildningar som Peter Berggren varit med och skapa för att personalen ska kunna hantera det nya arbetssättet. Med hjälp av vänorter och vårdcentraler i Australien och Canada utbyts erfarenheter kring distansvårdsarbete.

Nyhet om 2016 års pristagare

Pristagare 2015 - Elisabet Lidbrink

Elisabet Lidbrink, överläkare i onkologi vid Karolinska Universitetssjukhuset, får priset för sitt starka engagemang för kvinnor som drabbas av bröstcancer, samt för att hon ger stöd till och agerar förebild för yngre kolleger med sitt medmänskliga förhållningssätt till patienterna.

Nyhet om 2015 års pristagare

Pristagare år 2014 - Carl Johan Fürst

Carl Johan Fürst, professor i palliativ medicin vid Lunds universitet får priset för sitt engagerade och oförtröttliga arbete för god vård och medmänskligt bemötande av patienter i livets slutskede och genom sitt sätt att dela med sig av denna kunskap.

Nyhet om 2014 års pristagare

Pristagare år 2013 - Inger Hagerman

Inger Hagerman, forskare och överläkare vid hjärtkliniken på Karolinska universitetssjukhuset i Huddinge, får det första stipendiet inom medicin från Håkan Mogrens Stiftelse. Hon får stipendiet för sina insatser inom den tunga kliniska vården av kroniskt sjuka hjärtpatienter och för sitt enastående engagemang för patienterna.

Nyhet om 2013 års pristagare

AT
Innehållsgranskare:
Anne Thyrfing
2024-05-13