Motiverat utlåtande från rådet för utredning av avvikelser från god forskningssed

Rådets utlåtande i korthet (dnr 2-2004/2020)

I ett ärende som rörde frågan om en handledare genom att utelämna en tidigare doktorand som medförfattare i en vetenskaplig artikel gjort sig skyldig till avvikelse från god forskningssed har rådet uttalat följande i motiverat utlåtande.

Rådet anser att det kan krävas av en handledare som engagerar en doktorand i en studie utanför det formaliserade doktorandprojektet att tydligt klargöra både vad som förväntas av doktoranden och huruvida hans eller hennes arbete kan komma att utgöra ett sådant substantiellt bidrag som kan leda till medförfattarskap vid en eventuell publicering. Ett sådant klargörande bör som huvudregel ske skriftligt, så att det såväl för båda parter som vid en granskning i efterhand står klart vad som har överenskommits (jfr den europeiska kodexen för forskningens integritet från ALLEA, avsnitt 2.6 Samarbete p. 3)1. – I det aktuella ärendet saknades sådan dokumentation.

Vid bedömningen av om doktorandens bidrag borde ha berättigat till medförfattarkap tillämpar rådet de rekommendationer som utfärdats av International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), de så kallade Vancouver-reglerna. Enligt dessa bör som författare anges endast den som uppfyller samtliga följande fyra kriterier:

  1. Substantial contributions to the conception or design of the work; or the acquisition, analysis, or interpretation of data for the work; AND
  2. Drafting the work or revising it critically for important intellectual content; AND
  3. Final approval of the version to be published; AND
  4. Agreement to be accountable for all aspects of the work in ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.

För rådets prövning är det av vikt att det i Vancouver-reglerna också anges följande:

The criteria are not intended for use as a means to disqualify colleagues from authorship who otherwise meet authorship criteria by denying them the opportunity to meet criterion #s 2 or 3. Therefore, all individuals who meet the first criterion should have the opportunity to participate in the review, drafting, and final approval of the manuscript.

Till detta kan läggas att enligt den europeiska kodexen bör alla parter i ett forskningssamarbete informeras och konsulteras på lämpligt sätt om publicering av forskningsresultat (avsnitt Samarbete, p. 4). – I det aktuella ärendet hade doktoranden inte informerats eller konsulterats inför publiceringen. 

Rådet anser vidare att när oenighet om en doktorands bidrag uppstår ankommer det på handledaren att tillsammans med doktoranden gå igenom laboratorieböcker och annat relevant material för att klarlägga vad som gjorts. Om en sådan genomgång av någon anledning inte kan ske, åligger det handledaren att i vart fall ge doktoranden tillgång till materialet. – I det aktuella ärendet fick rådet se till att ge doktoranden sådan tillgång.

I den avgörande frågan om doktorandens bidrag till projektet anförde doktoranden bland annat att hen ensam utformat och utfört experiment samt analyserat de data som erhållits medan handledaren däremot sammanfattningsvis beskrev bidraget som ett begränsat laborativt arbete.

Rådet konstaterade att det i ärendet inte kunnat klarläggas om det bidrag som doktoranden lämnat till projektet varit av sådant substantiellt slag som avses i Vancouver-reglernas inledande kriterium. Rådet fann därför inte visat att handledaren gjort sig skyldig till avvikelse från god forskningssed och föreslog rektor att fatta beslut i enlighet därmed.

1Jfr hänvisningar till detta dokument och de s.k. Vancouver-reglerna som nämns i det följande i Riktlinjer för forskning vid KI, dnr 1-21/2021 samt KI:s Riktlinjer för prövning av misstänka avvikelser från god forskningssed, dnr 1-358/2020

HS
Innehållsgranskare:
KI webbförvaltning
2021-12-14