Human Resources Strategy for Researchers (HRS4R)

Karolinska Institutet har erhållit EU-kommissionens erkännande HR Excellence in research. Utmärkelsen visar att Karolinska Institutet bland annat är en arbetsgivare som tillämpar rättvisa och transparenta rekryterings- och bedömningsförfaranden, har en god arbetsmiljö och löpande strävar efter att utveckla dessa. En förutsättning för att få utmärkelsen är att KI implementerar den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare (Charter & Code).

HR4SR
HR4SR Foto: Euraxess

Bakgrund

EU-Kommissionen utfärdade i mars 2005 en rekommendation om den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare. Målet är att upprätta ett starkt europeiskt område för forskningsverksamhet, stödja och strukturera den europeiska forskningspolitiken samt etablera en attraktiv, öppen och hållbar arbetsmarknad för forskare.

European Charter & Code består av 40 principer som är indelade i fyra områden:

  • Etiska principer och professionellt ansvar
  • Rekrytering
  • Arbetsvillkor
  • Fortbildning

Ett verktyg för att implementera de 40 principerna i European Charter & Code är The Human Resourses Strategy for Researchers (HRS4R). Arbete med ansökan pågår just nu och i detta arbete kommer företrädare från många olika områden och nivåer vid KI att involveras. Efter godkänd ansökan erhåller KI utmärkelsen HR Excellence in Research.

Euraxess HRS4R
HRS4R-processen

HRS4R-processen vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet implementerar principerna i den europeiska stadgan för forskare och riktlinjer för rekrytering av forskare och har skickat in en ansökan för att erhålla HR Excellence in research.

Profile image

Michaela Stadtlander

HR-Administratör