Forskning Global Kirurgi

Under de senaste åren har ett nytt område inom fältet global hälsa vuxit fram; Global Kirurgi. Målet är att uppnå jämlikhet för alla människor som behöver kirurgisk sjukvård, med fokus på de som lever i delar av världen där tillgången på kirurgi är sämst. För att nå detta ambitiösa mål krävs omfattande investeringar. För att prioritera rätt krävs stora forskningsinsatser omfattande allt från hur vanliga vissa sjukdomar är till hur de bäst ska behandlas och vad det i slutändan skulle kosta.

I första hand bör sjukdomar som bidrar till betydande sjuklighet och som kan behandlas framgångsrikt med kirurgi eller där kirurgi är avgörande för prognosen prioriteras. Exempel på sådana sjukdomar är ljumskbråck, barnkirurgiska tillstånd och bröstcancer.

Ljumskbråck

Ljumskbråck är bland de vanligaste kirurgiska diagnoserna i världen. 220 miljoner människor uppskattas leva med denna åkomma som orsakar mycket lidande och även 40000 dödsfall varje år. Med 20 miljoner patienter opererade per år är det bland de vanligaste utförda operationerna. I västvärlden kan en fjärdedel av alla män och tre procent av alla kvinnor räkna med att de behöver opereras för ljumskbråck någon gång under sin livstid.

I en tidigare studie i Uganda hade 6.6% av vuxna män ljumskbråck medan mindre än 1% av det förväntade antalet ljumskbråck i befolkningen opererades per år. Den kirurgiska volymen är otillräcklig. Vidare finns betydande kvalitetsmässiga problem. I höginkomstländer opereras ljumskbråck oftast med ett syntetiskt nät. Detta har minskat risken för recidiv påtagligt. I låginkomstländer är dessa nät som kostar över 100 dollar för dyra. Tidigare har sökanden och medarbetare visat att ett myggnät med liknande struktur kunde steriliseras och användas istället för ett kommersiellt nät. Som nästa steg undersöks nu vilka personalkategorier som ska operera ljumskbråck, genom två kliniska prövningar varav en i Ghana och en i Sierra Leone. En ytterligare klinisk prövning avseende metodval vid öppen ljumskbråcksoperation för kvinnor kommer att initieras i Uganda under 2018.

Dessvärre har det visat sig att tillgången och kontrollen på det myggnät som använts i den ursprungliga studien inte var tillförlitligt och tills vidare så använder vi därför kommersiella nät i forskningen.

Barnkirurgi

I låg- och medelinkomstländer är hälften av befolkningen barn. Barn drabbas av andra kirurgiska sjukdomar än vuxna. Detta handlar I stor utsträckning om medfödda missbildningar som årligen dödar 300.000 barn och trauma där barn är överrepresenterade. Många barnliv skulle kunna räddas och livslångt lidande skulle kunna förebyggas genom kirurgi även i länder med begränsade resurser.

Den första doktoranden inom Global Kirurgi vid Karolinska Institutet, Dr Mary Margaret Ajiko, är allmänkirurg med intresse för barnkirurgi. De barnkirurgiska projekten handlar om epidemiologi i relation till kirurgisk produktivitet och icke tillgodosett behov för kirurgi bland barn i en populationsbaserad. Hinder för tillgång till barnkirurgisk vård undersöks genom en kvalitativ studie. Utfall efter kirurgi hos barn kommer också undersökas och en eller två selekterade interventioner för att minska mortalitet och morbiditet efter barnkirurgi kommer prövas. Projekten genomförs i Uganda.

Bröstcancer

Varje år dör över en halv miljon kvinnor på grund av bröstcancer. De flesta dödsfall inträffar i låg och medelinkomstländer. I Afrika söder om Sahara överstiger överlevnaden efter fem år inte 60% medan motsvarande siffra i Sverige är 90%. Kvinnorna är 20 år yngre än i Sverige och kommer sent till sjukvård. Globalt satsas stora resurser på bröstcancerforskning men mindre än 10% investeras i låg- och medelinkomstländer.

Projekten inom detta område har sin hemvist i Uganda och Etiopien. I Uganda har vi undersökt till vilken grad det offentliga sjukvårdssystemet kan möta behovet för bröstcancerkirurgi. I Etiopien handlar projekten om genetik och tumörbiologi kombinerat med kvalitativ forskning med fokus på patienternas förståelse för vad bröstcancer är och hur de ställer sig till genetisk undersökning. Frågeställningarna kommer inom den närmaste tiden utvidgas mot ett kirurgiskt spektrum och även med indiska partners.

JL
Innehållsgranskare:
Lilian Pagrot
2024-04-05