KARISMA -Karolinska Anaesthesia Research Group for Major Surgery

KARISMAs målsättning är att genom forskning utveckla perioperativ medicin med fokus på patienter som genomgår högriskkirurgi.

surgical procedure with nurses and surgeons.

Allt fler äldre och sjukare patienter opereras i takt med att vården förbättras och detta ställer stora krav på det perioperativa omhändertagandet. Vi studerar vätske-, cirkulations- och ventilationsbehandling vid högriskkirurgi, liksom riskfaktorer och effekter av anestesiläkemedel för komplikationer och outcome vid cancerkirurgi. Forskargruppen har sin bas på funktionen perioperativ medicin och intensivvård (PMI) på Karolinska Universitetssjukhuset, Solna.

Deltagande i multicenterstudier

KARISMA har som målsättning att medverka i multicenterstudier med inriktning mot perioperativ vård och högrisk-kirurgi. Vi har bland annat deltagit i EuSOS (European Surgical Outcomes Study) och den nationella studien PROFS (Predictors, Risk factors, and Outcomes Following Major Surgery) och medverkar för närvarande i PRISM (Prevention of Respiratory Insufficiency after Surgical Management).

EPiMAP (European practices in the management of post-dural puncture headaches) är nyligen avslutad med > 1000 patient inkluderade och databearbetning pågår (PI Anil Gupta). Vi kommer även delta i European Clinical Trial Network studien SQUEEZE som startas januari 2020 och kommer att inkludera ca 40.000 patienter där Thorir Sigmundsson är PI för Karolinska Universitetssjukhuset.

Projekt

Utveckling av metod för cirkulations- och ventilationsmonitorering under anestesi

Stor kirurgi är förenad med hög risk för komplikationer och kräver förbättrad vätske- och cirkulationsbehandling. I samarbete med avdelningen för mikro och nanoteknik på KTH och forskningssavdelningen på Maquet Critical Care AB utvecklar vi en metod för att styra cirkulations- och ventilationsbehandlingen under operation. Metoden bygger på att via respiratorn mäta förändringar i koldioxidhalten i utandningsluften på de sövda patienterna och genom matematiska algoritmer beräkna hjärt- och lungfunktion. Metoden bör även kunna användas på respiratorbehandlade intensivvårdspatienter. Utvärderingen har genomförts i djurmodeller och de första patientstudierna är nyligen avslutade.

Doktorander och Postdoc: Tomas Öhman och Thorir Sigmundsson 

Volymkinetik för albumin och effekt av lokalanestesimedel vid cytoreduktiv kirurgi för ovarialcancer

Den internationella utvecklingen går mot att albumin används som förstahandsval för plasmaexpansion bland de kolloida infusionslösningarna. Dess omsättning och halveringstid under och efter stor kirurgi är dock ofullständigt känd. Studien omfattar sövda patienter och patienter med förväntat inflammatoriskt påslag efter stor kirurgi. I dessa kliniskt relevanta situationer görs volymskinetiska beräkningar av plasmaexpansion och kapillärläckage, liksom kartläggning av njurfunktion och påverkan på det skyddande glykokalyxlagret på blodkärlens innerväggar. Dessutom undersöks effekten av lokalanestesimedel som ges intraperitonealt i samband med operation på tiden för start av cytostatika postoperativt, och postoperativa komplikationer/överlevnad efter ovarial cancerkirurgi.

Doktorand: Emma Hasselgren

Eminent

Myokardskada efter icke-kardiell kirurgi (MINS) är en oberoende prediktor för 30-dagarsmortalitet. Det har visats i flera studier att förhöjt troponin predikterar ökad mortalitetsrisk med eller utan subjektiva symtom och/eller EKG-förändringar. De flesta fall av MINS inträffar inom de första 3 dygnen efter kirurgi. Syftet med det här projektet är att undersöka några potentiellt bakomliggande faktorer till att en del patienter utvecklar MINS, bland annat kranskärlssjukdom, stressinducerad myokardiopati eller hemodynamiska förändringar under anestesi. Totalt 70 patienter i åldersgruppen 45–80 år utan känd ischemisk hjärtsjukdom som genomgår stor, icke-kardiell kirurgi skall inkluderas. Studiegruppen utgörs av patienter med förhöjt hs-cTnT och matchade kontroller utan förhöjda värden. 

Doktorand: Anna Tapper

Hyperoxi

Patienter som genomgår kärlkirurgi har en betydligt högre risk för att få kardiovaskulära och cerebrala komplikationer perioperativt, jämfört med patienter som genomgår annan typ av kirurgi. Detta kan bero på andra sjukdomar som ofta finns hos denna patientpopulation i form av koronarsjukdom, cerebrovaskulär sjukdom, njurinsufficiens, diabetes mm. Syrgasbehandling har använts i flera decennier för att minimera risken för hjärtinfarkt och stroke hos patienter med bland annat koronar och cerebrovaskulär sjukdom. Dock har ett flertal nyliga studier ifrågasatt fördelen med extra tillförsel av syrgas (hyperoxi), bland annat för hjärinfarktspatienter och för tidigt födda barn. Orsaken till detta kan vara minskat koronarblodflöde p g a ökad systemisk och koronar vaskulär resistans, ansamling av reactive oxygen species (ROS), eller reperfusions skada från oxidativ stress. Denna prospektiva, randomiserade studie avser att jämföra syrgastillförsel i inandningsluft med enbart luft perioperativt, för att sedan undersöka om tillsatt syrgas påverka risken för hjärtinfarkt, stroke, njurinsuffiens, kognitiv dysfunktion eller morbiditet/mortalitet hos patienter som genomgår kärlkirurgi. Om vi kan med denna studie visa att det är skadligt med syrgas i höga koncentrationer kan detta ändra hur vi behandlar patienter under operation och även på vårdavdelningar. Vi räknar med att kunna börja rekrytera patienter till studien från och med januari 2020 och räknar med att studien pågår under ca 2 år. 

Doktorand: Anna Tapper

Gruppmedlemmar

Doktorander

Samarbetspartners

Mikro och Nanosystem, Kungliga tekniska högskolan

  • Kristinn B Gylfason, Med Dr
  • Floria Ottonello Briano, doktorand
  • Maquet Critical Care AB utvecklingsavdelning
  • Mats Wallin, Med Dr
  • Magnus Hallbäck, Med Dr

Anslagsgivare

  • Karolinska Institutet
  • ALF-medel
  • KTH/SLL (HMT)Vinnova
  • European Society of Anaesthesia
  • Maquet Critical Care AB

Publikationer

Fluid volume kinetics of 20% albumin.
Hahn RG, Zdolsek M, Hasselgren E, Zdolsek J, Björne H
Br J Clin Pharmacol 2019 06;85(6):1303-1311

Long Intravascular Persistence of 20% Albumin in Postoperative Patients.
Hasselgren E, Zdolsek M, Zdolsek JH, Björne H, Krizhanovskii C, Ntika S, et al
Anesth. Analg. 2019 Nov;129(5):1232-1239

Biomarkers of endothelial injury in plasma are dependent on kidney function.
Hahn RG, Hasselgren E, Björne H, Zdolsek M, Zdolsek J
Clin. Hemorheol. Microcirc. 2019 ;72(2):161-168

Does intraperitoneal ropivacaine reduce postoperative inflammation? A prospective, double-blind, placebo-controlled pilot study.
Hayden J, Gupta A, Thörn SE, Thulin P, Block L, Oras J
Acta Anaesthesiol Scand 2019 Sep;63(8):1048-1054

Effect of lidocaine and ropivacaine on primary (SW480) and metastatic (SW620) colon cancer cell lines.
Siekmann W, Tina E, Von Sydow AK, Gupta A
Oncol Lett 2019 Jul;18(1):395-401

How Anesthetic, Analgesic and Other Non-Surgical Techniques During Cancer Surgery Might Affect Postoperative Oncologic Outcomes: A Summary of Current State of Evidence.
Forget P, Aguirre JA, Bencic I, Borgeat A, Cama A, Condron C, et al
Cancers (Basel) 2019 Apr;11(5):

Performance of a capnodynamic method estimating effective pulmonary blood flow during transient and sustained hypercapnia.
Sigmundsson TS, Öhman T, Hallbäck M, Redondo E, Sipmann FS, Wallin M, et al
J Clin Monit Comput 2018 Apr;32(2):311-319

A modified breathing pattern improves the performance of a continuous capnodynamic method for estimation of effective pulmonary blood flow.
Sander CH, Sigmundsson T, Hallbäck M, Sipmann FS, Wallin M, Oldner A, et al
J Clin Monit Comput 2017 Aug;31(4):717-725

Capnodynamic assessment of effective lung volume during cardiac output manipulations in a porcine model.
Hällsjö Sander C, Lönnqvist PA, Hallbäck M, Sipmann FS, Wallin M, Oldner A, et al
J Clin Monit Comput 2016 Dec;30(6):761-769

A novel continuous capnodynamic method for cardiac output assessment in a porcine model of lung lavage.
Hällsjö Sander C, Hallbäck M, Suarez Sipmann F, Wallin M, Oldner A, Björne H
Acta Anaesthesiol Scand 2015 Sep;59(8):1022-31

Intraperitoneal local anesthetics have predominant local analgesic effect: a randomized, double-blind study.
Perniola A, Magnuson A, Axelsson K, Gupta A
Anesthesiology 2014 Aug;121(2):352-61

Cognitive recovery after ambulatory anaesthesia based on desflurane or propofol: a prospective randomised study.
Lindqvist M, Schening A, Granstrom A, Bjorne H, Jakobsson JG
Acta Anaesthesiol Scand 2014 Oct;58(9):1111-20

Novel continuous capnodynamic method for cardiac output assessment during mechanical ventilation.
Hällsjö Sander C, Hallbäck M, Wallin M, Emtell P, Oldner A, Björne H
Br J Anaesth 2014 May;112(5):824-31

Stroke volume optimization in elective bowel surgery: a comparison between pulse power wave analysis (LiDCOrapid) and oesophageal Doppler (CardioQ).
Nordström J, Hällsjö-Sander C, Shore R, Björne H
Br J Anaesth 2013 Mar;110(3):374-80

Thoracic epidural analgesia inhibits the neuro-hormonal but not the acute inflammatory stress response after radical retropubic prostatectomy.
Fant F, Tina E, Sandblom D, Andersson SO, Magnuson A, Hultgren-Hörnkvist E, et al
Br J Anaesth 2013 May;110(5):747-57

Mortality after surgery in Europe: a 7 day cohort study.
Pearse RM, Moreno RP, Bauer P, Pelosi P, Metnitz P, Spies C, et al
Lancet 2012 Sep;380(9847):1059-65

Reduction in mortality after epidural anaesthesia and analgesia in patients undergoing rectal but not colonic cancer surgery: a retrospective analysis of data from 655 patients in central Sweden.
Gupta A, Björnsson A, Fredriksson M, Hallböök O, Eintrei C
Br J Anaesth 2011 Aug;107(2):164-70

Correct fluid in right time and correct amount! Goal-directed fluid therapy in major bowel surgery yields less complications.
Björne H
Läkartidningen. 2011;108:1953.

Profile image

Håkan Björne

Anknuten till Forskning
HB
Innehållsgranskare:
Linda Nilsson
2023-01-30