MULTI-PSYCH kohorten

MULTI-PSYCH kohorten består av patienter diagnostiserade med egentlig depression, paniksyndrom eller social ångest som har genomgått en 12-veckor lång IKBT-behandling på Internetpsykiatrin (IPSY) i Region Stockholm, Sverige.

Data samlades in före, under och efter behandling och inkluderar en mångfald av klinisk, process-, genetisk och registerdata över ett spann från födseln och upp till 10 år efter avslutad IKBT-behandling. Inkluderingen i kohorten skedde mellan 2009 och 2019 och totalt deltog 3298 personer (62% kvinnor), vilket gör databasen till den största i världen i sitt slag.

Förhoppningen är att använda MULTI-PSYCH-data för att hitta prediktorer för olika kortsiktiga och långsiktiga utfall efter avslutad KBT-behandling. Kortsiktiga utfall är till exempel remission eller symtomförändring efter behandling. Långsiktiga utfall inkluderar fattigdom, sjukfrånvaro och hälsovårdskonsumtion. En förbättrad kunskap och förståelse för förutbestämda faktorer, men också rena prediktorer, för dessa utfall skulle kunna bidra till effektivare behandling för dessa patienter och bättre resursfördelning inom hälso- och sjukvården.

Illustration av processen så som beskriven under Syfte
Illustration av processen. Foto: Julia Boberg

SYFTE

MULTI-PSYCH-projektet kommer (1) att använda traditionell statistisk modellering för att undersöka i vilken grad kliniska, process-, genetiska och registervariabler är associerade med symtomförändring och status för psykiatriskt tillstånd efter behandling, (2) identifiera individer som riskerar att drabbas av ogynnsamma kortsiktiga och långsiktiga kliniska och socioekonomiska utfall, (3) utveckla och validera prediktionsmodeller med användning av både traditionell statistik och maskininlärningsmetoder, (4) kritiskt utvärdera forskningsresultat från MULTI-PSYCH och deras potential för implementering och klinisk användning, och (5) bidra med data till internationella genetiska konsortier för GWAS och andra genomiska studiedesigner för att upptäcka genetisk variation som kan ligga bakom utvecklingen av psykiatriska tillstånd, dess symtomförlopp och remission.

JW
Innehållsgranskare:
2022-11-17