Skip to main content

Utbildning - anestesi

Funktion PMI samverkar med universitet i utbildning på avancerad nivå i läkarprogrammet, i sjuksköterskeprogrammet, i specialistsjuksköterskeprogrammet och i forskarutbildningen

Läkarprogrammet

Utbildningens fokus under termin 7 ”Klinisk medicin - inriktning kirurgi” är att lära sig känna igen hot mot vitala funktioner, initialt hantera omhändertagande vid sviktande vitala funktioner, att informera och optimera en patient inför operation samt planera ett perioperativt förlopp vad gäller vätskesubstitution och smärtlindring.

Den studentvalda kursen under termin 7, ”När allt sviktar”, fokuserar på intensivvård och ger en fördjupning av kunskapen om omhändertagande vid svikt i vitala funktioner. Den studentvalda kursen under termin 11, ”Tillämpad fysiologi vid akut sjukdom”, har fysiologin i centrum med fokus på hur den kan mätas och beskrivas.

Specialistläkarutbildning anestesi

Målet för specialistläkarutbildning (ST) inom anestesi och intensivvård i Stockholm är att utbilda specialistkompetenta läkare med kompetens för att arbeta i hela världen. Det finns ett utvecklat samarbete mellan ST-studierektorer och ST-chefer på de olika sjukhusen inom Stockholms läns landsting där det gemensamma målet är att ge en bra och kvalitetssäkrad utbildning för alla som gör sin ST inom anestesi i Stockholm. ST-boken ger en god beskrivning av mål och metod. Ett gemensamt teoretiskt mål är att alla ST-läkare i Anestesi ska klara 'In-training skrivning' (ITA) för 'European Diploma of Anaesthesiology'.

Specialistsjuksköterskeprogrammet

En omfattande verksamhetsförlagd utbildning (VFL) av studenter i specialistutbildningarna anestesi- och operationssjukvård samt intensivvård sker på kliniken. Sammanlagt handleds 6-8 studenter per termin i första hand av klinikens specialistsjuksköterskor. Under VFL ska studenten integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter, tillämpa dessa samt utveckla ett professionellt förhållningssätt. Under första terminen är fokus på att studenten utifrån ett personcentrerat perspektiv ska kunna motivera val av lämplig anestesiform, aktivt medverka och under handledning utföra generell och regional anestesi samt tillämpa och förklara basal övervakning vid anestesi. I slutet av termin två ska studenten kunna enligt ordination och eget yrkesansvar självständigt planera och tillämpa adekvat anestesiologisk omvårdnad vid planerade ingrepp av ASA I-II-patienter och tillsammans med anestesiläkare planera och genomföra generell och regional anestesi av ASA III-IV-patienter vid planerade ingrepp.

Sjuksköterskeprogrammet

Blivande sjuksköterskor bedriver fältstudier på klinikens olika enheter under en vecka. Klinikens lärare undervisar då om de olika specialiteterna.

Forskarutbildning

Bedrivs både genom att anta doktorander och handleda dem till disputation samt genom att ge forskarutbildningskurser i Forskningsetik och Vetenskapsteori med examinator Sigga Kalman och Tracer Methodology Course med examinator Olav Rooyackers som ges i samarbete med ESPEN. Processen för att bli doktorandanmäld på enheten för anestesi finns beskriven i en lokal instruktion