Miljöhälsorapportering

Den nationella miljöhälsorapporten uppdateras var fjärde år. Syftet är att samla aktuell kunskap om befolkningens hälsa i förhållande till exponering för olika miljöfaktorer. Rapporterna har tidigare sammanställts på uppdrag av Socialstyrelsen, men från och med 2014 är Folkhälsomyndigheten uppdragsgivare.

Rapporterna fokuserar omväxlande på barn och vuxna och utgör ett viktigt beslutsunderlag för myndigheters åtgärder och prioriteringar i arbetet med att minska miljörelaterade riskfaktorer samt för att främja befolkningens hälsa. Rapporterna utgör även ett viktigt underlag för utvärdering av Sveriges miljömål.

Innehållet bygger på en nationell enkätundersökning samt på vetenskapliga studier och nationella hälsodatabaser. Varje rapport är en uppdatering av föregående med fokus på nuläget och eventuella förändringar i utbredning och trender vad gäller den miljörelaterade ohälsan.

Nästa rapport fokuserar på vuxna och kommer ut under våren 2017. För närvarande pågår enkätundersökningen, som sker i samarbete mellan IMM, Centrum för arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting och Statistiska centralbyrån.

Miljöhälsorapporter

Miljöhälsorapport 2013 (barn) (Pdf-fil, 6 Mb)
Miljöhälsorapport 2009 (vuxna) (Pdf-fil, 6 Mb)
Miljöhälsorapport 2005 (barn) (Pdf-fil, 2 Mb)
Miljöhälsorapport 2001 (vuxna) (Pdf-fil, 1 Mb)

 

Miljöhälsorapport 2013

 

Institutet för miljömedicin (IMM) har haft i uppdrag av Socialstyrelsen att genomföra en miljöhälsoenkät under 2011 och redovisa resultaten i Miljöhälsorapport 2013. Fokus har riktats mot barn och ungdomars (upp till 18 år) hälsa. Vad gäller miljöfaktorer så ingår bl.a luftföroreningar, inomhusmiljö, kemikalier och buller i sammanställningen. Dessutom har miljörelaterade besvär kartlagts. En viktig uppgift har varit att belysa trender sedan den föregående miljöhälsorapporten med fokus på barn (Miljöhälsorapport 2005).

Under våren 2011 fick föräldrar till ett slumpvist urval av barn möjlighet att besvara enkäten. Analyser har gjorts av forskare vid IMM med kompetens inom respektive miljöfaktor. Miljöhälsorapporten har lämnas till regeringen.

Regional miljöhälsorapportering

Parallellt med den nationella rapporteringen skrivs även flera regionala rapporter. I dessa lyfts det lokala perspektivet fram och man har möjlighet att jämföra barnens miljö och hälsa i olika kommuner.

Kontaktuppgifter

Anknuten

Ilona Silins

E-post: ilona.silins@ki.se

Beställning av miljöhälsorapport

Tryckta exemplar av Miljöhälsorapport 2013 kostar 250 kr 

Beställning av Miljöhälsorapport 2013: communication@imm.ki.se

 

Miljömedicin