Enheten för Arbetsmedicin

This page in English

Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper:


Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational epidemiology and chemical exposure assessment)

Forskningen är inriktad på arbetsmedicinsk epidemiologi och metoder för exponeringsbedömning. Fokus har länge legat på kemisk exponering i arbetet, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, men nyligen har vi lagt bullerexponering respektive graviditetspåverkan till vårt forskningsprogram. Exempel på forskningsfynd inkluderar kvantifiering av risken för lungcancer och hjärtinfarkt vid exponering för motoravgaser och partiklar i arbetet, kontrollerat. Vi har förbättrat metoder för exponeringsbedömning och har utvecklat och tillämpat jobbexponeringsmatriser (Job Exposure Matrices, JEMs) för ett stort antal exponeringsfaktorer i arbetslivet.


Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH (Working life, ergonomics, psychosocial factors, and health)

Forskargruppen fokuserar på muskuloskeletala och psykiska besvär orsakat av ogynnsamma förhållanden i arbetet och på arbetsmarknaden. Ett forskningsområde är att undersöka exponeringar i arbetslivet och besvär från rörelseorganen samt att utveckla metoder för utvärdering av ergonomiska interventioner. Ett annat forskningsområde är att uppskatta hur sociala och psykosociala faktorer tidigt i livet påverkar senare hälsa och social framgång. Vi undersöker också i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva eller i kombination med andra faktorer, kan bidra till skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, yrken, utbildningsgrupper, och grupper med olika psykosociala arbetsmiljöer.


Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP (Work and stress, physiological responses)

Gruppen fokuserar på stressreaktioner i arbetet och riskuppfattning kring nya miljöexponeringar. Vi utvärderar fysiologiska markörer för psykologisk stress i relation till individ- och arbetsrelaterade riskfaktorer och bedömer interventionsprogram som erbjuds av exempelvis företagshälsovården. Sömnkvalitet skattas med sömndagbok och actigraph-upptagningar och hjärtfrekvensvariabilitet analyseras utifrån 24-timmarsinspelningar. Pågående forskning omfattar också studier om sömnkvalitet som en prognostisk markör för välbefinnande och sjukfrånvaro. WASP är en del av Stockholm Stress Center.

 

Enhetschef

Professor/överläkare

Per Gustavsson

Telefon: 08-524 800 08
Enhet: Arbetsmedicin
E-post: Per.Gustavsson@ki.se

 

Personal

Seyed Farhad AbtahiPostdoc
Katarina AiliAnknuten
Maria AlbinProfessor
Annika Bergman RentzhogDoktorand
Carolina BigertAnknuten
Theo BodinPostdoc
Emma CedstrandAnknuten
Anna CoorayAnknuten
Xuelong FanFOU-praktikant
Mikael ForsmanProfessor, adj
Per GustavssonProfessor/överläkare
Annika GustavssonAnknuten
Tomas HemmingssonProfessor, gäst
Lena HillertUniversitetslektor/överläkare
Christer HogstedtAnknuten
Gun JohanssonAnknuten
Johanna JonssonDoktorand
Katarina KjellbergAnknuten
Cecilia KullbergDoktorand
Ola LeijonAnknuten
Marie LewnéAnknuten
Annika Lindahl NorbergAnknuten
Ingvar LundbergAnknuten
Karin NordströmAnknuten
Filip NorlénDoktorand
Ann OlssonAnknuten
Nils PlatoAnknuten
Ida-Märta RhénAnknuten
Jenny SelanderForskarassistent
Mattias SjöströmAnknuten
Alborz Tavosian Anknuten
Allan ToomingasForskare
Catharina WesselingAnknuten
Pernilla WiebertAnknuten
Sarah WiklundAnknuten
Andreas WiklundAnknuten

 

Projekt 

Projektbeskrivningar finns enbart på engelska.

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomarYrkesmedicin