Enheten för Arbetsmedicin

This page in English

Målet med vår forskning är att identifiera och förebygga kemiska, fysikaliska, ergonomiska och psykosociala hälsorisker i arbetsmiljön. Vår verksamhet inkluderar forskning, utbildning och informationsspridning. Vi deltar i utbildning av läkare, företagshälsovårdens olika personalkategorier och specialistläkare i arbets- och miljömedicin. Enheten är nära knuten till Centrum för Arbets- och miljömedicin vid Stockholms läns landsting. Arbetsmedicinska enheten har tre forskargrupper:


Arbetsmedicinsk epidemiologi och kemisk exponeringsbedömning – OCEAN (Occupational epidemiology and chemical exposure assessment)

Forskningen är inriktad på arbetsmedicinsk epidemiologi och metoder för exponeringsbedömning. Fokus har länge legat på kemisk exponering i arbetet, cancer och hjärt-och kärlsjukdomar, men nyligen har vi lagt bullerexponering respektive graviditetspåverkan till vårt forskningsprogram. Exempel på forskningsfynd inkluderar kvantifiering av risken för lungcancer och hjärtinfarkt vid exponering för motoravgaser och partiklar i arbetet, kontrollerat. Vi har förbättrat metoder för exponeringsbedömning och har utvecklat och tillämpat jobbexponeringsmatriser (Job Exposure Matrices, JEMs) för ett stort antal exponeringsfaktorer i arbetslivet.


Arbetsliv, ergonomi, psykosociala faktorer och hälsa – WEPH (Working life, ergonomics, psychosocial factors, and health)

Forskargruppen fokuserar på muskuloskeletala och psykiska besvär orsakat av ogynnsamma förhållanden i arbetet och på arbetsmarknaden. Ett forskningsområde är att undersöka exponeringar i arbetslivet och besvär från rörelseorganen samt att utveckla metoder för utvärdering av ergonomiska interventioner. Ett annat forskningsområde är att uppskatta hur sociala och psykosociala faktorer tidigt i livet påverkar senare hälsa och social framgång. Vi undersöker också i vilken utsträckning sådana faktorer, i sig själva eller i kombination med andra faktorer, kan bidra till skillnader i hälsa mellan socioekonomiska grupper, yrken, utbildningsgrupper, och grupper med olika psykosociala arbetsmiljöer.


Arbete och stress, fysiologiska reaktioner – WASP (Work and stress, physiological responses)

Gruppen fokuserar på stressreaktioner i arbetet och riskuppfattning kring nya miljöexponeringar. Vi utvärderar fysiologiska markörer för psykologisk stress i relation till individ- och arbetsrelaterade riskfaktorer och bedömer interventionsprogram som erbjuds av exempelvis företagshälsovården. Sömnkvalitet skattas med sömndagbok och actigraph-upptagningar och hjärtfrekvensvariabilitet analyseras utifrån 24-timmarsinspelningar. Pågående forskning omfattar också studier om sömnkvalitet som en prognostisk markör för välbefinnande och sjukfrånvaro. WASP är en del av Stockholm Stress Center.

 

Enhetschef

Professor/överläkare

Per Gustavsson

Telefon: 08-524 800 08
Enhet: Arbetsmedicin
E-post: Per.Gustavsson@ki.se

 

Personal

Alborz Tavosian Anknuten
Allan ToomingasForskare
Andreas WiklundAnknuten
Ann OlssonAnknuten
Anna CoorayAnknuten
Annika GustavssonAnknuten
Annika Lindahl NorbergAnknuten
Carolina BigertAnknuten
Catharina WesselingAnknuten
Cecilia KullbergDoktorand
Christer HogstedtAnknuten
Emma CedstrandAnknuten
Filip NorlénDoktorand
Gun JohanssonAnknuten
Ingvar LundbergAnknuten
Jenny SelanderForskarassistent
Johanna JonssonProjektassistent
Karin NordströmAnknuten
Katarina AiliAnknuten
Katarina KjellbergAnknuten
Lena HillertUniversitetslektor/överläkare
Maria AlbinProfessor
Marie LewnéAnknuten
Mattias SjöströmAnknuten
Mikael ForsmanProfessor, adj
Nils PlatoAnknuten
Ola LeijonAnknuten
Per GustavssonProfessor/överläkare
Pernilla WiebertAnknuten
Theo BodinPostdoc
Tomas HemmingssonProfessor, gäst
Tore LarssonForskare
Xuelong FanAnknuten, FOU-praktikant

 

Projekt 

Projektbeskrivningar finns enbart på engelska.

Länkar

Hjärt-kärlsjukdomarYrkesmedicin