Skip to main content

Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet – SKISS

Innovationsmyndigheten Vinnova har i en särskild satsning för år 2018-2020 beviljat medel för utveckling av lärosätens samverkanskapacitet och stödja de behov som lärosätena själva bedömer strategiskt viktiga att utveckla. KI har ambitionen att vara en aktiv partner och tillsammans med många andra lärosäten att utveckla samverkanskapaciteten.

De projekt som KI valt att delta i kompletterar varandra och är tänkta att tillsammans ge synergieffekter. KI samordnar därför deltagandet i dessa Vinnova-finansierade lärosätesövergripande projekt i ett projekt kallat SKISS - Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet.

SKISS syftar till att ge alla på KI möjlighet att aktivt utveckla förståelse och ta ansvar för främjande av samverkan som en integrerad del i kärnverksamhet för att öka kvalitet i utbildning och forskning. Det kommer att ske genom att bland annat tillgängliggöra metoder och verktyg som klargör och underlättar samverkan och nyttiggörande.

Samverkan definieras som en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta både för lärosäten och aktörer i omgivande samhälle. Samverkan ska ses som integrerad i lärosätenas kärnverksamhet inte som en enskild verksamhet.

KI deltar i fem lärosätesövergripande samverkansprojekt

PAUS: Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan.

Vill du samverka med näringsliv och myndigheter? – Ansök nu

Personrörlighet främjar samverkan mellan universitet och samhälle. Genom strategiskt riktad personrörlighet erhålls ny kunskap till KI:s utbildning och forskning som ger nya perspektiv till lärare och forskare.

Åtta deltagande lärosäten. Södertörns högskola koordinerar.

SKÖN: Samverkans integrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande.

Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med att utveckla verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring av samverkansuppgiften som en integrerad del i lärosätets kompletta uppdrag (forskning, utbildning och samverkan).

Sjutton deltagande lärosäten. Linköpings universitet koordinerar.

MERUT: Metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans.

Projektet blir vägledande för att tydliggöra samhällsrelevans i lärosätenas kvalitetssäkringssystem och i utveckling och dimensionering av KI:s utbildningar. Erfarenheter tas till vara och effektiva mätmetoder formuleras.

Sex deltagande lärosäten. KTH, Kungliga Tekniska högskolan koordinerar.

SPETS: Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan.

Projektet kommer att utveckla strukturerade arbetssätt och verktyg avseende strategiska partnerskap, inklusive de förutsättningar som krävs för etablering och förvaltning. Etiska frågor samt hur strategier ska förankras och kommuniceras kommer att adresseras.

Femton deltagande lärosäten. Linnéuniversitet koordinerar.

IMP: Implementering av arbetssätt och ökad kunskap inom området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter.

Projektet ger stöd för implementering av Knowledge Management Plattform metodik för att öka nyttiggörande och tillvaratagande av innovationer. Det inkluderar att öka kännedom om begrepp samt kunskapstillgångars och immateriella rättigheters strategiska betydelse.

Sexton deltagande lärosäten. Chalmers Tekniska högskola koordinerar.

Styrgrupp och projektgrupp för SKISS

Styrgruppens sammansättning:

Anders Gustafsson, Ordförande, tf prorektor, KI:s representant i KLOSSnet

Björn Kull, enhetschef Grants Office, universitetsförvaltningen

Annika Östman-Wernersson, vicerektor, ordförande kommittén för utbildning

Ann Langius-Eklöf, stf prefekt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Irene Jensen, professor, Institutet för miljömedicin

Projektgruppens sammansättning:

Kerstin Lundin, projektledare, representant för KI i IMP

Richard Cowburn, representant för KI i SPETS

Jan-Olov Höög, representant för KI i SKÖN

Anna Kiessling, representant för KI i MERUT

Anethe Mansén, representant för KI i PAUS

 

Organisationsskiss
.