Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet – SKISS

Innovationsmyndigheten Vinnova har i en särskild satsning beviljat medel för utveckling av lärosätens samverkanskapacitet. KI är en aktiv partner och tillsammans med andra lärosäten utvecklas vår förmåga att samverka med omgivningar.

De projekt som KI valt att delta i kompletterar varandra och är tänkta att tillsammans ge synergieffekter. KI samordnar därför deltagandet i dessa Vinnova-finansierade lärosätesövergripande projekt i ett projekt kallat SKISS - Stärka KI:s strategiska samverkanskapacitet. Projektet har pågått sedan 2018 och är nu på det avslutande året.

Syfte och effektmål med SKISS

KI:s stärkta samverkan med omgivningen utvecklar forskning och utbildning, samt skapar och synliggör nytta som främjar människors hälsa.

  • Ge alla på KI möjlighet att aktivt utveckla förståelse och ta ansvar för främjande av samverkan som en integrerad del i kärnverksamhet för att öka kvalitet i utbildning och forskning.
  • Stärka KI:s samverkanskapacitet genom erfarenhetsutbyte med andra lärosäten, samt synliggöra värdet och omfattningen av samverkan.
  • Tillgängliggöra metoder och verktyg som klargör och underlättar samverkan och nyttiggörande.
  • Delprojektens mål bidrar och är essentiella för att skapa värdefull synergi och för att nå det övergripande effektmålet

Samverkan definieras som en interaktiv process som skapar ömsesidig nytta både för lärosäten och aktörer i omgivande samhälle. Samverkan ska ses som integrerad i lärosätenas kärnverksamhet inte som en enskild verksamhet.

KI deltar i fem lärosätesövergripande samverkansprojekt

PAUS 

PAUS - Personrörlighet för akademin med utbildningsfokus och studentmedverkan.

Bli inspirerad till att samverka med externa organisationer.

Personrörlighet främjar samverkan mellan universitet och samhälle. Genom strategiskt riktad personrörlighet erhålls ny kunskap till KI:s utbildning och forskning som ger nya perspektiv till lärare och forskare.

Åtta deltagande lärosäten. Södertörns högskola koordinerar. Anethe Mansén, representant för KI i PAUS.

Läs mer om PAUS här.

SKÖN 

SKÖN - Samverkans integrerat kvalitetssystem för ökat nyttiggörande.

Projektet syftar till att stödja lärosätenas arbete med att utveckla verksamhetsanpassade modeller för kvalitetssäkring av samverkansuppgiften som en integrerad del i lärosätets kompletta uppdrag (forskning, utbildning och samverkan).

Sjutton deltagande lärosäten. Linköpings universitet koordinerar. Jan-Olov Höög,representant för KI i SKÖN.

Läs mer om SKÖN här.

MERUT 

MERUT - Metoder för att fånga utbildningars samhällsrelevans.

Projektet blir vägledande för att tydliggöra samhällsrelevans i lärosätenas kvalitetssäkringssystem och i utveckling och dimensionering av KI:s utbildningar. Erfarenheter tas till vara och effektiva mätmetoder formuleras.

Sex deltagande lärosäten. KTH, Kungliga Tekniska högskolan koordinerar. Anna Kiessling, representant för KI i MERUT.

Läs mer om Merut här.

SPETS 

SPETS - Strategiska partnerskap för effektiv och transparent samverkan.

Projektet kommer att utveckla strukturerade arbetssätt och verktyg avseende strategiska partnerskap, inklusive de förutsättningar som krävs för etablering och förvaltning. Etiska frågor samt hur strategier ska förankras och kommuniceras kommer att adresseras.

Femton deltagande lärosäten. Linnéuniversitet koordinerar. Richard Cowburn, representant för KI i SPETS.

Läs mer om SPETS här.

IMP

IMP - Implementering av arbetssätt och ökad kunskap inom området kunskapstillgångar och immateriella rättigheter.

Projektet ger stöd för implementering av Knowledge Management Plattform metodik för att öka nyttiggörande och tillvaratagande av innovationer. Det inkluderar att öka kännedom om begrepp samt kunskapstillgångars och immateriella rättigheters strategiska betydelse.

Sexton deltagande lärosäten. Chalmers Tekniska högskola koordinerar. Kerstin Lundin, representant för KI i IMP.

Läs mer om IMP-projektet här.

Styrgrupp och projektgrupp för SKISS

Styrgruppens sammansättning:

Karin Dahlman-Wright, Ordförande, KI:s representant i KLOSSnet 

Anders Gustafsson, prorektor

Björn Kull,enhetschef Grants Office, universitetsförvaltningen

Annika Östman-Wernersson, vicerektor, ordförande kommittén för utbildning

Ann Langius-Eklöf, stf prefekt, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Irene Jensen, professor, Institutet för miljömedicin

Projektgruppens sammansättning:

Kerstin Lundin, projektledare, representant för KI i IMP

Richard Cowburn, representant för KI i SPETS

Jan-Olov Höög,representant för KI i SKÖN

Anna Kiessling, representant för KI i MERUT

Anethe Mansén, representant för KI i PAUS

Sophia Savage, samordnare för SKISS

Skiss

Pressmeddelande publicerat mars 2018 vid projektstart KI startar samverkanssatsning tillsammans med andra lärosäten.

KL
Innehållsgranskare:
Charlotte Svanberg
2022-10-05