Samarbete med Region Stockholm

Region Stockholm är KI:s enskilt största samarbetspartner. En betydande del av KI:s forskning och utbildning förutsätter tillgång till hälso- och sjukvården vilket innebär ett nära samarbete med Region Stockholm inom olika verksamheter och på olika organisatoriska nivåer. 

För att bedriva en god hälso- och sjukvård och medverka till att förbättra människors hälsa måste banden mellan universitet och sjukvård vara starka. Vetenskapliga upptäckter ska snabbt översättas till nya behandlingsmetoder och vårdprogram, nya läkemedel och tekniker. Även kliniska behov bör så fort som möjligt återföras till forskningen, så att nya behandlingsmetoder kan utvecklas. 

Det nära samarbetet mellan Region Stockholm och KI syftar till att skapa en väl integrerad infrastruktur för sjukvård, utbildning, forskning och utveckling och för att få ett bättre strategiskt helhetsperspektiv över behov och resurser. 

Drygt hälften av universitetets institutioner har sin verksamhet förlagd till klinisk miljö och oftast är även doktorander, forskare och lärare vid KI yrkesverksamma på regionens stora sjukhus. Flertalet studenter vid KI är under stora delar av sin utbildning på sjukhusen, i öppenvården och i kommunernas omsorgsverksamheter.

Samverkansorganisation KI - Region Stockholm

För att göra samarbetet effektivt, tas beslut om övergripande strategier för utbildning, forskning och infrastruktur i gemensamma styrgrupper. Genom det regionala ALF-avtalet organiseras samverkan mellan KI och Region Stockholm på tre nivåer; på ledningsnivå av en ledningsgrupp, sjukhusnivå/motsvarande av FoUU-kommittéer och på verksamhetsnivå av FoUU-grupper.

Organisation och ledning av samverkan Karolinska Institutet-Region Stockholm

ALF-avtal

Samarbetet bygger på det så kallade ALF-avtalet som reglerar statens ersättning till landstingen för vissa kostnader i samband med utbildning och medicinsk forskning. Region Stockholm anvisar medel av ungefär motsvarande storlek som komplettering till ALF-ersättningen. KI och Region Stockholm ansvarar gemensamt för fördelningen av dessa resurser.

Nationellt och Regionalt ALF-avtal

Framtidsplan för hälso- och sjukvården

Region Stockholm har beslutat om en framtidsplan för hälso- och sjukvården i regionen. 

Läs om framtidsplanen på Region Stockholm:s webbplats.