Regionalt docentprogram Stockholm VT 2022

Kursen syftar till att förbereda deltagarna för sin egen docenturansökan, men även ge en orientering om Karolinska Institutets och Regions Stockholms olika infrastrukturer för forskning samt ge inspiration till nya studier och möjlighet att nätverka med andra forskare.

Lärandemål

  • Kunna reflektera kring sin egen utveckling som klinisk forskare och lärare och kunna planera för vidare utveckling i enlighet med Karolinska Institutets krav för docentur.
  • Kunna, utifrån givna ramar, utarbeta och granska relevanta delar av docenturansökan.
  • Känna till processen för etikprövning och kunna identifiera de etiska utmaningarna i det egna forskningsområdet.

Lärandeaktiviteter

Innehållet kommer fördelas mellan orienterande föreläsningar, eget arbete och diskussion inom mindre grupper. Korta förberedelseuppgifter inför specifika seminarier planeras. Utöver dessa heldagar kommer tid att krävas för arbete med relevanta delar av meritportföljen inför planerad ansökan om docentur.

När och var?

Kursen består av fem heldagar under vårterminen 2022 och ges i Karolinska Universitetssjukhusets lokaler i Solna.

  • 4 februari 2022
  • 25 februari 2022
  • 18 mars 2022
  • 22 april 2022
  • 13 maj 2022

Mellan träffarna förväntas deltagarna arbeta vidare med att stärka och formulera sin egen meritportfölj.

Krav för godkänd kurs

Krav för godkänd kurs är 80 % aktivt deltagande, slutförda hemuppgifter inklusive kamratgranskning av andra deltagares hemuppgifter. Planerade hemuppgifter består av eget arbete med relevanta delar av meritportföljen (självständighetsbiografi, forskningsplan och pedagogiska reflektioner), eget arbete med forskningspersoninformation för etikansökan samt granskning av annan deltagares texter. För godkänd kurs krävs att dessa uppgifter lämnas in på utsatt tid. 

Vem kan söka?

Docentprogrammet riktar sig till disputerade kliniskt aktiva forskare med tillsvidareanställning inom Region Stockholm.

Max antal deltagare

35

Urval

Om antalet behöriga sökande är stort kommer spridning mellan olika delar av region Stockholm och olika USV-enheter att prioriteras. Docentprogrammet riktar sig i första hand till de som disputerat för 2-5 år sedan och har siktet mot docentur. Sökande från USV-enheter med större behov (låg FoU-aktivitet) kommer att prioriteras. Prioritering mellan fler sökande inom samma USV-enhet kommer att göras med hjälp av USV-enhetens FoU-grupp.

Hur söker man?

Ansök här

Bifoga ett intyg från din närmaste chef i sjukvården som visar att din ansökan har stöd och att du kommer att beredas möjlighet att delta i docentprogrammet de angivna tiderna.

Sista ansökningsdatum: 19 oktober 2021.

Kursansvariga 

Magnus Nordenskjöld, Stab FoU Karolinska, magnus.nordenskjold@ki.se

Vibeke Sparring, FoUU-strateg, SLSO, vibeke.sparring@sll.se

Kursledare  

Marie Meeths, Tema Barn - ALB, marie.meeths@ki.se

Bianca Tesi, ME Klinisk Genetik, bianca.tesi@ki.se