Skip to main content

Internationellt samarbete

Internationella samarbeten är nödvändiga för att Karolinska Institutet ska kunna förstärka sin ställning som ett internationellt ledande medicinskt universitet och fullfölja sitt uppdrag att genom forskning och utbildning förbättra människors hälsa. Internationellt samarbete sker på flera olika nivåer; på individnivå genom enskilda forskares samarbeten, på institutionsnivå, på utbildningsprogramnivå och slutligen på central nivå genom strategiska allianser med ledande internationella universitet och institutioner.

Karolinska Institutet har forsknings- och utbildningssamarbeten inom många medicinska områden med en rad olika länder. KIs forskare samarbetar med forskare från hela världen och en majoritet av de publikationer som kommer från KI sker i samarbete med forskare från utländska universitet.

Några av de länder KI samarbetar med är, förutom de nordiska och övriga europeiska länderna, USA, Kanada, Indien, Kina, Japan, Singapore, Sydafrika och Uganda, men även många fler. Dessutom finns ett antal strategiskt utvalda samarbeten där central koordinering finns.

Varje år studerar flera hundra utbytesstudenter vid Karolinska Institutet. Som en del i satsningen på att vara ett internationellt lärosäte strävar vi efter att alla program på grund -och masternivå ska ge minst en kurs på engelska. De engelskspråkiga masterprogrammen attraherar studenter från hela världen och en tredjedel av KIs doktorander kommer från andra länder. Tillsammans bidrar detta till att skapa en internationellt präglad arbetsplats och studiemiljö samtidigt som det bidrar till att förbereda studenter för en global arbetsmarknad.

Internationalisering inom utbildning

Samtliga studenter på utbildningsprogrammen vid KI ska, efter avslutad utbildning, ha god beredskap för arbete på en global arbetsmarknad med varierande ekonomiska och sociala förutsättningar, samt ha god beredskap för att arbetet i mångkulturella miljöer. KI ska vara en attraktiv studiedestination för internationella studenter. När internationaliseringen genomsyrar alla nivåer, utvecklas verksamheten och kvaliteten i utbildningar stärks.

Detta sker bland annat genom fler samarbetsavtal med utländska universitet, ett ökat utbyte av studenter och lärare, studenters möjlighet till praktik och möjlighet för KI-personal till fortbildning och lärarutbyten vid ett partneruniversitet, kurser på engelska, gemensam kursutveckling med partneruniversitet och deltagande i internationella intensivprogram.

Handlingsplan för internationalisering 2014-2017, för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Internationellt samarbete på forskarutbildning- och forskarnivå

Karolinska Institutet samarbetar med ledande universitet och organisationer runt om i världen.

På den engelska sidan hittar du information om de samarbeten på KI som sköts på central nivå. Om du har frågor är du välkommen att kontakta Internationella kansliet inom universitetsförvaltningen. För vissa samarbeten finns en centralt utsedd akademisk koordinator som finns tillhands för frågor rörande villkoren för ett samarbete.

För vidare information se den engelska sidorna:

Nationellt samarbete

KI och Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har initierat ett forskarutbildningssamarbete inom ämnet medicinsk teknologi med möjlighet till en gemensam doktorsexamen från båda universiteten.

Kontakt