Forskningsstudien om sexuella trakasserier - urval och design

Forskningsstudien genomförs i samverkan med Statistiska centralbyrån (SCB). Forsknings- och samverkansprogrammet har i dialog med SCB kommit fram till att ett urval om totalt 125 000 individer ger en god täckning av sektorn, med små felmarginaler på sektors- och lärosätesnivå.

Urval

Trettioåtta lärosäten runt om i landet omfattas och de är även medlemmar i Sveriges universitets- och högskoleförbund. 

Urvalet görs separat för studenter, doktorander och anställda – både forskande och undervisande personal samt teknisk och administrativ personal. Urvalet tar hänsyn till lärosätenas olika storlek, med ambitionen att totalundersöka mindre lärosäten. Som mindre lärosäten räknas de som har färre än 5000 studenter, 1000 doktorander och 1000 anställda. 

SCB står för utskick av enkäten och insamlande av data. Via SCB:s universitets- och högskoleregister kommer enkäten att skickas till ett slumpmässigt urval av individer enligt följande variabler:

  • Studenter: kön, ålder, universitet eller högskola, utländsk/svensk bakgrund, födelseland, ämnesgrupp, nivå, distans, år och termin.
  • Doktorander: kön, ålder, universitet eller högskola, utländsk/svensk bakgrund, födelseland, forskningsämne, år och kalenderhalvår.
  • Personal: kön, ålder, universitet eller högskola, utländsk/svensk bakgrund, födelseland, anställningsbenämning, anställningskategori, anställningsform, forskningsämnesgrupp.

Breddar analysen av utsatthet

Urvalet är gjort för att få en bild av utsattheten för sexuella trakasserier bland verksamma studenter, doktorander och personal i den svenska högskolesektorn. Urvalet syftar även till att undersöka bystanderfenomen, det vill säga hur personer som på olika sätt bevittnar att andra påverkas. Dessutom riktas fokus mot förövare. Tidigare forskning visar att det är vanligare att kvinnor utsätts för sexuella trakasserier, liksom att det finns skillnader mellan kvinnor och män i vilken form trakasserierna tar sig och konsekvenserna för den som utsätts.

Inom ramen för studien vill vi bredda analysen till att inkludera andra maktordningar än kön. Att göra analyser av exempelvis kön, ålder och födelseland är därför centralt för att undersöka skillnader i utsatthet mellan och inom olika grupper. Den bredare analysen syftar också till att få en bild av huruvida utsattheten skiljer sig åt och för att få svar på om vissa kategorier individer är överrepresenterade eller mer utsatta än andra.

Enkäten

Enkäten har tagits fram i dialog med experter vid SCB samt med forskare och andra företrädare för högskolesektorn, bland annat vid en rad dialogdagar i forsknings- och samverkansprogrammets regi där synpunkter på enkätens design och utformning har inhämtats. Enkäten har även granskats av SCB:s mättekniker. SCB har även testat enkäten på personer verksamma i den svenska högskolesektorn. De har fått fylla i enkäten och har därefter djupintervjuats om sin upplevelse av frågorna och instruktionerna. Därefter har enkäten justerats för att förfina frågornas träffsäkerhet.

Enkäten är webbaserad och tas fram på svenska och engelska i tre olika versioner för de tre olika grupperna. I enkäten efterfrågas erfarenhet av att själv utsättas, att få kännedom om andra som utsatts samt av att utsätta andra för sexuella trakasserier. Dessutom ställs frågor om genusbaserad utsatthet bortom sexuella trakasserier och hur det relaterar till hälsa och psykosocial arbetsmiljö.

Pilotstudie

I november 2020 genomför SCB en pilotundersökning riktad till 8000 personer (6000 studenter, 500 doktorander och 1500 anställda). Piloten undersöker svarsfrekvenser för att få svar på om urvalet behöver viktas annorlunda i den stora undersökningen och/eller om enkätfrågorna behöver justeras ytterligare. Pilotstudien är i sin helhet ett sätt att kvalitetssäkra enkäten inför den nationella studien och säkerställa att resultaten blir så användbara som möjligt.

Bild av studiens kvalitetssäkring