Forskningsstudien om sexuella trakasserier - stödstrukturer

Att besvara frågor om erfarenheter av sexuella trakasserier kan leda till att svåra minnen eller upplevelser väcks till liv. Dessutom kan respondenten befinna sig i pågående utsatthet när hen svarar på enkäten. På den här sidan finns information och länkar till organisationer dit man kan vända dig vid behov av stöd.

I de fall en respondent skulle känna sig illa till mods vid besvarande av enkätfrågorna kommer information om stödorganisationer såväl inom som utanför akademin att lämnas i studiens följebrev. Möjlighet att kontakta forskarna i projektet erbjuds också. 

Vilka stödstrukturer som finns för utsatta personer varierar i viss grad beroende på lärosäte. I enligt med diskrimineringslagens krav ska arbetsgivare och utbildningsanordnare arbeta för att förebygga att sexuella trakasserier inte förekommer samt skyndsamt utreda misstänkta ärenden. Vanligtvis är det studenthälsa, företagshälsovård och HR-avdelningar som erbjuder olika typer av stöd och rehabilitering för studenter och anställda. Det går också att vända sig till arbetsmiljöombud, likabehandlingsombud eller fackliga företrädare.

Stödinstanser 

Diskrimineringsombudsmannen

På DO:s hemsida finns mycket information om diskriminering, kränkningar och trakasserier samt hur lärosäten är skyldiga att arbeta för att skapa en god arbets- och studiemiljö fri från trakasserier.

Kvinnofridslinjen

Nationell stödtelefonlinje för personer som utsatts för fysiskt, psykiskt och sexuellt våld. En vän eller kollega till en utsatt person är också välkommen att ringa. 

HOPP

En ideell organisation som ger stöd och rådgivning till de som utsatts för sexuella övergrepp, deras närstående och även de som i sitt arbete kommit i kontakt med sexuella övergrepp. 

PrevenTell

Nationell hjälplinje för den som upplever att hen tappat kontrollen över sin sexualitet, som kanske känner oro för tankar och handlingar, eller är rädd att göra sig själv eller andra illa.