Forskningsstudien om sexuella trakasserier - om studien

Sexuella trakasserier och andra former av genusbaserad utsatthet är ett allvarligt hot mot individers hälsa och arbetsmiljö. Berättelser från #metoo-uppropen beskriver konsekvenserna av olika former av genusbaserad utsatthet – både på individ-, organisations- och samhällsnivå.

Varför denna studie genomförs

Den forskning som finns på området är begränsad. Hur sexuella trakasserier kommer till uttryck i akademin, dess omfattning och vilka konsekvenser det får både för individers karriärmöjligheter och för akademin som arbetsgivare, utbildningsanordnare och kunskapsorganisation kan det svenska forskningsfältet inte svara på i dag. I Sverige saknas forskning som visar problemens omfattning, och majoriteten av de omfångsundersökningar och studier som finns utgörs av mindre tvärsnittsstudier genomförda före 2010.   

Internationella forskningsöversikter visar att forskning som tar hänsyn till utsatthetens olika former och uttryck saknas i såväl Sverige som internationellt. Det är därför viktigt att inhämta information som skiljer på olika former av trakasserier, hur ofta övergreppen sker och hur grova de är. Det finns också ett behov av att inhämta information kring om vissa grupper av individer är mer utsatta än andra, för att kunna utforma och rikta såväl förebyggande som stödjande insatser. Det råder också brist på studier av förövare, det vill säga som fokuserar den/de som utsätter andra för sexuella trakasserier. Det finns ett behov av fördjupade kunskaper om vilka konsekvenser trakasserier kan få för den som utsätts, om bystanders (vittnen eller kringpersoner) och förövare.

En unik studie

Detta är den första studien i sitt slag i Sverige. Syftet med studien är att etablera forskningsbaserad kunskap om förekomst och konsekvenser av genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin, bland studenter, doktorander och anställda. Som en nollmätning av sexuella trakasserier i svensk högskolesektor, är målsättningen att kunna följa utvecklingen på sikt. Förhoppningen är att resultaten kan användas för framtagande av preventiva och stödjande åtgärder för att skapa lärosäten fria från sexuella trakasserier. Resultaten förväntas också kunna utgöra en grund för framtida forsknings- och utvecklingssatsningar samt jämförelser i framtida uppföljningsstudier. 

Kostnad

Forsknings- och samverkansprogrammet finansierar studien och dess genomförande. En rapport med resultat på övergripande nivå kommer att göras fritt tillgänglig. Lärosätena erbjuds att få tillgång till respektive lärosätes data i tabeller genom att beställa dem från SCB.

Läs mer om tillgång till resultat. 

Kontakt

För frågor kring studien går det bra att kontakta genusprogrammet@ki.se

Christina Björklund

Forskningsledare Karolinska Institutet