Forskningsstudien om sexuella trakasserier - anonymitet och datasäkerhet

Studien har prövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten. Enbart personer inom forsknings- och samverkansprogrammets forskargrupp kan komma åt data. Om andra forskargrupper önskar att ta del av data kommer det att genomföras speciell prövning.

SCB samlar in enkätsvaren och sammanställer dem i tabeller. Efter avslutad bearbetning lämnar SCB över avidentifierade data till Karolinska Institutet för fortsatt analys.

Anonymitet

För att bibehålla anonymiteten kommer data att redovisas i tillräckligt stora grupper för att ingen enskild individ ska kunna identifieras. Uppgifter om enskildas personliga förhållanden skyddas av sekretess och alla som arbetar med undersökningen har tystnadsplikt.

Datasäkerhet

Sekretessen gäller enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Sekretesskydd gäller hos både SCB, som samlar in enkätsvaren, och Karolinska Institutet, som forskningshuvudman.

Läs mer om datasäkerhet vid Karolinska Institutet

Karolinska Institutet ansvarar för att förvara data på ett säkert sätt. Undersökningens material kan komma att lämnas ut av Karolinska Institutet för att analyseras av andra forskare. För att andra forskare ska få tillgång till data behövs både avtalsreglering och särskild prövning i linje med väletablerade rutiner. Sådan forskning och statistikverksamhet omfattas också av sekretess. Datahanteringen sker i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation).