Ulrika Wallbing

Ulrika Wallbing

Adjunkt
E-postadress: ulrika.wallbing@ki.se
Telefon: +46852488851
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är anställd som adjunkt vid Sektionen för Fysioterapi vid Karolinska
  Institutet, där jag huvudsakligen undervisar inom det fysioterapeutiska
  kompetensområdet mental hälsa.
  Under mina 30 år som fysioterapeut har jag framförallt arbetat kliniskt men
  även med utbildning och påverkansarbete. Mina första år inom yrket var
  inom pediatrik och habilitering och jag fördjupade mig sedan inom området
  mental hälsa för att under de senaste 15 åren kombinera dessa
  kompetensområden genom mental hälsa med inriktning barn och ungdom. Jag är
  Specialist inom den fysioterapeutiska kompetensområdet mental hälsa och har
  en grundläggande psykoterapeututbildning med inriktning barn, ungdom och
  föräldrar.
  *Påverkansarbete*
  Min bakgrund som fysioterapeut/psykoterapeut/pedagog rymmer erfarenheter
  från Sverige såväl som från Mexiko, där jag arbetade som
  biståndsarbetare i fem år, och har bidragit till mitt engagemang i
  nationellt och internationellt påverkansarbete för såväl barn och
  ungdomars mentala hälsa som mänskliga rättigheter för personer med
  funktionsnedsättningar. I Sverige har jag varit verksam i olika
  arbetsgrupper, exempelvis arbetsgrupp för att främja tidiga insatser för
  barn och ungdomar med psykisk ohälsa, Hälso och
  sjukvårdsförvaltningen, och sammanhang så som styrelseledamot i Sektionen
  för Mental Hälsa, Fysioterapeuterna. Mitt internationella påverkansarbete
  med avseende på mänskliga rättigheter, inklusion för personer med
  funktionsnedsättningar har framförallt berört "community based
  rehabilitation" genom styrelsearbete i Föreningen Palmeras Vänner och
  Föreningen för Rehabilitering och utveckling samt utbyte med föreningar,
  rehabiliteringscenter, utbildningar i andra länder som är intresserade av
  detta område.
  Leg. Fysioterapeut, Spec. Mental hälsa
  Psykoterapeut (grundläggande utbildning) med inriktning barn ungdom och
  föräldrar
  MSc Medicinsk Vetenskap, Karolinska Institutet
  Utbildning inom pedagogik: högskolepedagogik, case pedagogik, Karolinska
  Institutet
  Forskarskolan i allmänmedicin och primärvård, Karolinska Institutet
  Pågående doktorandstudier vid Göteborgs Universitet

Forskningsbeskrivning

 • Jag är doktorand vid Göteborgs Universitet och ingår där i ett
  forskningsprojektet vid Centrum för Personcentrerad Vård (GPCC),
  Sahlgrenska Akademin. Forskningsprojektet är en RCT interventionsstudie,
  Help Overcoming Pain Early (HOPE), där skolsköterskor genomgår en
  utbildningsinsats för att i sin tur bidra med personcentrerade insatser
  för att främja stress- och smärthantering hos skolungdomar med långvarig
  smärta.
  *Publikationer*:
  Development of the Help Overcoming Pain Early (HOPE) Programme Built on a
  Person-Centred Approach to Support School Nurses in the Care of Adolescents
  with Chronic Pain-A Feasibility Study. [1] Nilsson S, * Wallbing U*, Alfvén
  G, Dalenius K, Fors A, Golsäter M, Rosvall PÅ, Wigert H, Lundberg M.
  Children (Basel). 2019 Aug 25
 • 6(9):95.
  Effects of a person-centred approach in a school setting for adolescents with
  chronic pain - The HOPE randomized controlled trial. [2] Fors A, * Wallbing
  U*, Alfvén G, Kemani MK, Lundberg M, Wigert H, Nilsson S. Eur J Pain. 2020
  Jun 5. Online ahead of print.
  [1] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/31450645/?from_term=ulrika+wallbing&
 • amp
 • from_pos=1
  [2] https://pubmed-ncbi-nlm-nih-gov.proxy.kib.ki.se/32501596/?from_term=ulrika+wallbing&
 • amp
 • from_pos=2

Undervisning

 • Min bakgrund som pedagog innefattar närmare 25 år i såväl Sverige som
  Mexiko. I Sverige består min pedagogiska erfarenhet av mina senaste 3 åren
  som adjunkt och dessförinnan genom att hålla kurser och föredrag om
  fysioterapi för barn och ungdomar med psykisk ohälsa på olika plaster i
  landet. I Mexiko arbetade jag under fem år som
  biståndsarbetare (pedagog/utbildare inom rehabilitering och
  verksamhetsutveckling av community based rehabilitation (CBR)).

Artiklar

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018-

Examina och utbildning

 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2018

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI