Tobias Holmlund

Tobias Holmlund

Adjunkt | Biträdande Lektor
E-postadress: tobias.holmlund@ki.se
Telefon: +46852488820
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Energy
  Expenditure and Accelerometer Cut-points for Sedentary Behavior and Physical
  Activity in Spinal Cord Injury – Implication for Guiding and Prevention".
  Mitt avhandlingsarbete var en beskrivning över energiomsättning vid olika
  aktiviteter från basalmetabolism till maximimalt syreupptagningsförmåga
  för personer med ryggmärgsskada och bygger på data från omkring 700
  mätningar av indirekt kalorimetri, hjärtfrekvens, accelerometer vid olika
  aktiviteter. Utifrån denna data har jag skapat gränsvärden för olika
  intensitetsnivåer, beskrivit energiomsättning vid olika aktiviteter för
  personer med ryggmärgsskada som förflyttar sig med rullstol. Efter min
  disputation fortsatte jag min forskning som postdoktor vid Gymnastik och 


 • Idrottshögskolan (Åstrandlaboratoriet) i HPI-gruppen, där vi 

 • undersökt sambandet mellan förändringar i fysisk kapacitet och olika
  hälsorelaterade riskfaktorer i den arbetsförda befolkningen utifrån data (500 000 personer) insmalat av Healt profile Institute (https://www.hpi.se).

  Ingrid Odéens pris
  Avdelningen för fysioterapi delar varje år ut Ingrid Odéens pris till en junior forskare, som håller på att bygga upp en egen forskningslinje vid avdelningen. Priset 2023 går till biträdande lektor Tobias Holmlund, för hans forskning kring fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada.

  https://nyheter.ki.se/tobias-holmlund-far-ingrid-odeens-pris-2023

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsarbete innehåller olika projekt kring hur daglig aktivitet
  och inaktivitet är kopplad till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar
  hos personer med en motorisk komplett ryggmärgsskada. Mitt forskningsområde
  är främst inriktat på allmän folkhälsa med fokus på faktorernsom påverkar olika folksjukdomar såsom 


 • hypertoni, fetma, självupplevd hälsa och stress. när det gäller forskning för personer med ryggmärgsskada så omfattar det studier kring hur 

 • energiomsättningen och rörelsemönstret förändras efter en
  ryggmärgsskada och hur det påverkar hälsa. 
 • Just nu pågår ett
  projekt för att skapa ett test för att predicera maximalt
  syreupptagningsförmåga med hjälp av ett submaximalt armcykeltest för personer med ryggmärgsskada. Utöver 

 • det har jag ett samarbetar med Ryggmärgsskadecentrum och Göteborgs
  universitet inom människa-datorinteraktion för att utveckla en applikation
  för hälsa och livsstil som är riktad till personer med ryggmärgsskada. Appen är kopplad till ett ativitetsarmband och använder puls och 

 • accelerometer för att beräkna energiåtgång, tid i olika
  intentsitetsnivårer och stillasittande. Denna data kommer även att kunna
  kopplas till diganosspecifika sekundärkomplikationer genom
  självrapportering i appen, vilket kan skapa balans i vardagen. Detta arbete
  är ett samskapandeprojekt där slutanvändarna är lika stor del i
  utveckligen av appen. (https://ryggmargsskadecentrum.se/livsstilsapp/). 

Undervisning

 • Sedan 2021 arbetar jag som lärare på fysioterapeutprogrammet där
  jag undervisar och handleder studenter på grund- och avancerad nivå och är
  kursansvarig för Tema intervention - Fysioterapi 4 där jag undervisar kring
  skador och sjukdomar i nervsystemet. Andra områden som jag undervisar inom
  är
 • balanskontroll, somatosensorisk bedömning och smärtfysiologi i en
  klinisk kontext samt på avancerad nivå "Measuring Physical Activity with
  Focus in Wearable Monitors - Applications for Clinical and Epidemiological
  Studies".

Artiklar

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2028
 • Postdoktor, Folkhälsa, HPI, Swedish School of Sport and Health Sciences, 2019-2020

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019
 • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
 • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI