Tobias Holmlund

Tobias Holmlund

Adjunkt | Biträdande Lektor
E-postadress: tobias.holmlund@ki.se
Telefon: +46852488820
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Fysioterapi Nygren-Bonnier, 171 77 Stockholm

Om mig

  • Jag disputerade vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Energy Expenditure and Accelerometer Cut-points for Sedentary Behavior and Physical Activity in Spinal Cord Injury – Implication for Guiding and Prevention". Mitt avhandlingsarbete var en beskrivning över energiomsättning vid olika aktiviteter från basalmetabolism till maximimalt syreupptagningsförmåga för personer med ryggmärgsskada och bygger på data från omkring 700 mätningar av indirekt kalorimetri, hjärtfrekvens, accelerometer vid olika aktiviteter. Utifrån denna data har jag skapat gränsvärden för olika intensitetsnivåer, beskrivit energiomsättning vid olika aktiviteter för personer med ryggmärgsskada som förflyttar sig med rullstol. Efter min disputation har jag fortsatt min forskning som postdoktor vid Gymnastik och Idrottshögskolan (Åstrandlaboratoriet) i HPI-gruppen, där jag har undersökt sambandet mellan förändringar i fysisk kapacitet och olika hälsorelaterade riskfaktorer inom folkhälsan. Ingrid Odéens pris Avdelningen för fysioterapi delar varje år ut Ingrid Odéens pris till en junior forskare, som håller på att bygga upp en egen forskningslinje vid avdelningen. Priset 2023 går till biträdande lektor Tobias Holmlund, för hans forskning kring fysisk aktivitet vid ryggmärgsskada. https://nyheter.ki.se/tobias-holmlund-far-ingrid-odeens-pris-2023

Forskningsbeskrivning

  • Mitt forskningsarbete innehåller olika projekt kring hur daglig aktivitet och inaktivitet är kopplad till riskfaktorer för hjärt- och kärlsjukdomar hos personer med en motorisk komplett ryggmärgsskada. Mitt forskningsområde är främst inriktat på folkhälsa och omfattar studier av hur energiomsättningen och rörelsemönstret förändras efter en ryggmärgsskada samt epidemiologiska studier om hur förändringar av kondition och andra riskfaktorer påverkar olika folksjukdomar såsom hypertoni, fetma, självupplevd hälsa och stress. Just nu pågår ett projekt för att skapa ett test för att predicera maximalt syreupptagningsförmåga med hjälp av ett submaximalt armcykeltest. Utöver det har jag ett samarbetar med Ryggmärgsskadecentrum och Göteborgs universitet inom människa-datorinteraktion för att utveckla en applikation för hälsa och livsstil som är riktad till personer med ryggmärgsskada och andra. Appen är kopplad till ett ativitetsarmband och använder puls och accelerometer för att beräkna energiåtgång, tid i olika intentsitetsnivårer och stillasittande. Denna data kommer även att kunna kopplas till diganosspecifika sekundärkomplikationer genom självrapportering i appen, vilket kan skapa balans i vardagen. Detta arbete är ett samskapandeprojekt där slutanvändarna är lika stor del i utveckligen av appen. (https://ryggmargsskadecentrum.se/livsstilsapp/)

Undervisning

  • Sedan 2021 arbetar jag som lärare på fysioterapeutprogrammet där jag undervisar och handleder studenter på grund- och avancerad nivå och är kursansvarig för Tema intervention - Fysioterapi 4 där jag undervisar kring skador och sjukdomar i nervsystemet. Andra områden som jag undervisar inom är
  • balanskontroll, somatosensorisk bedömning och smärtfysiologi i en klinisk kontext samt på avancerad nivå "Measuring Physical Activity with Focus in Wearable Monitors - Applications for Clinical and Epidemiological Studies".

Artiklar

Anställningar

  • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-
  • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2028
  • Postdoktor, Folkhälsa, HPI, Swedish School of Sport and Health Sciences, 2019-2020

Examina och utbildning

  • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2019
  • Medicine Magisterexamen, Karolinska Institutet, 2015
  • Sjukgymnastexamen, Karolinska Institutet, 2008

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI