Maria Arman

Maria Arman

Lektor | Anknuten till Undervisning/Handledning | Docent
E-postadress: maria.arman@ki.se
Telefon: +46852483973
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, D2, Flemingsberg, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Omvårdnad Omv enhet 3, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är lektor och docent i vårdvetenskap vid sektionen för omvårdnad.
  Här arbetar jag med lika delar forskning och utbildning.
  Leg sjuksköterska,
  Leg. barnmorska,
  Magister i omvårdnad,
  Doktor i hälsovetenskap, inriktning vårdvetenskap, PhD (2003),
  Docent i vårdvetenskap, KI (2007).

Forskningsbeskrivning

 • *Forskningsprogram: ”Hälsa och lidande i patientens värld”*
  Gemensamt för den forskning jag utvecklar är att den är vårdvetenskapligt
  förankrad och har ett särskilt intresse för vårdandets etiska och
  existentiella frågor samt patientens perspektiv, upplevelser och lindring av
  lidande. Omsorgsperspektivet (caringperspektiv) i forskningen innebär ett
  teoretiskt - kliniskt fokus där empirin i vård- och patientkontext utgörs
  av patientens situation som patient och människa. Vårdandet studeras då
  med denna utgångspunkt. Det är patientens hälsa och lidande som utgör
  bärande begrepp och intresse i såväl forskning som utbildning.
  Jag ingår i forskargruppen Integrativ vård och leder gruppen tillsammans
  med docent Torkel Falkenberg. I forskargruppen finns postdocs och
  doktorander.
  Varierande kliniska miljöer för forskningsprojekten har varit
 • vård vid
  bröstcancer, antroposofisk vård, levd erfarenhet av utmattningssyndrom, av
  cancervård samt omsorg efter katastrofer (efter Tsunamin 2004).
  Vidarkliniken i Järna har varit samarbetspartner i flera projekt. Jag har
  sedan starten en anknytning till ”Integrative Care Science center” och
  samarbetar med forskare inom integrativ vård. Till vår förvåning lades
  Vidarklinikens verksamhet ner 2019.
  Sedan 2014 är den kliniska forskningen förlagd till ett flertal kliniker
  för rehabilitering av patienter med långvarig smärta och utmattning i
  Stockholm och Östergötland, samt i ett samarbete med en stor akutklinik i
  Stockholm.
  Forskningen har en ontologi i vårdande (caring), en etik som strävar till
  det goda för patienten och en epistemologi med inriktning på tolkning och
  förståelse.
  I en lärobok
 • ”Vårdande som lindrar lidande, etik i vårdandet” (Arman
  &
 • Rehnsfeldt 2006), sammanfattade jag och min kollega Arne Rehnsfeldt den
  pågående teoribildning inom lindrat lidande genom vårdande som vi kommit
  fram till då.
  I boken ”Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik” (Wiklund Gustin
  &
 • Bergbom (red) 2012), har jag bidragit med ett kapitel om begreppet
  ”Lidande”.
  Läroboken ”DEF - Det Existentiella Förbandet. Existentiellt
  omhändertagande efter katastrof” (Arman &
 • Rehnsfeldt 2012), utvecklar en
  praktisk och teoretisk handlingsmodell för medmänskligt omhändertagande
  och bygger empiriskt på den forskning vi gjort med personer som drabbades av
  Tsunamin 2004.
  *Aktuella forskningsprojekt*
  Ett urval av aktuella pågående forskningsprojekt:
  /Ett kvinnligt lidande – kvinnors berättelser från rehabilitering för
  långvarig smärta och utmattning/
  /Existentiell hälsa i berättelser om rehabilitering i integrativ vård
  från patienter med långvarig smärta/
  /Existentiella frågeställningar relaterade till mätning av telomerlängd
  hos patienter med långvarig smärta i olika vårdformer/
  /Hälsa och lidande som existentiella uttryck – språk och metaforer.
  Utveckling av en skala för dialog och självskattning av lidande/
  /Betydelsen av patienters föreställningar
 • Underlättande och hindrande
  föreställningar hos personer med långvarig smärta./
  /Träning med mindfulness för empati och medkänsla (compassion) – en väg
  till hälsa för vårdare i akutsjukvård” – utprövning av
  intervention./

Undervisning

 • *Böcker*
  Rehnsfeldt, A., &
 • Arman, M. (Eds.). (2020). /Klinisk vårdvetenskap.
  Vårdande på teoretisk grund/. Stockholm: Liber.
  Arman, M., Ekebergh, M., &
 • Dahlberg, K. (Eds.). (2015). /Teoretiska grunder
  för vårdande/. Stockholm: Liber.
  Arman, M., &
 • Rehnsfeldt, A. (2012). /DEF - Det Existentiella Förbandet.
  Existentiellt omhändertagande efter katastrof/. Stockholm: Liber.
  Arman M., &
 • Rehnsfeldt, A. (2006) /Vårdande som lindrar lidande – etik i
  vårdandet/. Stockholm: Liber.
  Frank, Å., Grahn, A., Rundqvist, E., &
 • Arman, M. (2008). /Bröstcancer, levd
  erfarenhet och fakta/: ICA bokförlag.
  *Bokkapitel*
  Arman, M. (2020). Medlidande och empati - reflektion om möten i hälso- och
  sjukvården. In A. Rehnsfeldt &
 • M. Arman (Eds.), /Klinisk vårdvetenskap.
  Vårdande på teoretisk grund/ (pp. 102-136). Stockholm: Liber.
  Arman, M. (2019). Vårda för att lindra lidande. In M. Werner, U. &
 • E.
  Bäckryd (Eds.), /Akut och cancerrelatierad smärta/. Stockholm: Liber.
  Rehnsfeldt, A., &
 • Arman, M. (2014). Långsiktigt omhändertagande i
  katastrofer på klinisk vårdvetenskaplig grund. In H. Alsvåg, O. Förland &

 • F. Jacobsen (Eds.), /Rom for omsorg?/ (pp. 209-221). Bergen:
  Fagboksforlaget.
  Arman, M. (2012 och 2017). Lidande. In L. Wiklund Gustin &
 • I. Bergbom (Eds.),
  /Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik/ (pp. 185-197). Lund:
  Studentlitteratur.
  Arman, M. (2010). Vårda för att lindra lidande. In M. Werner &
 • I. Leden
  (Eds.), /Smärta och smärtbehandling /(2 ed.). Stockholm: Liber.
  Rehnsfeldt, A., &
 • Arman, M. (2003). Livsförståelseetik. In K. Eriksson &
 • U.
  Lindström (Eds.), /Gryning II, Klinisk vårdvetenskap/. Vasa: Institutionen
  för vårdvetenskap, Åbo Akademi.
  Arman, M., &
 • Rehnsfeldt, A. (2003). Vittnesbördet som etisk grund i
  vårdandet. In K. Eriksson &
 • U. Lindström (Eds.), /Gryning II, Klinisk
  vårdvetenskap/. Vasa: Institutionen för vårdvetenskap, Åbo Akademi.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Anställningar

 • Anknuten till Undervisning/Handledning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2025
 • Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2011-2024

Examina och utbildning

 • Docent, Vårdvetenskap, Karolinska Institutet, 2007

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI