Christina Sandlund

Christina Sandlund

Anknuten till Forskning | Adjunkt | Biträdande Lektor
Telefon: +46852485309
Besöksadress: Alfred Nobels Allé 23, 14183 Huddinge
Postadress: H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, H1 Allmänmedicin och primärvård, 171 77 Stockholm

Om mig

 • Jag är legitimerad sjuksköterska sedan 1994, distriktssköterska sedan 2007 och doktor i medicinsk vetenskap sedan 2018. I min avhandling undersökte jag upplevt behov av behandling för sömnbesvär i befolkningen och utvärderade distriktssköterskeledd KBT-baserad gruppbehandling för insomni i primärvården.

  Efter disputationen har jag arbetat kliniskt som distriktssköterska samt med verksamhetsstöd och forskning på Akademiskt primärvårdscentrum (Region Stockholm). Nu arbetar jag som adjunkt på Avdelningen för omvårdnad (NVS) och biträdande lektor på Avdelningen för allmänmedicin och primärvård (NVS), där jag är kursansvarig för forskarskolan i allmänmedicin och primärvård. Jag har kvar en anknytning till Akademiskt primärvårdscentrum som forskare.

  Jag sitter i styrelsen för det nationella och multidisciplinära Nätverket Sömn och Hälsa (Svensk sjuksköterskeförening) och i redaktionen för den vetenskapliga tidskriften Sömn och Hälsa (Publicera, Kungliga Biblioteket).

Forskningsbeskrivning

 • Mitt forskningsfält innefattar primärvård, omvårdnad och interventionsforskning, främst forskning kring olika aspekter av sömn hos barn och vuxna, samt forskning som berör äldres hälsa.

  Jag är ansvarig forskare för projektet ”Bedömning och behandling av insomni i primärvården” där vi validerar en svensk översättning av en internationellt standardiserad sömndagbok (the Consensus Sleep Diary) avseende testinnehåll och svarspocess, samt utvärderar sömnrestriktion som behandling för insomni i primärvården avseende effekt och process. Projektet finansieras med medel från Region Stockholm och Karolinska Institutet.´

  Jag ingår i Anna-Karin Welmers forskargrupp (Aging and health) på avdelningen för fysioterapi (NVS) där jag är involverad i ett projekt som utvärdera träningsinterventioner för äldre som vårdas inom geriatrisk slutenvård, inklusive vårdövergången från sjukhus till primärvård (the PREV_FUNC study). Projektet finansieras bland annat av medel från Forte och Region Stockholm.

  I ett forskningssamarbete med Högskolan Kristianstad och Örebro universitet medverkar jag i projektet ”Tonårssömn” där vi utvärderar interventioner som avser att främja sömn och psykisk hälsa, både kvantitativt och kvalitativt. Projektet finansieras av Forte.

  Projektet ”JU Sleep Well” har fokus på restless legs (RLS) och leds från Jönköpingsuniversitet i samarbete med flertalet universitet och den nationella patientföreningen RLS förbundet. Utifrån data som patientföreningen bidragit med undersöker vi symtom och validerar flertalet instrument för gruppen personer med RLS. Vi utforskar patienters och vårdpersonals erfarenheter av sjukdomen och utvecklar även en internet-baserad KBT-behandling för RLS. Projektet finansieras bland annat med medel från Familjen Kamprads stiftelse.

  I samarbete med forskare från Karolinska Institutet (Institutionen för klinisk neurovetenskap) och Örebro universitet utvecklar vi en internet-baserad behandling för insomni, Paradoxal intention, som vi utvärderar både kvantitativt och kvalitativt i en pilotstudie. Projektet finansieras med medel från Rut och Arvid Wolffs minnesstiftelse (Karolinska Institutet) och Svensk förening för sömnforskning och sömnmedicin.

  Övriga forskningssamarbeten: Tillsammans med forskare på avdelningen för allmänmedicin och primärvård och akademiskt primärvårdscentrum bedriver jag forskning kring ämnen relevanta för omvårdnad och primärvård, såsom multisjuklighet, hypertoni, alkohol och undernäring. Tillsammans med forskare på NVS och Institutionen för klinisk geriatrik undersöker jag användbarheten av att använda screeninginstrument för skörhet och fallrisk och tillsammans med forskare från Jönköpings universitet undersöker jag olika aspekter av sömnhälsa hos äldre personer.

Artiklar

Alla övriga publikationer

Forskningsbidrag

Anställningar

 • Adjunkt, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-
 • Biträdande Lektor, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2024-2030
 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2022-2024
 • Anknuten till Forskning, Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2021-2024

Examina och utbildning

 • Medicine Doktorsexamen, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, 2018
 • Specialistsjuksköterskeexamen, Karolinska Institutet, 2007

Handledare

 • Christina Bini, Assemment and treatment of insomnia in primary health care, 2021

Nyheter från KI

Kalenderhändelser från KI