This page in English
Laddar profil information

Om mig

Jag är socionom, kurator och filosofie doktor i socialt arbete. Jag började som kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset 2007 och blev sedan doktorand och disputerade vid Institutionen för Socialt arbete vid Göteborgs universitet i maj 2016. Återstoden av 2016 arbetade jag som forskare och kurator vid Karolinska Universitetssjukhuset innan jag blev enhetschef för Råd- och stödenheten i januari 2017, ett inter-professionellt team. Sedan januari 2018 är jag anställd som postdok på Avdelningen för försäkringsmedicin, KI.

Utbildning

Filosofie doktor i socialt arbete, Göteborgs universitet, maj 2016.

Forskningsbeskrivning

Min avhandling Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences undersökte barnsjukhuspersonals erfarenhet av bedömning och anmälan av barn som misstänks fara illa, med särskilt fokus på hur olika normer och känslor inverkar i sjukhuskuratorers bedömningar. Resultaten visar också skillnader mellan olika professioner avseende vilken kunskap de har kring barn som far illa, kännedom om organisatoriskt stöd, vilka känslor och situationer som påverkar professionernas beslut att inte anmäla trots misstanke.

Jag är delaktig i flera pågående projekt:

 • Handleder forskningsstudien Sexuell och reproduktiv hälsa bland unga som lever med HIV - en studie bland unga 16-29 år som lever med HIV i Sverige, beställd av Folkhälsomyndigheten.
 • Leder en studie om Asylkuratorers betydelse för tillfredsställande vård och utskrivning av asylsökande och papperslösa patienter samt betydelse för patienternas psykosociala hälsa och sociala situation. Asylkuratorer anställdes på Karolinska Universitetssjukhuset under 1,5 år som arbetade med sjukhusets asylsökande och papperslösa patienter.
 • Inom ramen för min postdok-tjänst deltar jag i flera studier om läkares sjukskrivningspraxis och upplevelser av samverkan samt om införande av rehabiliteringskoordinatorer.

Har tidigare deltagit i FoUU-projekt om invandrade och flyktingkvinnors delaktighet i Sverige.

Är KIs ledamot i styrgruppen för nationellt Nätverk för forskande socionomer i hälso- och sjukvård.

Publikationer

1. Svärd V, Friberg E, Haque M, Alexanderson K. Läkares erfarenheter av Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd och av digitalisering av läkarintyg. Rapport 2018. Karolinska Institutet; 2018. p 1-183.

2. Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning i Stockholm. Resultat från en enkätstudie år 2017 och jämförelser med motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. 2018: Stockholm. p. 1-226.

3. Alexanderson K, Arrelöv B, Friberg E, Haque M, Lindholm C, Lytsy P, Svärd V, Läkares erfarenheter av arbete med sjukskrivning. Resultat från en enkät år 2017 och jämförelser med resultat från motsvarande enkäter år 2012, 2008 och 2004. 2018: Stockholm. p. 1-265.

4. Svärd V, Assessing children at risk: organizational and professional conditions within children's hospitals. Child & Family Social Work, 2017. 22(S4): p. 81-91. https://dx.doi.org/10.1111/cfs.12291

5. Svärd V, “Why don’t they Report?” Hospital Personnel Working with Children at Risk. Child Care in Practice, 2017. 23(4): p. 342-355. https://dx.doi.org/10.1080/13575279.2016.1188765

6. Svärd V, A Matter of Professional Status: The Impact of Medical Hierarchies on Child Maltreatment Work. International Journal of Nursing & Clinical Practices, 2016. 3(208): p. 1-6. https://doi.org/10.15344/2394-4978/2016/208

7. Svärd V, Children at risk? Hospital social workers’ and their colleagues’ assessment and reporting experiences. 2016. Avhandling, Skriftserien Nr 2016:2, Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet. http://dx.doi.org/2077/42434

8. Svärd V, Emotions and normativity in assessments of children at risk. International Journal of Work Organisation and Emotion, 2014. 6(4): p. 369-382. https://doi.org/10.1504/IJWOE.2014.068039

9. Svärd V, Hospital social workers' assessment processes for children at risk: positions in and contributions to inter-professional teams. European Journal of Social Work, 2014. 17(4): p. 508-522. http://dx.doi.org/10.1080/13691457.2013.806296

10. Svärd V, Vårdpersonals attityder till att anmäla oro för barn som far illa – Litteraturöversikt av vilka faktorer som påverkar sjukhusläkare och sjuksköterskor, 2008. Kuratorsklinikens rapportserie. Kuratorskliniken. Karolinska Universitetssjukhuset: Stockholm.

11. Svärd V, Kvinnor som immigrerat - Aktstudie av kvinnornas situation inom försörjningsstödsenheterna, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.

12. Svärd V, ”När ska vi andas… på vårt sätt” Två invandrade kvinnors berättelser om att bli delaktig i det svenska samhället, 2006. FoU-rapport. Sollentuna: Forsknings- och utvecklingsenheten.

Pedagogiska meriter

Undervisat sedan 2009 främst vid institutionerna för socialt arbete på Mittuniversitetet samt Göteborgs universitet. Mina huvudsakliga undervisningsämnen är:

 • Bedömning och anmälan vid oro om att barn far illa.
 • Barn, familj och föräldraskap.
 • Familj och migration.
 • Socialt arbete och inter-professionellt arbete i hälso- och sjukvård.
 • Evidensbaserat socialt arbete i hälso- och sjukvård.
 • Psykologi för socionomer.
 • Samtalmetodiker (rollspel och övningar).
 • Genus, sexualitet, heteronormativitet, klass och antirasism i socialt arbete.
 • Maktkritik och intersektionella perspektiv och analyser i socialt arbete. 
 • Intersektionella perspektiv på våld i nära relationer.

Dokument

Karta