This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Socialmedicin 2011

Grundutbildning i kriminologi, psykologi, socialpsykologi

Forskningsbeskrivning

Alkohol- och drogepidemiologisk forskning.

Projektledare för programmet "Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis" och projektet "Effekter av cannabisbruk på hälsa och sociala förhållanden: Vad kan vi lära av populationsbaserade undersökningar?", båda finansierade av Forte. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning. 

Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i Sverige och gör jämförande studier mellan länder.

Publicerade rapporter/svenska artiklar:

Agardh E, Danielsson AK, Guban P, Kellerborg K, Lager A, Rabiee R & Allebeck P (2017). Sjukdomsbörda och riskfaktorer i Stockholms län 1990 och 2015. Resultat från den globala sjukdomsbördestudien (GBD). KI & CES.

Danielsson AK & Allebeck P (2015). Cannabis i Stockholms län. Konsumtion och konsekvenser. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Stockholms läns landsting. Rapport 2015:1.

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (Bedömningsinstrument).

Arvidsson, LB et al. (2014) e-stöd för områdena alkohol, tobak och spel. Framtida plattform för drift, utveckling och finansiering av Sluta-Röka-Linjen, Alkohollinjen, Alkoholhjälpen & Stödlinjen för spelare & anhöriga. Författare till kapitel 5, Evidensbas (Danielsson AK)

Boman U, Allebeck P & Danielsson AK (2014) Hur gick det med Luma-projektet? - en tvåårsuppföljning av de 25 kommuner som under 2009 och 2010 deltog i LUMA-projektet

Sjö F, Danielsson AK & Romelsjö A (2005). Vem? Vad? Hur? – med samordnaren i fokus, Esapp-rapport 2005:1

Ahnquist J,  Danielsson, AK & Romelsjö A (2003). Utvärdering pågår!, Alkohol och narkotika, 4-5.

Danielsson AK, Ahnquist J & Romelsjö A (2003). Aktivitetsrapportering – en första sammanställning av registrerade aktiviteter i Esapp:s databas, Esapp-rapport 2003

Ahnquist J, Danielsson AK & Romelsjö A (2003). Samordnarrollen – fälta, samordna, predika eller driva projekt?, Esapp-rapport 2003:1

Ahnquist J,  Danielsson AK & Romelsjö A (2003). Precens – förebygga, bygga, trygga?, Esapp-rapport 2003:2

Danielsson AK, Haeggman U-L, Braun C & Romelsjö A (2002). Det alkohol- och drogpreventiva arbetet i Stockholms 18 stadsdelar 1999-2001, Esapp-rapport 2002

Haeggman U-L, Braun C, Danielsson AK & Romelsjö A (2002). Utvärdering av Precens- Preventionscenter Stockholm, Esapp-rapport 2002

SOU 2005: 25, Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid, medförfattare kapitel 9, Lokalt förebyggande arbete (Romelsjö A & Danielsson AK)

SOU 2000:121, Sjukfrånvaro och sjukskrivning fakta och förslag, författare till bilaga 4, Regionala sjukfallsstudier (Danielsson AK)

Romelsjö A, Haeggman U-L, Braun C & Danielsson AK (2003). The evaluation of alcohol and drug abuse prevention in the 18 districts of Stockholm. Nordic studies on alcohol and drugs, 20, 101-104.

Pedagogiska meriter

  • Handledare/examinator/seminarieledare för kandidat- och magisteruppsatser i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Akademiska priser och utmärkelser

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

  • Martin Rinds Stiftelse, 2018, Cannabis use: understanding pathways to other illicit drug use, drug use-related morbidity and dependence
  • Forte, 2016, Alcohol, tobacco and drug use: From predictors to policy and practice
  • Forte, 2014, Effekter av cannabisbruk på hälsa och sociala förhållanden: Vad kan vi lära av populationsbaserade undersökningar?

Medsökande (senaste 5 åren):

  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2017. Alcohol misuse and Autism Spectrum Disorders: co-occurrence, treatment obstacles
  • Forte, 2017. Cannabis use among young people in Sweden – patterns, correlates and harm.
  • Forte, 2017. Population-based studies of the incidence, prevalence and consequences of posttraumatic stress disorder in the changing demographic landscape of Sweden.
  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2015, Alcohol and disease burden in the Nordic countries: The impact of age and sex
  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2014, A new method for comparative studies on alcohol-related burden of disease.

 

Laddar publikationer

Karta