This page in English
Laddar profil information

Utbildning

Docent i Folkhälsovetenskap, Karolinska Institutet

Forskarutbildning, Karolinska Institutet, PhD i Socialmedicin

Grundutbildning i kriminologi, psykologi, socialpsykologi

Forskningsbeskrivning

Alkohol- och drogepidemiologisk forskning.

Projektledare för programmet "Alkohol, tobak och droger: Från prediktorer till policy och praxis" och projektet "Effekter av cannabisbruk på hälsa och sociala förhållanden: Vad kan vi lära av populationsbaserade undersökningar?", båda finansierade av Forte. Min forskning fokuserar på att identifiera prediktorer för alkohol- och droganvändning samt att undersöka de långsiktiga konsekvenserna av användning. 

Jag är också involverad i det globala sjukdomsbördeprojektet (GBD), där vi samlar in och presenterar data över alkohol- och narkotikakonsumtionen i Sverige och gör jämförande studier mellan länder.

Publicerade rapporter/svenska artiklar:

Agardh E, Danielsson AK, Guban P, Kellerborg K, Lager A, Rabiee R & Allebeck P (2017). Sjukdomsbörda och riskfaktorer i Stockholms län 1990 och 2015. Resultat från den globala sjukdomsbördestudien (GBD). KI & CES.

Danielsson AK & Allebeck P (2015). Cannabis i Stockholms län. Konsumtion och konsekvenser. Centrum för epidemiologi och samhällsmedicin. Stockholms läns landsting. Rapport 2015:1.

Socialstyrelsen (2015). Nationella riktlinjer för vård och stöd vid missbruk och beroende (Bedömningsinstrument).

Arvidsson, LB et al. (2014) e-stöd för områdena alkohol, tobak och spel. Framtida plattform för drift, utveckling och finansiering av Sluta-Röka-Linjen, Alkohollinjen, Alkoholhjälpen & Stödlinjen för spelare & anhöriga. Författare till kapitel 5, Evidensbas (Danielsson AK)

Boman U, Allebeck P & Danielsson AK (2014) Hur gick det med Luma-projektet? - en tvåårsuppföljning av de 25 kommuner som under 2009 och 2010 deltog i LUMA-projektet

Sjö F, Danielsson AK & Romelsjö A (2005). Vem? Vad? Hur? – med samordnaren i fokus, Esapp-rapport 2005:1

Ahnquist J,  Danielsson, AK & Romelsjö A (2003). Utvärdering pågår!, Alkohol och narkotika, 4-5.

Danielsson AK, Ahnquist J & Romelsjö A (2003). Aktivitetsrapportering – en första sammanställning av registrerade aktiviteter i Esapp:s databas, Esapp-rapport 2003

Ahnquist J, Danielsson AK & Romelsjö A (2003). Samordnarrollen – fälta, samordna, predika eller driva projekt?, Esapp-rapport 2003:1

Ahnquist J,  Danielsson AK & Romelsjö A (2003). Precens – förebygga, bygga, trygga?, Esapp-rapport 2003:2

Danielsson AK, Haeggman U-L, Braun C & Romelsjö A (2002). Det alkohol- och drogpreventiva arbetet i Stockholms 18 stadsdelar 1999-2001, Esapp-rapport 2002

Haeggman U-L, Braun C, Danielsson AK & Romelsjö A (2002). Utvärdering av Precens- Preventionscenter Stockholm, Esapp-rapport 2002

SOU 2005: 25, Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid, medförfattare kapitel 9, Lokalt förebyggande arbete (Romelsjö A & Danielsson AK)

SOU 2000:121, Sjukfrånvaro och sjukskrivning fakta och förslag, författare till bilaga 4, Regionala sjukfallsstudier (Danielsson AK)

Romelsjö A, Haeggman U-L, Braun C & Danielsson AK (2003). The evaluation of alcohol and drug abuse prevention in the 18 districts of Stockholm. Nordic studies on alcohol and drugs, 20, 101-104.

Pedagogiska meriter

  • Kursansvarig/lärare/handledare/examinator för kandidat- och magisterstudenter i Folkhälsovetenskap/Global Hälsa 2013-ff

Akademiska priser och utmärkelser

Beviljade forskningsanslag som huvudsökande (senaste 5 åren):

  • Martin Rinds Stiftelse, 2018, Cannabis use: understanding pathways to other illicit drug use, drug use-related morbidity and dependence
  • Forte, 2016, Alcohol, tobacco and drug use: From predictors to policy and practice
  • Forte, 2014, Effekter av cannabisbruk på hälsa och sociala förhållanden: Vad kan vi lära av populationsbaserade undersökningar?

Medsökande (senaste 5 åren):

  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2017. Alcohol misuse and Autism Spectrum Disorders: co-occurrence, treatment obstacles
  • Forte, 2017. Cannabis use among young people in Sweden – patterns, correlates and harm.
  • Forte, 2017. Population-based studies of the incidence, prevalence and consequences of posttraumatic stress disorder in the changing demographic landscape of Sweden.
  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2015, Alcohol and disease burden in the Nordic countries: The impact of age and sex
  • Systembolagets Alkoholforskningsråd (SRA), 2014, A new method for comparative studies on alcohol-related burden of disease.

 

Publikationer

Alcohol and type 2 diabetes: The role of socioeconomic, lifestyle and psychosocial factors
Agardh Ee, Lundin A, Lager A, Allebeck P, Koupil I, Andreasson S, et al
Scandinavian journal of public health 2018;():1403494818774192-

Alkoholberoende ett föränderligt tillstånd av varierande grad
Danielsson Ak
Lakartidningen 2018;115():-

Are changes in drinking related to changes in cannabis use among Swedish adolescents? A time-series analysis for the period 1989-2016
Gripe I, Danielsson Ak, Ramstedt M
ADDICTION 2018;113(9):-

Fathers' Alcohol Consumption and Long-Term Risk for Mortality in Offspring
Landberg J, Danielsson Ak, Falkstedt D, Hemmingsson T
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire) 2018;53(6):753-759

Hälsoutvecklingen i Stockholm bättre än i övriga landet - Jämförelse av hälsoläget utifrån globala sjukdomsbördeprojektet
Agardh E, Danielsson Ak, Guban P, Lager A, Rabiee R, Allebeck P
Lakartidningen 2018;115():-

Alcohol-attributed disease burden and alcohol policies in the BRICS-countries during the years 1990-2013
Rabiee R, Agardh E, Coates Mm, Allebeck P, Danielsson Ak
Journal of global health 2017;7(1):010404-

Cannabis, Tobacco, Alcohol Use, and the Risk of Early Stroke: A Population-Based Cohort Study of 45 000 Swedish Men
Falkstedt D, Wolff V, Allebeck P, Hemmingsson T, Danielsson Ak
Stroke 2017;48(2):265-270

Effect of Screening and Advising on Alcohol Habits in Sweden: A Repeated Population Survey Following Nationwide Implementation of Screening and Brief Intervention
Lundin A, Danielsson Ak, Hallgren M, Torgen M
ALCOHOL AND ALCOHOLISM 2017;52(2):190-196

Fathers' alcohol consumption and risk of alcohol-related hospitalization in offspring before 60 years of age
Hemmingsson T, Danielsson Ak, Falkstedt D
DRUGS-EDUCATION PREVENTION AND POLICY 2017;24(1):3-8

Response by Falkstedt et al to Letters Regarding Article, "Cannabis, Tobacco, Alcohol Use, and the Risk of Early Stroke: A Population-Based Cohort Study Among 45 000 Swedish Men"
Falkstedt D, Danielsson Ak
Stroke 2017;48(5):e134-

Alcohol-attributed disease burden in four Nordic countries: a comparison using the Global Burden of Disease, Injuries and Risk Factors 2013 study
Agardh Ee, Danielsson Ak, Ramstedt M, Ledgaard Holm A, Diderichsen F, Juel K, et al
Addiction (Abingdon, England) 2016;111(10):1806-13

Cannabis use and psychological distress: An 8-year prospective population-based study among Swedish men and women
Danielsson Ak, Lundin A, Allebeck P, Agardh E
Addictive behaviors 2016;59():18-23

Cannabis Use as Risk or Protection for Type 2 Diabetes: A Longitudinal Study of 18 000 Swedish Men and Women
Danielsson Ak, Lundin A, Yaregal A, Östenson Cg, Allebeck P, Agardh Ee
Journal of diabetes research 2016;2016():6278709-

Cannabis use, depression and anxiety: A 3-year prospective population-based study
Danielsson Ak, Lundin A, Agardh E, Allebeck P, Forsell Y
Journal of affective disorders 2016;193():103-8

Disease burden attributed to alcohol: How methodological advances in the Global Burden of Disease 2013 study have changed the estimates in Sweden
Kellerborg K, Danielsson Ak, Allebeck P, Coates Mm, Agardh E
Scandinavian journal of public health 2016;44(6):604-10

Cannabis use among Swedish men in adolescence and the risk of adverse life course outcomes: results from a 20 year-follow-up study
Danielsson Ak, Falkstedt D, Hemmingsson T, Allebeck P, Agardh E
Addiction (Abingdon, England) 2015;110(11):1794-802

Cannabis use and drug related problems among adolescents in 27 European countries: The utility of the prevention paradox
Romelsjo A, Danielsson Ak, Wennberg P, Hibell B
NORDIC STUDIES ON ALCOHOL AND DRUGS 2014;31(4):359-370

Cannabis use in adolescence and risk of future disability pension: a 39-year longitudinal cohort study
Danielsson Ak, Agardh E, Hemmingsson T, Allebeck P, Falkstedt D
Drug and alcohol dependence 2014;143():239-43

Technology-based support via telephone or web: a systematic review of the effects on smoking, alcohol use and gambling
Danielsson Ak, Eriksson Ak, Allebeck P
Addictive behaviors 2014;39(12):1846-68

Preferences regarding treatment for alcohol problems
Andréasson S, Danielsson Ak, Wallhed-finn S
Alcohol and alcoholism (Oxford, Oxfordshire) 2013;48(6):694-9

Severity of alcohol dependence in the Swedish adult population: association with consumption and social factors
Andréasson S, Danielsson Ak, Hallgren M
Alcohol (Fayetteville, N.Y.) 2013;47(1):21-5

Alcohol use, heavy episodic drinking and subsequent problems among adolescents in 23 European countries: does the prevention paradox apply?
Danielsson Ak, Wennberg P, Hibell B, Romelsjö A
Addiction (Abingdon, England) 2012;107(1):71-80

Does the prevention paradox apply to various alcohol habits and problems among Swedish adolescents?
Romelsjö A, Danielsson Ak
European journal of public health 2012;22(6):899-903

Heavy Episodic Drinking in Early Adolescence: Gender-Specific Risk and Protective Factors
Danielsson Ak, Romelsjo A, Tengstrom A
SUBSTANCE USE & MISUSE 2011;46(5):633-43

Adolescent alcohol use trajectories: Predictors and subsequent problems
Danielsson Ak, Wennberg P, Tengstrom A, Romelsjo A
ADDICTIVE BEHAVIORS 2010;35(9):848-52

A system for evaluating local alcohol and drug use prevention initiatives
Danielsson Ak, Romelsjo A
SUBSTANCE USE & MISUSE 2007;42(12-13):2003-15

Visa alla publikationer

Karta