Skip to main content

Rolf Kiesslings forskargrupp

Att använda immunsystemet för att behandla cancer.

Humana tumörer kräver många olika behandlingsprinciper, såsom kirurgi, radioterapi och kemoterapi. Ofta är dessa ej tillräckliga, vilket motiverar sökandet efter alternativa behandlingsmetoder. Behandling med biologiska agens kan då bli ett värdefullt komplement.

Ett exempel på detta är immunterapi, som redan tidigare lanserats i cancerbehandling i flera olika former, inklusive de senaste årens utveckling med rekombinant-cytokiner och adoptiv transfer av celler. Det är dock viktigt att notera att först de senaste åren har funnits förutsättningar att utveckla specifik immunterapi som bygger på cellförmedlad immunitet: de epitoper som T-cellerna känner igen har inte varit kända, och det är först nu som vi har förstått deras kemiska natur och var man skall söka efter dem. Genom flera genombrott i den immunologiska grundforskningen så finns det nu unika möjligheter att skapa en ny generations immunoterapi mot cancer. Denna ansökan syftar till att på ett tidigt stadium ta till vara på den moderna immunologins kunskaper och överföra dessa till kliniskt användbara behandlingsformer mot cancer. Vi undersöker mekanismen bakom det nedsatta immunförsvaret hos cancerpatienter, med speciell fokusering kring betydelsen av cytokiner som produceras i tumören. Vi försöker även isolera och karakterisera de antigena peptider som T-celler känner igen på humana tumörer med sikte på att dessa kan ingå i nya cancervaccin. Slutligen vill vi optimera terepeutiska vaccinationsmetoder mot cancer baserade på nya metoder såsom plasmid DNA vaccination.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Rolf Kiessling, Professor, gruppledare
Tanja Lövgren, Postdoc
Yago Pico de Coaña, Postdoc
Jeroen Melief, Postdoc
Yumeng Mao, Postdoc
Stina Wickström, Postdoc
Ulrika Edbäck, Laboratorieingenjör

Utvalda publikationer

26439264

23633486

22301547

22249522

21030559

20823150

20484028

19050306

19050255

22190148

21823123