Projekt inom CSM

Joniserande strålning kan öka risken för senare skador, främst cancer, och höga stråldoser kan medföra allvarliga skador eller dödsfall. Samtidigt är strålningen ett oumbärligt medicinskt verktyg, både i direkt livräddande syfte (t ex cancerbehandling eller snabb diagnostik efter allvarliga olyckor) och i sjukvård (olika slags diagnostik). Centrum för strålningsmedicin (CSM) bedriver forskning kring medicinska konsekvenser av joniserande strålning, med sikte både på förbättrad cancerbehandling och på hantering av strålskador.

Huvuddelen av forskningen vid CSM kan sammanfattas under två rubriker:

Strålningseffekter på genomet och cellsignalering

Här studeras skillnader i effekt mellan olika typer av joniserande strålning, vad som reglerar den biologiska effekten, hur effekten kan modifieras, och hur man kan isolera biomarkörer som kan bli användbara för att individanpassa behandlingar och kanske även bedöma erhållna stråldoser. I projektet studeras bland annat hur celler reparerar strålskadat DNA och vilka signalvägar som påverkar DNA-reparation och celldöd. Vi studerar också stamcellers respons på bestrålning och hur dessa cellers svar på bestrålningen kan moduleras för att påverka strålningsinducerad celldöd.

Genomik, proteomik och strålkänslighet hos blod och benmärgsceller

Här söker vi på molekylär och cellulär nivå ökad kunskap om mekanismerna kring hur blod- och benmärgsceller påverkas av, och reagerar på, de typer av cellskador som cellhämmande terapi med joniserande strålning och vissa typer av cytostatika/cellhämmande medel kan ge upphov till. Vi karakteriserar för närvarande de gener och de signalvägar som styr blod- och benmärgscellers känslighet för cellskadande agens, såsom cytostatika och andra radiomimetika. Våra modeller innefattar dels in vitro-studier där bl. a leukemiceller exponeras för olika DNA-skadande agens, dels ex vivo-studier av hur klinisk behandling av leukemipatienter med denna typ av medel påverkar målcellerna och, i förlängningen, patienternas kliniska svar på behandlingen.

Erika Rindsjö
2022-02-03