Arbetsgrupper vid OnkPat

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen träffas en gång per månad och har lunchmöten varannan vecka. Gruppen arbetar med övergripande strategiska och operativa frågeställningar som rör hela institutionen. Ledningsgruppen består av prefekt Lars Holmgren, administrativ chef Maria von Witting, ställföreträdande prefekt Ola Larsson, biträdande prefekt Catharina Larsson, professor Janne Lehtiö, professor Andreas Lundqvist, docent Theodoros Foukakis, docent Linda Lindström PhD Nick Tobin, PhD Päivi Östling och PhD Luigi de Petris.

Institutionsrådet

Institutionsrådet har till uppgift att behandla frågor som är institutionsövergripande. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande och utgöra ett forum för dialog och förankring av prefektens beslut. Rådet ska sammanträda minst två gånger per termin och prefekten är ordförande. I rådet ingår institutionens professorer, gruppledare, representanter för fackliga organ och representanter för större personalkategorier.

Samverkansrådet

Prefekten har huvudansvar för samverkansfrågor inom institutionen. Samverkansrådet är sammansatt av fyra företrädare för arbetsgivaren (Stf prefekt, AC, HR och ordförande i arbetsmiljögruppen) samt tre representanter från personalorganisationerna SACO, OFR och SEKO. Dessutom ingår institutionens två doktorandrepresentanter, ett skyddsombud, en representant från SciLifeLab samt samordnare för inköp och upphandling.

Anne Jensen

HR-Chef
+46852486216

Arbetsgruppen för lika villkor

Arbetsgruppen för lika villkor arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Arbetsgruppen består av ett lika villkorsombud (HR chef), en senior forskare/GUA, en senior forskningsspecialist/studierektor för forskarutbildning, en postdoktorrepresentant, en studentrepresentant och forskarutbildningsadministratör /kommunikatör. Sammankallande i kommittén för lika villkor är Anne Jensen.

Anne Jensen

HR-Chef
+46852486216

Documents

Arbetsmiljögruppen (AMG)

Arbetsmiljögruppen arbetar för en god arbetsmiljö vid institutionen och genomför årliga skyddsronder. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ordförande i arbetsmiljögruppen är Paula Mannström. Skyddsombud är Susanne Öhlin (J6:30) och Gabriela Prochazka (J5:30). kemikalieombud vid institutionen är Anna Malmerfelt, Paula Mannström är biosäkerhetsombud är och Ekaterina Pokrovskaja-Tamm är miljö- och hållbarhetsombud. Övriga ledamöter: Maria von Witting, administrativ chef, Josefin Bergström, HR, Stina Wickström, forskare, Mirco Marttino, Post doc, Adena Pepich SO J5:30 KBH, Afsar Rahbar SO J5:30 MedS. 

Erika Rindsjö
2024-03-15