Om CSM

Centrum för strålningsmedicin (CSM) bedriver forskning kring medicinska konsekvenser av joniserande strålning, forskning som innefattar både grundläggande strålningsbiologi och kliniskt tillämpad strålningsmedicin.

Därutöver erbjuder CSM specialiserad medicinsk expertis i anslutning till beredskapsplanering och handläggning av oväntade händelser där personexponering för radiologiska eller nukleära (RN) ämnen misstänks eller konstateras. I denna funktion utgör CSM ett av Socialstyrelsens kunskapscentra för krisberedskap, Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN). KcRN är underställt en av Socialstyrelsen ledd styrgrupp, med representanter från Karolinska Institutet, Karolinska Universitetssjukhuset samt ett flertal olika myndigheter.

Nyheter och information om joniserande strålning och strålningshändelser finns på:

Kunskapscentrum för strålningsmedicin vid katastrofer (KcRN)

Inom den svenska beredskapsorganisationen samverkar KcRN med andra av Socialstyrelsen ledda kunskapscentra, såsom Kunskapscentrum för katastrof­toxikolog (KcC), Kunskapscentrum katastrofmedicin (KcKM) och Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri (KcP).

Centrum för strålningsmedicin har sin akademiska anknytning till och är lokaliserat vid Karolinska Institutet (Institutionen för onkologi och patologi) och Karolinska Universi­tetssjukhuset i Solna. Chef och programdirektör för CSM är professor Rolf Lewensohn, som har flera specialistläkare vid sjukhuset knutna till verksamheten, främst på deltidsbasis.

CSMs huvuduppgifter

CSM skall

  • bedriva forskning och upprätthålla kunskaper inom strålningsmedicinområdet (inklusive omvärldsanalys)
  • utarbeta medicinskt underlag i frågor rörande beredskap för strålningsolyckor
  • medverka i och ansvara för utredningar och riskanalyser
  • svara för utbildning och övning av personal med ledningsfunktion inom hälso- och sjukvårdens beredskap
  • vara Socialstyrelsens expertorgan vad gäller medicinska frågor vid radiologiska och nukleära händelser.
Erika Rindsjö
2022-02-03