Jonas Mattssons forskargrupp

Stamcellstransplantation är idag en väl beprövad behandling hos barn och vuxna med maligna blodsjukdomar. Resultaten har successivt förbättrats. Återfall i grundsjukdomen är dock fortsatt ett stort problem. Framtida immunterapi där celler i immunförsvaret riktas mot cancerceller kan ge både dessa patienter och patienter med andra cancersjukdomar en möjlighet till bot. Vår grupps forskning fokuserar på att förbättra behandlingen vid stamcellstransplantation genom att minska risken för återfall samt minska risken för andra komplikationer. Vi vet att det vid stamcellstransplantation är bäst om patienten har ett vävnadstyplikt syskon som givare. Om man inte har ett syskon som passar är idag alternativet att använda en obesläktad givare. Nya data talar dock för att använda någon i familjen som är till hälften lik s.k. haploidentisk givare är minst lika bra.

Vi har tillsammans med centra i Sverige, Norge, Danmark, St Petersburg, samt Toronto initierat en viktig randomiserad studie gällande s.k. haploidentisk familjegivare jämfört med obesläktad givare hos patienter med akut myeloisk leukemi.

Vi har även ett fokus på att med hjälp av riktad immunterapi förbättra överlevnaden vid andra cancerformer, både blodcancer och solida tumörer.

Kronisk lymfatisk leukemi (KLL) och B-cells lymfom är vanliga maligna blodsjukdomar hos vuxna patienter. En ny metod med genetisk designade s.k. T-celler som specifikt attackerar en molekyl (CAR T terapi) på leukemicellerna har rönt stort internationellt intresse på senare år. B-cells KLL och lymfom uttrycker på sin yta molekylen CD19. I de aktuella metoderna har ett s.k. genetiskt konstrukt tillverkats som sedan med hjälp av ett virus kan föras in i patientens egna T-celler. Dessa T-celler ges sedan tillbaka till patienten. Hos patienten kommer sedan dessa T-celler likt målstyrda robotar attackera alla celler som uttrycker CD19. Resultaten av denna behandlingen har i flera fall varit revolutionerande då patienter med en kort förväntad överlevnad har blivit helt botade. Resultaten har dock varit betydligt bättre för patienter med akut leukemi jämfört med KLL och lymfom. En orsak till detta kan vara att lymfom har karaktär av en solid tumör. I tumörer förekommer ofta en negativ miljö för T-celler (till exempel med låg syrenivå). Detta kan leda till en inaktivering av attackerande T-celler och därmed sämre behandlingseffekt. Vi har redan idag all nödvändig kunskap för tillverkning av CD19 CAR T-celler. Därför vill vi närmare studera hur tumörmiljön påverkar CD19 CAR T-celler och hur man i så fall kan undvika detta. På detta vis skulle behandlingseffekten hos patienter med KLL och lymfom kunna förbättras med CAR T-cells behandling.

Kvinnor med äggstockcancer har trots många förbättringar av behandlingen fortsatt en dålig prognos. Allogen stamcellstransplantation är idag en accepterad behandling med goda resultat men vilken givare som är mest lämplig att använda om inget passande syskon finns är inte klarlagt. Vårt projekt har två huvudsyften. Testa fram på vårt laboratorium om egna vita blodkroppar kan göras om genetiskt så att dessa specifikt och effektivt dödar cancerceller (CAR T terapi). Denna behandling existerar idag för patienter med blodcancer och vi vill nu testa fram om vi kan göra detta mot äggstockscancer. Om det fungerar vill vi gå vidare med en klinisk studie hos kvinnor med dödlig äggstockcancer.

Mer information finns på den engelska sidan.

Gruppmedlemmar

Jonas Mattsson, MD, PhD, Gästprofessor, Gruppledare
Isabelle Magalhaes, PhD, Docent, Forskare, Stf Gruppledare
Ibrahim El Serafi, MD, PhD, Anknuten
Thomas Poiret, PhD, Post doc
Esther Schoutrop, MSc, Doktorand
Isabella Micallef Nilsson, MD, Doktorand
Linda Gillingsjö, Administratör
 

Utvalda publikationer

Trogocytosis and fratricide killing impede MSLN-directed CAR T cell functionality.
Schoutrop E, Renken S, Micallef Nilsson I, Hahn P, Poiret T, Kiessling R, Wickström SL, Mattsson J, Magalhaes I
Oncoimmunology 2022 ;11(1):2093426

Molecular, cellular and systemic aspects of epithelial ovarian cancer and its tumor microenvironment.
Schoutrop E, Moyano-Galceran L, Lheureux S, Mattsson J, Lehti K, Dahlstrand H, Magalhaes I
Semin Cancer Biol 2022 Apr;():

Mesothelin-specific CAR T cells target ovarian cancer.
Schoutrop E, El-Serafi I, Poiret T, Zhao Y, Gultekin O, He R, Moyano-Galceran L, Carlson JW, Lehti K, Hassan M, Magalhaes I, Mattsson J
Cancer Res 2021 Apr;():

Reduced Risk of Sinusoidal Obstruction Syndrome of the Liver after Busulfan-Cyclophosphamide Conditioning Prior to Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
El-Serafi I, Remberger M, Ringdèn O, Törlén J, Sundin M, Björklund A, Winiarski J, Mattsson J
Clin Transl Sci 2020 03;13(2):293-300

Pre-formulation investigations for establishing a protocol for treosulfan handling and activation.
El-Serafi I, Loy O, Zhao Y, Oerther S, Mattsson J
Pharm Dev Technol 2019 Jun;24(5):639-648

The effect of N-acetyl-l-cysteine (NAC) on liver toxicity and clinical outcome after hematopoietic stem cell transplantation.
El-Serafi I, Remberger M, El-Serafi A, Benkessou F, Zheng W, Martell E, Ljungman P, Mattsson J, Hassan M
Sci Rep 2018 05;8(1):8293

Mesothelin Expression in Patients with High-Grade Serous Ovarian Cancer Does Not Predict Clinical Outcome But Correlates with CD11c+ Expression in Tumor.
Magalhaes I, Fernebro J, Abd Own S, Glaessgen D, Corvigno S, Remberger M, et al
Adv Ther 2020 12;37(12):5023-5031

The Metabolic Profile of Tumor and Virally Infected Cells Shapes Their Microenvironment Counteracting T Cell Immunity.
Magalhaes I, Yogev O, Mattsson J, Schurich A
Front Immunol 2019 ;10():2309

Facing the future: challenges and opportunities in adoptive T cell therapy in cancer.
Magalhaes I, Carvalho-Queiroz C, Hartana CA, Kaiser A, Lukic A, Mints M, et al
Expert Opin Biol Ther 2019 08;19(8):811-827

Metabolic regulation of CAR T cell function by the hypoxic microenvironment in solid tumors.
Schurich A, Magalhaes I, Mattsson J
Immunotherapy 2019 03;11(4):335-345

Media evaluation for production and expansion of anti-CD19 chimeric antigen receptor T cells.
Alnabhan R, Gaballa A, Mörk LM, Mattsson J, Uhlin M, Magalhaes I
Cytotherapy 2018 07;20(7):941-951

CD19 Chimeric Antigen Receptor T Cells From Patients With Chronic Lymphocytic Leukemia Display an Elevated IFN-γ Production Profile.
Magalhaes I, Kalland I, Kochenderfer JN, Österborg A, Uhlin M, Mattsson J
J. Immunother. ;41(2):73-83

A prospective randomized trial comparing cyclosporine/methotrexate and tacrolimus/sirolimus as graft-versus-host disease prophylaxis after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Törlén J, Ringdén O, Garming-Legert K, Ljungman P, Winiarski J, Remes K, et al
Haematologica 2016 11;101(11):1417-1425

Effect of Total Nucleated and CD34(+) Cell Dose on Outcome after Allogeneic Hematopoietic Stem Cell Transplantation.
Remberger M, Törlén J, Ringdén O, Engström M, Watz E, Uhlin M, et al
Biol. Blood Marrow Transplant. 2015 May;21(5):889-93

Risk factors for Epstein-Barr virus-related post-transplant lymphoproliferative disease after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation.
Uhlin M, Wikell H, Sundin M, Blennow O, Maeurer M, Ringden O, et al
Haematologica 2014 Feb;99(2):346-52

Besöksadress

Karolinska Institutet
ANA Futura, Plan 7
Alfred Nobels allé 8 Huddinge

 

Erika Rindsjö
2022-08-22