ASTEROID

Ablative Stereotaktisk strålbehandling med durvalumab (Ablative STEreotactic RadiOtherapy wIth Durvalumab (MEDI4736). En öppen randomiserad fas II studie med durvalumab efter stereotaktisk strålbehandling (SBRT) hos patienter med T1-2N0M0 icke-små cellig lungcancer (NSCLC).

Sammanfattning av studien

SBRT är en effektiv behandling av medicinsk inoperabel tidig icke-småcellig lungcancer (NSCLC). Detta till tros utvecklar ca 35% av patienterna återfall, vid vilka distansmetastaser är det dominerande problemet.  Patientgruppen skulle kunna gagnas av systemisk tilläggsbehandling, men erbjuds sällan adjuvant cytostatika. Möjligheten att ge en sådan behandling till dessa sköra patienter är ofta begränsad och data på effektivitet är oklar. Immunterapi är därför ett intressant alternativ eftersom toxiciteten generellt sett är mildare än vid kemoterapi. Dessutom kan effektiveten av immunterapi i kombination med strålbehandling vara fördelaktig. Denna studie är en randomiserad öppen fas II multicenterstudie som undersöker Durvalumab efter SBRT hos patienter med T1-2N0M0 NSCLC. Patienterna randomiserad 1:1 till uppföljning (arm A, standardbehandling) eller till adjuvant Durvalumab var 4:e vecka i 12 månader (arm B, experimentell arm) efter SBRT. 

Cancertyp och stadium: T1-2N0M0 NSCLC (stadium I-II)

Huvudprövare: Andreas Hallqvist, MD, PhD,  Verksamhetsområde onkologi, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg, Sverige

Resultat

Abstract från konferenser:

Deltagande sites

Sverige: Umeå, Luleå, Gävle, Stockholm, Linköping, Lund, Göteborg. Norge: Ålesund, Trondheim, Tromsö, Oslo. Finland: Åbo, Helsingfors, Tammerfors, Wasa

Anslag

Cancerfondens specifika satsning på strålterapi 2022

Erika Rindsjö
2024-03-11