Skip to main content

Arbetsgrupper vid OnkPat

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen träffas en gång per månad och har lunchmöten varannan vecka. Gruppen arbetar med övergripande strategiska och operativa frågeställningar som rör hela institutionen. Ledningsgruppen består av prefekt Lars Holmgren, administrativ chef Maria von Witting, ställföreträdande prefekt Yvonne Brandberg, professor Arne Östman, Professor Janne Lehtiö, Professor Catharina Larsson, Professor Jonas Bergh och docent och överläkare Anders Ullén.

Professor

Lars Holmgren

Telefon: 08-517 793 17
Enhet: Forskargrupp Holmgren, Lars
E-post: Lars.Holmgren@ki.se

Institutionsrådet

Institutionsrådet har till uppgift att behandla frågor som är institutionsövergripande. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande och utgöra ett forum för dialog och förankring av prefektens beslut. Rådet ska sammanträda minst två gånger per termin och prefekten är ordförande. I rådet ingår institutionens professorer, gruppledare, representanter för fackliga organ och representanter för större personalkategorier.

Professor

Lars Holmgren

Telefon: 08-517 793 17
Enhet: Forskargrupp Holmgren, Lars
E-post: Lars.Holmgren@ki.se

Samverkansgruppen

Prefekten har huvudansvar för samverkansfrågor inom institutionen. Samverkansgruppen är sammansatt av tre företrädare för arbetsgivaren (AC, HR och ordförande arbetsmiljögruppen) samt om möjligt två representanter vardera från personalorganisationerna SACO, OFR och SEKO. Dessutom kan representanter för större personalkategorier ingå.

Personalchef

Anne Jensen

Telefon: 08-517 797 93
Enhet: Administration
E-post: Anne.Jensen@ki.se

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Kommittén består av två ombud för lika villkor (Yvonne Brandberg, stf prefekt och Anne Jensen, personalchef), två forskarassistenter, två doktorandrepresentanter samt en administratör för forskarutbildning och kommunikatör. Sammankallande i kommittén för lika villkor är Anne Jensen.

Personalchef

Anne Jensen

Telefon: 08-517 797 93
Enhet: Administration
E-post: Anne.Jensen@ki.se

Arbetsmiljögruppen (AMG)

Arbetsmiljögruppen arbetar för en god arbetsmiljö vid institutionen och genomför årliga skyddsronder. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ordförande i arbetsmiljögruppen är Charlotte Rolny. Kemikalieombud vid institutionen är Jona Gudjonsdottir och skyddsombud är Rainer Tuominen.

Forskare

Charlotte Rolny

Telefon: 08-517 732 80
Enhet: Forskargrupp Rolny, Charlotte
E-post: charlotte.rolny@ki.se