Skip to main content

Arbetsgrupper vid OnkPat

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen träffas en gång per månad och har lunchmöten varannan vecka. Gruppen arbetar med övergripande strategiska och operativa frågeställningar som rör hela institutionen. Ledningsgruppen består av prefekt Lars Holmgren, administrativ chef Maria von Witting, ställföreträdande prefekt Yvonne Brandberg, professor Arne Östman, Professor Janne Lehtiö, Professor Catharina Larsson, Professor Jonas Bergh och docent och överläkare Anders Ullén.

Lars Holmgren

Professor

Institutionsrådet

Institutionsrådet har till uppgift att behandla frågor som är institutionsövergripande. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande och utgöra ett forum för dialog och förankring av prefektens beslut. Rådet ska sammanträda minst två gånger per termin och prefekten är ordförande. I rådet ingår institutionens professorer, gruppledare, representanter för fackliga organ och representanter för större personalkategorier.

Lars Holmgren

Professor

Samverkansgruppen

Prefekten har huvudansvar för samverkansfrågor inom institutionen. Samverkansgruppen är sammansatt av fyra företrädare för arbetsgivaren (Stf prefekt, AC, HR och ordförande i arbetsmiljögruppen) samt tre representanter från personalorganisationerna SACO, OFR och SEKO. Dessutom ingår institutionens två doktorandrepresentanter, ett skyddsombud, en representant från SciLifeLab samt samordnare för inköp och upphandling.

Anne Jensen

Personalchef
08-5248 6216

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Kommittén består av två ombud för lika villkor (Yvonne Brandberg, stf prefekt och Anne Jensen, personalchef), två forskarassistenter (Nick Tobin och Yago Pico de Coaña), en doktorandrepresentant (Tom Mulder) samt en administratör för forskarutbildning och kommunikatör (Erika Rindsjö). Sammankallande i kommittén för lika villkor är Anne Jensen.

Anne Jensen

Personalchef
08-5248 6216

Arbetsmiljögruppen (AMG)

Arbetsmiljögruppen arbetar för en god arbetsmiljö vid institutionen och genomför årliga skyddsronder. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ordförande i arbetsmiljögruppen är Charlotte Rolny. Kemikalieombud vid institutionen är Anna Malmerfelt och skyddsombud är Susanne Öhlin (J6:30), Paula Mannström (J6:20), Gabriela Prochazka (J5:30) och Martin Scobie (SciLifeLab). Biosäkerhetsombud är Paula Mannström.