Arbetsgrupper vid OnkPat

Ledningsgruppen

Ledningsgruppen träffas en gång per månad och har lunchmöten varannan vecka. Gruppen arbetar med övergripande strategiska och operativa frågeställningar som rör hela institutionen. Ledningsgruppen består av prefekt Lars Holmgren, administrativ chef Maria von Witting, ställföreträdande prefekt Ola Larsson, biträdande prefekt Catharina Larsson, professor Arne Östman, professor Janne Lehtiö,  professor Jonas Bergh och docent och studierektor forskarutbildning Andreas Lundqvist.

Institutionsrådet

Institutionsrådet har till uppgift att behandla frågor som är institutionsövergripande. Institutionsrådets funktion är att vara rådgivande och utgöra ett forum för dialog och förankring av prefektens beslut. Rådet ska sammanträda minst två gånger per termin och prefekten är ordförande. I rådet ingår institutionens professorer, gruppledare, representanter för fackliga organ och representanter för större personalkategorier.

Samverkansgruppen

Prefekten har huvudansvar för samverkansfrågor inom institutionen. Samverkansgruppen är sammansatt av fyra företrädare för arbetsgivaren (Stf prefekt, AC, HR och ordförande i arbetsmiljögruppen) samt tre representanter från personalorganisationerna SACO, OFR och SEKO. Dessutom ingår institutionens två doktorandrepresentanter, ett skyddsombud, en representant från SciLifeLab samt samordnare för inköp och upphandling.

Anne Jensen

HR-chef
08-5248 6216

Kommittén för lika villkor

Kommittén för lika villkor arbetar med frågor som rör diskriminering och kränkande särbehandling. Kommittén består av professor Yvonne Brandberg, HR-chef Anne Jensen, forskare/GUA Nick Tobin,  två doktorandrepresentanter Mirco Martino och Petra Marttila samt en administratör för forskarutbildning och kommunikatör Erika Rindsjö. Sammankallande i kommittén för lika villkor är Anne Jensen.

Anne Jensen

HR-chef
08-5248 6216

Arbetsmiljögruppen (AMG)

Arbetsmiljögruppen arbetar för en god arbetsmiljö vid institutionen och genomför årliga skyddsronder. Det är också arbetsmiljögruppen som genomför den årliga uppföljningen av institutionens systematiska arbetsmiljöarbete (SAM). Ordförande i arbetsmiljögruppen är Charlotte Rolny. Kemikalieombud vid institutionen är Anna Malmerfelt och skyddsombud är Susanne Öhlin (J6:30), Paula Mannström (J6:20), Gabriela Prochazka (J5:30) och Martin Scobie (SciLifeLab). Biosäkerhetsombud är Paula Mannström.

Charlotte Rolny

Senior forskare