Utlysning: Möjlighet att ansöka om att utgöra universitetssjukvårdsenhet (2021–2022)

Ledningsgruppen Karolinska Institutet-Region Stockholm har beslutat att verksamheter som inte är universitetssjukvårdsenheter (USV-enheter) ska kunna ansöka första gången senast den 31 december 2019.

Bakgrund

Beslut om att utgöra USV-enhet avser perioden 2021–2022 och innebär att enheten ingår i resursfördelningsmodellen av anvisade ALF/FoUU-medel. Beslutet i sig medför inga resurser. Den första utlysningen öppnar den 1 november 2019 och sista ansökningsdatum är den 31 december 2019.

Universitetssjukvård enligt nationella ALF-avtalet

I det nationella ALF-avtalet framgår att: ”För att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning är parterna överens om att berörda universitet ska delta i organisering och ledning av verksamheten i den del av hälso- och sjukvården som utformas med särskild hänsyn tagen till forskningens och utbildningens behov. Denna verksamhet betecknas universitetssjukvård och är en gemensam angelägenhet för berörda landsting och universitet.”

Vidare framgår att: ”Universitetssjukvårdens kärnverksamheter ska, jämte hälso- och sjukvård, vara klinisk forskning och utbildning liksom kunskapstillämpning och kunskapsspridning för hälso- och sjukvårdens utveckling.

Universitetssjukvården ska:

 • fortlöpande bedriva forskning av hög nationell och internationell kvalitet,
 • bedriva utbildning av hög kvalitet,
 • följa den internationella utvecklingen inom medicinsk forskning, utbildning och hälso- och sjukvård,
 • bidra till en evidensbaserad hälso- och sjukvård genom att överföra egna och andras forskningsresultat till praktisk vård och fortlöpande utvärdera etablerade och nya metoder,
 • förmedla resultatet av sin verksamhet till övriga delar av hälso- och sjukvården, och
 • samverka med näringslivet och patientorganisationer.

Universitetssjukvårdens miljöer kännetecknas av hälso- och sjukvård av hög kvalitet, sjukvårdshuvudmannens uttalade uppdrag för forskning och utbildning, innovativ kultur och en incitamentsstruktur för kunskapsutveckling. Universitetssjukvården ställer särskilda krav på organisationsutformning, vetenskapligt ledarskap, infrastruktur och finansiering”.

Dessutom anges att "Landsting som ingår avtal med en privat vårdgivare ska säkerställa att utbildning och forskning kan utföras med hög kvalitet även hos den vårdgivaren.” Det regionala ALF-avtalet i Stockholm inkluderar alla utbildningar vid KI som förutsätter hälso- och sjukvårdens medverkan.

Kriterier för USV-enheter i Stockholm

 • En USV-enhet utgörs av en verksamhet på klinik-, patientområde (eller motsvarande), eller centrumnivå som leds av en verksamhetschef/motsvarande.
 • KI medverkar i organisering och ledning av verksamheten vid en USV-enhet.
 • Enheten har personal med förenade anställning enligt HL 3 kap. 8 § och HF 4 kap. 2 §.
 • Enheten bedriver klinisk forskning och publicerar resultaten.
 • Enheten ansvarar för kvalitetssäkring och kompetensförsörjning av verksamhetsförlagd utbildning.
 • Enheten implementerar nya vårdformer, terapier och ny kunskap.
 • Enheten uppfyller de nationella miniminivåerna för universitetssjukvård.

Nationella miniminivåer enligt Socialstyrelsen finns i rapporten "Utvärdering av universitetssjukvård: Strukturer och processer" (se sid 29–34).

Utlysningsprocess

Utlysningen öppnar den 1 november, sista dag för ansökan är den 31 december 2019.
Inför ansökan ska en självvärdering göras enligt fastställd mall. Syftet med självvärderingarna är att få ett enhetligt underlag som ska ligga till grund för bedömningen. Forskningsrådet och Utbildningsrådet bereder inkomna ansökningar inför beslut i Ledningsgruppen KI-Region Stockholm i mars 2020. Beslutet avser perioden 2021-2022.
Beslut om att utgöra USV-enhet innebär att enheten ingår i resursfördelningsmodellen av anvisade ALF/FoUU-medel. Beslutet i sig medför inga resurser.

Instruktion

 • Ansökningsblankett ska fyllas i enligt bifogad mall.
 • Självvärderingen ska fyllas i enligt bifogad mall.
 • Inga ytterligare bilagor än de som efterfrågas ovan kommer att ligga till grund för beslutet.
 • Underlag/kompletteringar efter den 31 december 2019 är inte möjliga.
 • Komplett ansökan (ansökningsblankett och självvärdering) mejlas till Forskningsrådets handläggare magnus.ericson@ki.se och kristin.blidberg@sll.se senast 31 december 2019.

Frågor

Eventuella frågor ställs till magnus.ericson@ki.se eller kristin.blidberg@sll.se.

AH
Innehållsgranskare:
2022-10-03