Universitetsbiblioteket (KIB)

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vision

Vi arbetar för en framtid där beständig och öppen tillgång till information främjar utvecklingen av hållbar, jämlik och banbrytande kunskap.

Bibliotekets uppdrag

Baserat på Karolinska Institutets övergripande mål och värdegrund ska Karolinska Institutets universitetsbibliotek ge universitetet bästa möjliga förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning i världsklass. Detta ska göras genom att universitetsbiblioteket

 • ansvarar för vetenskaplig informationsförsörjning och främjar öppen publicering
 • medverkar till att lärosätets forskning blir öppet och beständigt tillgänglig
 • stödjer vetenskaplig kommunikation
 • verkar för stärkt informationskompetens; förmågan att söka, värdera och använda information
 • möjliggör möten över ämnesmässiga och organisatoriska gränser.

Bibliotekschef

Profile image

Miriam Nauri

Bibliotekschef
+46852484027

Biblioteksrådet

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

 • Martin Bergö, ordförande
 • Miriam Nauri, bibliotekschef
 • Susanne Gabrielsson, kommittén för forskning (KF)
 • Rune Brautaset, kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå (KU)
 • Andreas Lundqvist, kommittén för utbildning på forskarnivå (KFU)
 • Maria Watter, Undervisning och Lärande (UoL)
 • Ann-Sofie Axelsson, extern ledamot, prefekt och bibliotekschef vid Chalmers tekniska högskola, Göteborg
 • Ida Fagerlund, Medicinska föreningen (MF)
 • Carl-Oscar Östman, Medicinska föreningen (MF)
 • Firas Ammar, Odontologiska föreningen (OF)

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Vår verksamhet

Avdelningar och enheter

Biblioteket har cirka 90 medarbetare, fördelade på tre avdelningar och sju enheter. Dessa leds av avdelnings- respektive enhetschefer.

Avdelning: Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Avdelningen ska främja KI:s kärnverksamhet genom att

 • erbjuda och utveckla tjänster och lärandemiljöer med tydligt användarfokus
 • bistå studenter, doktorander och forskare med behovsanpassad undervisning och handledning
 • ansvara för och utveckla KIB:s interna och externa kommunikation.

I avdelningen ingår enheterna 

 • Informationskompetens
 • Kommunikation
 • Tryckta samlingar och fysisk support.

Avdelningschef

Profile image

Petra Wallgren Björk

Avdelningschef
+46852484483
+46720296008

Avdelning: Infrastruktur för vetenskaplig information

Avdelningen ska främja KI:s kärnverksamhet genom att

 • bistå i den vetenskapliga publiceringsprocessen
 • tillgängliggöra vetenskaplig information
 • utveckla och erbjuda tillgängliga och behovsanpassade tjänster och system
 • samla och analysera KI:s intellektuella output.

I avdelningen ingår enheterna

 • Informationsförsörjning och publiceringsstöd
 • Metadata för vetenskaplig output
 • Systemutveckling och metodstöd.

Avdelningschef

Avdelning: Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd ger bibliotekets kärnverksamhet och KIB:s ledning ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd. Avdelningen ska också verka som en del av KI:s sammanhållna verksamhetsstöd och har övergripande uppdrag mot KI. Avdelningen ger stöd inom följande områden:

 • verksamhetsplanering och uppföljning
 • samverkan och arbetsmiljö
 • ekonomi, HR-frågor och löpande administration
 • tekniksupport, student IT och support vid digital examination
 • bildproduktion
 • lokal- och kontorsservice

Avdelning är organiserad i Enheten för teknikstöd och bildproduktion, Stab och Intendentur.

Avdelningschef

Profile image

Marie Ols

Administrativ Chef
+46852484114
KH
Innehållsgranskare:
2024-01-23