Universitetsbiblioteket (KIB)

Karolinska Institutet Universitetsbiblioteket (KIB) är en universitetsgemensam funktion placerad under rektor i organisationsplanen på KI.

Vision

Vi arbetar för en framtid där beständig och öppen tillgång till information främjar utvecklingen av hållbar, jämlik och banbrytande kunskap.

Bibliotekets uppdrag

Baserat på Karolinska Institutets övergripande mål och värdegrund ska Karolinska Institutets universitetsbibliotek ge universitetet bästa möjliga förutsättningar för att bedriva forskning och utbildning i världsklass. Detta ska göras genom att universitetsbiblioteket

 • ansvarar för vetenskaplig informationsförsörjning och främjar öppen publicering
 • medverkar till att lärosätets forskning blir öppet och beständigt tillgänglig
 • stödjer vetenskaplig kommunikation
 • verkar för stärkt informationskompetens; förmågan att söka, värdera och använda information
 • möjliggör möten över ämnesmässiga och organisatoriska gränser.

Bibliotekschef

Annikki Roos

Bibliotekschef
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Biblioteksrådet

Vid KIB finns ett biblioteksråd med ledamöter utsedda av rektor. Rådets uppgift är att ge vägledning om verksamhetsinriktningen och delta i beredning av bibliotekets interna budgetfördelning och budgetäskanden. 

Biblioteksrådet består av följande ledamöter

 • Anders Gustafsson, ordförande
 • Annikki Roos, bibliotekschef
 • Johanna Lanner, lärarrepresentant kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå
 • Lennart Brodin, lärarrepresentant kommittén för utbildning på forskarnivå
 • Anna Krook, lärarrepresentant kommittén för forskning
 • Ulla Nygren, bibliotekschef Turku University Library, extern ledamot
 • Olivia Andersson, studentrepresentant Odontologiska föreningen
 • Evelyn Olander, studentrepresentant Medicinska föreningen
 • Maria Watter, chef för Pedagogisk enhet för undervisning och lärande (UoL) (adjungerad)

Biblioteksrådet sammanträder fyra gånger per år.

Vår verksamhet

Avdelningar och enheter

Biblioteket har cirka 90 medarbetare, fördelade på tre avdelningar och sju enheter. Dessa leds av avdelnings- respektive enhetschefer.

Avdelning: Användarstöd och pedagogisk verksamhet

Avdelningen ska främja KI:s kärnverksamhet genom att

 • erbjuda och utveckla tjänster och lärandemiljöer med tydligt användarfokus
 • bistå studenter, doktorander och forskare med behovsanpassad undervisning och handledning
 • ansvara för och utveckla KIB:s interna och externa kommunikation.

I avdelningen ingår enheterna 

 • Informationskompetens
 • Kommunikation
 • Lärandemiljöer.

Avdelningschef

Petra Björk

Avdelningschef
Avdelningen Användarstöd och pedagogisk verksamhet
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Avdelning: Infrastruktur för vetenskaplig information

Avdelningen ska främja KI:s kärnverksamhet genom att

 • bistå i den vetenskapliga publiceringsprocessen
 • tillgängliggöra vetenskaplig information
 • utveckla och erbjuda tillgängliga och behovsanpassade tjänster och system
 • samla och analysera KI:s intellektuella output.

I avdelningen ingår enheterna

 • Informationsförsörjning och publiceringsstöd
 • Metadata för vetenskaplig output
 • Systemutveckling och metodstöd.

Avdelningschef

Sofie Albinsson Cantwell

Avdelningschef
Avdelningen Infrastruktur för vetenskaplig information
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek

Avdelning: Verksamhetsstöd

Avdelningen Verksamhetsstöd ska ge bibliotekets kärnverksamhet och KIB:s ledning ett ändamålsenligt och professionellt verksamhetsstöd. Avdelningen ska också verka som en del av KI:s sammanhållna verksamhetsstöd och har övergripande uppdrag mot KI. Avdelningen ger stöd inom följande områden:

 • ekonomi, HR-frågor och löpande administration
 • registratur och arkiv
 • tekniksupport och student-IT
 • bildproduktion
 • lokal- och kontorsservice.

I avdelningen ingår enheten Teknikstöd och bildproduktion, HR- och ekonomifunktioner samt Intendenturen.

Avdelningschef

Marie Ols

Administrativ chef
Avdelningen Verksamhetsstöd
CB Karolinska Institutet Universitetsbibliotek