Skip to main content

Samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet

Den 8 mars 2019 tog vi steget vidare efter #metoo och lanserade ett forsknings- och samverkansprogram med fokus på hur svensk högskolesektor gemensamt kan förbättra arbets- och studiemiljön på våra lärosäten. En bärande idé bakom programmet är att vi tillsammans kan generera mer och bättre kunskaper både genom kunskapsutbyte och gemensamma praktiker.

Målet med programmet är att etablera forskningsbaserad kunskap om inkluderande arbets- och studiemiljöer och en hållbar organisering för förebyggandet av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin. Programmet ska i förlängningen bidra till att förstärka och intensifiera arbetet med högskolans organisatoriska kultur, med fokus på kvalitet, hållbar utveckling, arbetsmiljö, ledarskap, jämställdhet och lika villkor.

Bakgrund

De erfarenhetsbaserade berättelser som framkom under #metoo-uppropen har visat på omfattningen och konsekvenserna av olika former av genusbaserad utsatthet – både på individ-, organisations- och samhällsnivå. Forskning, internationellt och i Sverige, visar dock att vi vet för lite – både om förekomst, orsaker och konsekvenser. Programmet vill med en tvärvetenskaplig ansats bidra till att skapa ny kunskap såväl teoretiskt som empiriskt samt utveckla det förebyggande och främjande arbetet. Genom att anlägga ett kritiskt perspektiv på sexuella trakasserier vill vi öppna upp för granskning av akademins organisation och dess strukturer och därigenom bidra till ett hållbart förändringsarbete.

Programmet i korthet

Programmet syftar till att skapa en gemensam plattform för arbetet mot sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin.

I programmet kommer följande aktiviteter att ingå:

  1. En nationell studie av förekomst, orsaker och konsekvenser av sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i hela den svenska högskolesektorn
  2. Utveckling av ny forskningsbaserad kunskap om sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet inom akademins olika kontexter: på individ-, organisations- och sektorsövergripande nivå som kan fungera som stöd i utvecklingsarbetet och
  3. Utformandet av gemensamma plattformar, arenor och nätverk för såväl forskningssamarbeten som möjlighet till gemensamt förbättringsarbete.

Programmets första uppgift blir att genom en nationell prevalensstudie kartlägga sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet på en sektorsövergripande nivå. Undersökningen ska identifiera förekomst, orsaker och konsekvenser och utgå från intersektionella perspektiv. Undersökningen har som ambition att omfatta alla landets lärosäten samt alla studenter och anställda. Utifrån resultaten i prevalensstudien och befintlig forskning kommer lärosätena, både enskilt och gemensamt, kunna initiera olika forsknings- och förändringsprojekt. De olika arenorna för samverkan utgör ett ramverk för detta arbete.

Programmets organisation

Programmet har inrättats på initiativ av KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet men baseras på samverkan mellan lärosätena i Sverige. Ett nätverk bestående av kontaktpersoner vid de lärosäten som önskar vara aktiva i programmet kommer löpande att ge inspel till programmets utformning och organisering. En vetenskaplig referensgrupp ges möjligheter att påverka programmets vetenskapliga inriktning och innehåll. Programmet har en styrgrupp som består av ledningspersoner från KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet samt en samordningsgrupp som administrerar och förvaltar arbetet. Programmet leds av en programledare som tillsammans med forskningsledare vid de fyra lärosätena genomför prevalensstudien och initierar nya forsknings- och utvecklingsprojekt.

Time frame gender programme
Tidsplan
The research and collaboration programme on gender-based violence
Organisationsskiss (samverkansmodell)

Finansiering

KI, KTH, Malmö universitet och Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet finansierar  prevalensstudiens genomförande. Målsättningen på sikt är att programmet ska bli en självständig, stabil forskningsmiljö.

Att delta i prevalensstudien innebär inga direkta kostnader för lärosätena, utöver den arbetstid och eventuella andra insatser som behövs för att säkerställa god svarsfrekvens. Utifrån resultaten i prevalensstudien kan lärosäten utveckla förebyggande insatser som finansieras av respektive lärosäte. Inom ramen för programmet uppmuntras gemensamma forskningsansökningar och projekt.

Kontakt

Ulrika Helldén

Samordnare

Kontaktadress: genusprogrammet@ki.se

Programledare Karin Dahlman-Wright karin.dahlman-wright@ki.se

Forskningsledare KI Christina Björklund christina.björlund@ki.se

Forskningsledare KTH Anna Wahl anna.wahl@indek.kth.se

Forskningsledare Malmö universitet Charlotta Löfgren-Mårtenson charlotta.lofgren-martenson@mau.se

Forskningsledare Nationella sekretariatet för genusforskning, Göteborgs universitet Lisa Rudolfsson lisa.rudolfsson@genus.gu.se