Rektors tal vid studenternas välkomstdag hösten 2017

Kära studenter!

Varmt välkomna till Karolinska Institutet!

I dag är en viktig dag – både för er och för mig.

För er, som valt Karolinska Institutet för era fortsatta studier. Och för mig, som just tillträtt jobbet som rektor för KI, ett av världens främsta medicinska universitet. Jag hoppas att ni liksom jag känner stolthet, framtidstro och arbetslust.
Att hälsa studenter välkomna var en av de roligaste uppgifterna jag hade som rektor för Universitetet i Oslo och lika roligt tycker jag att det är att stå här i dag. För ni – våra studenter – är det viktigaste vi har. Karolinska Institutet grundades för drygt 200 år sedan men ni är universitets framtid!

Under de här 200 åren har Karolinska Institutet gjort en fantastisk resa. Universitetet startade som ett litet institut med uppgift att utbilda fältskärer, den tidens läkare för soldater som skadades i krig. Men kort därefter började det nya institutet utbilda allmänläkare och bygga upp forskning i konkurrens med de etablerade universiteten. Och under åren har betydande medicinska upptäckter gjorts vid KI. För att bara nämna några: sänkningsreaktionen, “sänkan“, en numera klassisk och fortfarande använd metod att diagnostisera pågående sjukdomsprocesser i kroppen. Pacemakern. Strålkniven för behandling av tumörer i hjärnan. Och upptäckten av prostaglandiner, som bland annat spelar stor roll för kontroll av blodtryck och kärlaktiviteter.

Karolinska Institutet är ett universitet med en gedigen grund att stå på. Vår verksamhet ligger inom ett område där värdegrunden spelar en viktig roll. Omvärlden har också rätt att ställa krav på vår verksamhet. Vi ska ha hög kvalitet och ett etiskt förhållningssätt i det vi gör. Våra studenter – ni – ska känna att det finns en tilltro till era initiativ, kreativitet och till er kompetens. Och KI ska ha ett ledarskap som bland annat präglas av delaktighet och öppenhet.

KI ska sträva efter att tillhandahålla en attraktiv studie- och arbetsmiljö som är fri från diskriminering, som är tolerant och som ger lika villkor och samma möjligheter för alla. Alla studenter har samma rättigheter, möjligheter och skyldigheter oavsett kön, etnicitet, religion eller annan tro, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Vårt lärosäte värdesätter olika erfarenheter och perspektiv och ser det som väsentliga bidrag för att bedriva utbildning av högsta kvalitet.

Här utbildar vi er – studenter – inför ett yrkesliv med meningsfulla arbetsuppgifter och där behovet av högutbildad personal är stort. KI har det bredaste utbudet av medicinska utbildningar i Sverige. Vi har en forskarutbildning som uppmuntrar att det vetenskapliga tillvägagångsättet utvecklas och vi har spännande forskning, som oavsett om det handlar om små eller stora steg kan leda till ny, värdefull kunskap. Vi står för den enskilt största andelen av all medicinsk akademisk forskning i landet.

Samtidigt brottas hälso- och sjukvården med en ökad brist på kompetent vårdpersonal inom flera yrkesgrupper. Vi kan dagligen läsa i media om akuta situationer och mycket pekar på att läget inte kommer att förbättras inom de närmaste åren. Här har Karolinska Institutet verkligen något att erbjuda samhället. Vi vill utöka våra utbildningsplatser så att vi kan bidra till att möta samhällets vårdbehov idag men också i framtiden. KI har såväl struktur som kunskap för att kunna medverka till förändring, men för att kunna göra det behöver vi rätt förutsättningar; såväl finansiella som utökade möjligheter att bedriva verksamhetsförlagd utbildning i vården. Vi vill också bidra till att övergången till arbetslivet underlättas och att arbetsmiljön i vården bidrar till att man stannar kvar i sin profession.

Nu står ni inför några spännande år som kommer att innebära hårt arbete och kanske en del motgångar men jag hoppas att era år här till största delen kommer att vara roliga och stimulerande. Här vill jag passa på att uppmuntra er att ta tillvara på möjligheterna att delta i de aktiviteter som arrangeras vid universitet och lära känna nya människor. Inte minst kåren har en mycket bra verksamhet som ni kan engagerar i eller ta del av. Med våra olika bakgrunder och erfarenheter kan vi tillsammans skapa en miljö som stimulerar och utvecklar studierna men som också kan öppna upp för nya och långsiktiga relationer.

Och om ni har tankar kring vårt universitet – tveka inte att engagera er. Vid KI finns bra möjligheter till studentinflytande, till exempel som studentrepresentanter i olika grupperingar. För Karolinska Institutet är vårt gemensamma universitet och här lägger vi grunden för framtidens hälso- och sjukvård.

Till sist vill jag återigen önska er välkomna och lycka till!