Öppen, Transparent och Meritbaserad Rekrytering

KI tillämpar en öppen, transparent och meritbaserad rekryteringsprocess inom hela organisationen och i alla rekryteringar.

Grundläggande bestämmelser om rekryteringar/tillsättningar föreskrivs i de offentligrättsliga föreskrifterna om statliga myndigheters tillsättningar och allmän arbetsrättslig lagstiftning. Kompletterande bestämmelser om, bland annat, bedömningsgrunder och rekryteringsförfaranden finns i Lagen om offentlig anställning och Anställningsförordningen. Utöver det tillämpar KI kompetensbaserad rekrytering.

Utöver ovanstående, regleras en öppen, transparent och meritbaserad rekrytering i KI’s (generella) rekryteringsprocess, förfarande vid tillsättning av lärare och regler gällande andra tjänster än lärartjänster.

Öppen rekrytering

Som statlig myndighet är KI skyldig att tillgängliggöra relevant information om lediga tjänster på ett ändamålsenligt sätt så att sökanden kan anmäla sitt intresse till myndigheten. Alla våra annonser publiceras på KI’s anslagstavla och på sidan Jobba på KI. Dessutom publiceras ofta annonser avseende anställningar som lärare och/eller forskare internationellt, i fackpress och på annonseringsplattformar och på EURAXESS.

Transparent rekrytering

För många anställningar som lärare och forskare, är behörighetskrav och bedömningsgrunder reglerade och tillgängliga för t.ex. den sökande. Vidare är själva rekryteringsprocessen ofta reglerad och tillgänglig för sökanden och andra.

Utlåtanden från externa granskare tillgängliggörs för alla sökanden och återkoppling från den rekryterande chefen/rekryteringsgruppen är en viktig del i många av KI’s rekryteringar.

Alla tillsättningsbeslut kan överklagas till Överklagandenämnden för högskolan. Nämnden är sista instans och deras beslut kan inte överklagas.

Meritbaserad rekrytering

Då KI är en statlig myndighet får enbart objektiva grunder som merit och skicklighet beaktas vid anställning. Skicklighet avser den sökandes lämplighet för den aktuella tjänsten. Merit avser erfarenhet som förvärvats genom tidigare anställning eller annan verksamhet. Såvida det inte finns särskilda skäl för att frångå det, ska skicklighet vara den främsta faktorn vid bedömning av kvalifikationer. Enbart när kandidaternas skicklighet bedöms vara likvärdig, eller i stort sett likvärdig, får förtjänst avgöra utgången. Denna princip gäller oavsett nivå på befattningen.