Levande etisk diskussion på KI

Vi som forskar eller studerar på Karolinska Institutet ägnar oss åt frågor som handlar om människors hälsa. Då blir det särskilt viktigt att fundera över de val man gör och varför. Ytterst handlar det om att ens agerande inte skadar andra människor – varken fysiskt eller psykiskt – och att efter noggranna etiska överväganden kunna fatta ett beslut om att avstå från att agera.

Det är viktigt att hålla den etiska diskussionen levande och som forskarlag bör man avsätta tid regelbundet för att diskutera etiska frågeställningar.

Som forskare eller student på KI påverkar vi individer som ställer upp i forskningssyfte. Många gånger handlar det om sjuka, gamla eller barn, som har en nedsatt förmåga att föra sin egen talan. Då blir det etiska förhållningssättet särskilt viktigt att ta fasta på.

Forskningsområden i framkant är extra känsliga för etiska övertramp. Påkostad, hypad forskning kräver extra vaksamhet eftersom det ökar risken för de inblandade att tappa omdömet och glömma bort försiktighetsprincipen.

Vad som är god etik kan ibland tyckas självklart. Andra gånger krävs en djupare analys för att få syn på konsekvenserna av sitt handlande. Etiska överväganden är tätt sammankopplade med våra värderingar och normer, som i sin tur är knutet till en kontext som ett samhälle, tidsperiod eller en arbetsplats som exempelvis Karolinska Institutet.

Etikrådet

Etikrådet befinner sig i en översynsperiod och tar sig därför inte an några nya fall innan etikrådets uppdrag har omformulerats.

Etikprövning av forskning som avser människor

Sedan 2004 finns en lag om etikprövning av forskning som avser människor, etikprövningslagen. Den omfattar forskning på levande personer, men också forskning på avlidna och på biologiskt material från människor samt forskning som innebär hantering av känsliga personuppgifter.

Etikprövning av medicinsk forskning på människa kräver tillstånd från någon av de sex Etikprövningsnämnderna.

Etikprövning av forskning som avser försöksdjur

För att få utföra ett djurförsök i Sverige måste man först ansöka om tillstånd hos en djurförsöksetisk nämnd, som gör en etisk prövning av försöket. I de djurförsöksetiska nämnderna sitter forskarrepresentanter och lekmän vars uppgift är att väga påverkan på djuren mot nyttan av forskningen.

Läs mer på Jordbruksverkets webbplats. På KI finns ett lokalt djurskyddsorgan.

Jävsregler

Med jäv avses omständighet som gör att en ledamot, suppleant eller föredragande av ett beslutande organ kan antas brista i objektivitet vid sitt ställningstagande.

Jäv enligt Förvaltningslagen (FL)

Omständigheter för jäv är enligt 11§ FL följande:

  • eget - rättsligt eller faktiskt - intresse i ärendet, släktskap eller motsvarande relationer till part i ärendet (sakägar-, intresse- och släktskapsjäv)
  • ställföreträdarskap för den som saken angår (ställföreträdarjäv)
  • tidigare befattning med ärendet i vissa fall (tvåinstansjäv)
  • ställning som ombud eller biträde åt part (ombuds- och biträdesjäv)
  • annan särskild omständighet som är ägnad att rubba förtroende till vederbörandes opartiskhet i ärendet (delikatessjäv)

Etik för studenter

Karolinska Institutet har antagit riktlinjer för grundutbildningen som gäller etikprövning av studentarbeten - projekt, uppsatser och dyl. För djurlaborationer och studenter som används som försökspersoner finns särskilda regler.

Mer om etik för studenter