Boken Värdebaserad vård

​​​​​​​En bok skriven för alla som arbetar inom vård och omsorg och som vill engagera sig i att förbättra vården, i första hand för läkare och sjuksköterskor men även för administrativa medarbetare och chefer. Kunskap om förbättringsarbete har hittills inte förmedlats i någon större utsträckning till studenterna på de medicinska fakulteterna eller vårdhögskolorna, men dessa är framtidens vårdpersonal och de måste tidigt få insikter om utmaningarna och vilka verktyg som finns för att förbättra.

Boken består av tre delar. I den första delen ges bakgrunden till värdebaserad sjukvård och ett antal goda exempel på hur värdebaserad hälso- och sjukvård kan bedrivas. Dessa finns infogade i redogörelsen som textrutor. Den första delen är uppbyggd kring 12 ord/begrepp som är centrala för förståelsen av värdebaserad vård.

I den andra delen av boken presenteras ett verktyg för värdebaserat förbättringsarbete. Den metodik som presenteras bygger på åtta olika steg: identifiering av nyckeldiagnoser – kartläggning av vårdepisoder – definition av bästa evidens (Best Practice) – framtagande av process- och utfallsmått – kontroll av följsamhet till evidensbaserad vård – identifiering av förbättringsmöjligheter – införande av Best Practice – kontroll av följsamheten till nya rutiner efter 6–12 månader.

Den tredje delen i boken beskriver hur ett sådant förbättringsarbete kan bedrivas, med kolorektal cancerkirurgi som exempel.

Med begreppet värde menas en relation mellan utfall och kostnad, som kan förväntas förändras över tid. Ett värdeskapande är därför i praktiken en ständigt pågående process där målet är att skapa ett värde som är högre än det som uppnåtts tidigare. Man kan visserligen jämföra med det som andra presterat, men den viktigaste jämförelsen är den som görs mellan aktuellt och tidigare uppnått värde på den egna enheten/kliniken/sjukhuset.

Att bedriva värdebaserad vård innebär ett systemtänkande för förbättringsarbete i form av en repetitiv process där man strävar efter att successivt förbättra kvaliteten genom att utmana det senast uppmätta utfallet/värdet

Dagens sjukvård är en blandning av extremt komplicerade vårdprocesser och teknologi och till synes enkla åtgärder och processer. Man kan förundras över undersökningar som visar att 60 procent av personalen på sjukhus inte följer basala regler för handhygien. Det finns exakta ritningar för hur man bygger raketer men utmaningen inom vården är att skapa något som inte finns i dag: en hälso- och sjukvård där vårdskador som kan undvikas inte förekommer, där all form av onödig vård och slöseri har eliminerats och där all vård bedrivs enligt aktuell evidens.

Fakta om boken

Bokens titel: Värdebaserad vård. Hur bra kan vi bli?

Författare: Jörgen Nordenström

ISBN: 9789185565658
Utgivningsdatum: maj 2014
Sidor: 168

Boken finns också som e-bok: ISBN 9789185565696.