Utlysning FiH 2022

Forskarskolan i hälsovetenskap (FiH) vid KI - utlyser projektmedel för doktorander till höstterminen 2023

FiH är en forskarskola inom hälsovetenskap där interventions-implementeringsforskning är ett fokusområde. Det övergripande syftet med forskarskolan är att stärka den hälso- och vårdvetenskapliga utbildningen på forskarnivå samt att stimulera forskning av hög kvalitet (se om forskarskolan i hälsovetenskap)

 

Utlysning av projektmedel för delfinansiering av ny doktorand

Utlysningen innefattar delfinansiering av 14 doktorander i olika forskningsprojekt vid KI under fyra år liknande KID-finansiering (dvs ca 50% av en doktorandlön i doktorandtrappan).

 

Ansökningsperiod 1 juni - 5 september 2022

Ansökningar sker genom PRISMA och bedöms av en extern granskningsgrupp. 

 

Villkor för att ansöka

 • Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande och medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens.
 • Huvudsökande (huvudhandelaren) måste vara anställd vid KI eller formellt anknuten till KI och verksam vid den institution vid KI där doktoranden förväntas antas. Krav på huvudsökande är att ha fått ett "Gröntljus" -beslut för doktorandprojekt av sin institution samt en dokumenterad handledarutbildning. 
 • Huvudhandledaren kan endast medverka som huvudhandledare i en ansökan per utlysningstillfälle. Om en huvudhandledare förekommer som huvudhandledare på två ansökningar anses båda dessa vara ogiltiga. 
 • Samtliga regler som gäller för handledarskap och forskarutbildning vid KI gäller även för dem som får FiH-medel.
 • Medsökande (max 3) är disputerad forskare som avser att vara bihandledare till den rekryterade doktoranden. Bihandledare kan vara medsökande på flera ansökningar.
 • Sökande huvud- och bihandledare ska vara samma personer som utses till huvud- och bihandledare av prefekten vid doktorandens antagning.
 • ”Följande karensregler gäller: En person som beviljats medel för doktorandförsörjning från statsanslaget är inte behörig att erhålla ytterligare sådana medel som huvudhandledare i annan utlysning samma år, ej heller utlysning nästkommande år. Detta innebär att huvudhandledare som beviljades KID-medel 2021 inte är behörig att söka FiH-medel som huvudhandledare i 2022 års utlysning. En person som söker både KID-medel och FiH-medel i rollen som huvudhandledare under 2022 kan endast tilldelas medel inom en av utlysningarna. Att ha tilldelats FiH-medel i utlysningen 2020 är inget hinder från att söka i 2022 års utlysning.

 

Finansiering av ny doktorand i forskningsprojektet

De medel som söks motsvarar KID-finansiering, vilket för närvarande är 355 000 kr (inkl. INDI och LKP) och avser delfinansiering av doktorand för motsvarande fyra års heltidsstudier (48 månader). Uppräkning sker på samma sätt som för KID-medel. För doktorander inom forskarskolan skall det vara möjligt att studera på deltid (dock minst halvtid).

 

Under det första året i forskarskolan genomför doktoranderna obligatoriska baskurser och bör under kurstid därför bedriva forskarutbildningen på 100 %.

 

Bedömning av ansökan

För inkomna ansökningar görs en första bedömning om behörighet med utgångspunkt i forskarskolan i hälsovetenskaps forskningsområde. Projekt som bedöms tydligt irrelevanta går inte vidare för ytterligare granskning.

 

En granskningsgrupp bestående av seniora forskare (minst docent) från externa lärosäten i Sverige kommer att bedöma ansökningarna. Varje projekt bedöms av helst fem men minst tre granskare som rapporterar poäng för varje ansökan baserade på bedömningskriterierna:

 

 1. Relevans för forskningsområdet för forskarskolan i hälsovetenskap (ja/nej)
 2. Projektets lämplighet som doktorandprojekt (1-5p)
 3. Handledargruppens kompetens (1-5p)
 4. Projektets vetenskapliga kvalité (1-5p)
 5. Projektets genomförbarhet (1-5p)

 

5 poäng = enastående
4 poäng = utmärkt
3 poäng = mycket bra
2 poäng = bra
1 poäng = otillräcklig

 

För att projektet ska ingå i den slutgiltiga rangordningen ska:

 

 1. Minst hälften av granskarna bedömt projektet som relevant för FiH (enligt beskrivning av forskningsområdet).
 2. Granskarnas bedömningsresultat sammanställs och de sökande rangordnas.  Varje bedömningskriterium måste anta ett medelvärde på minst 3 poäng (totalpoäng delat med antal granskare) för att ingå i rangordningen

 

 Tre projektansökningar blir tilldelade reservplats.

 

Beslut om tilldelning

Beslut om tilldelning av medel fattas av Kommittén för utbildning på forskarnivå baserat på bedömarnas rangordning och kvalitetssäkring av de sökande. Beslut om tilldelning meddelas preliminärt februari 2023.

 

Doktorandrekrytering

De projekt som beviljas projektmedel för finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander. Rekryteringsprocessen innebär att tjänsterna annonseras, utifrån KI:s regelverk, externt/internt. Endast personer som ännu inte antagits till utbildning på forskarnivå vid KI kan rekryteras till ett FiH-projekt 

 

Projekten kommer att presenteras på FiH:s hemsida och samt vid en “hearing”. Ansökan om en doktorandtjänst sker till respektive projekt via KI:s ansökningssystem. Det går att söka till fler än ett projekt och då skall en ansökan för varje projekt lämnas in. Efter ansökningstidens utgång sänds inkomna ansökningar till huvudsökande för respektive forskningsprojekt varvid urvalsprocessen påbörjas.

 

Efter detta vidtar antagningsprocessen vid den institution vid KI där den föreslagna presumtive doktoranden skall registreras enligt KI: regler för antagning av doktorand. Notera, att datum för prefektens beslut om antagning inte måste vara samma som datum för studiestart (t.ex om kandidaten har uppsägningstid från sitt jobb). Doktoranden skall vara antagen och anställd den 1 september 2023 när forskarskolan startar.

 

Ansökan

 

Ansökan sker elektroniskt av den tilltänkta huvudhandledaren i KI Prisma senast 5/9 2022, kl 14.00. Grönt ljus ska bifogas.

 

Instruktioner

Ansökan kan lämnas in på svenska eller engelska.

 

Forskningsprojektets titel

Av projekttiteln skall forskningsområdet tydligt framgå och vad projektet går ut på.  Det skall vara möjligt för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln anges på såväl svenska som engelska.

 

 

Uppgifter om huvudsökande, tillika huvudhandledare och medsökande

Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande tillika huvudhandledare och max 3 medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens. Huvudsökande måste vara anställd vid KI eller formellt anknuten till KI och verksam vid den institution vid KI där doktoranden förväntas antas. Med huvudsökande avses den sökande som kommer att vara ansvarig för avhandlingsarbetet och doktorandens individuella forskningsplan.

 

Sammanfattning av forskningsprojektet

Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet skall innehålla övergripande mål, frågor/hypoteser; metoder/tekniker; planerade studier; betydelse och relevans för doktorandutbildningen och doktorandens roll (max 4000 tecken inkl. blanksteg) skall vara skriven på svenska och kunna läsas helt fristående.

 

Relevans för forskarskolan i hälsovetenskap

Beskriv eller motivera (max 2000 tecken inkl. blanksteg) forskningsprojektets relevans för forskningsområdet hälsovetenskap.

 

Doktorandutbildningens miljö och handledning

Beskriv forskningsprojektets lämplighet för utbildning på forskarnivå samt förutsättningar för doktorandens lärande (max 2000 tecken). Av beskrivningen av projektets lämplighet som doktorandprojekt skall framgå, doktorandens kommande forsknings- och forskarutbildningsmiljö, hur handledarnas kompetens är relevant för projektet, plan för handledning. Beskriv doktorandens roll i projektet och vilket stöd doktoranden kommer att få som gynnar doktorandens lärprocess och utveckling mot självständighet.

 

Handledarnas tidigare erfarenhet

Samtliga sökande skall ange tidigare erfarenhet av handledning i samband med utbildning på forskarnivå.

 

Redovisa befintlig finansiering av forskningsprojektet samt finansiering av doktorand

Ange förutsättningarna för projektets genomförande angående ekonomiska resurser. Sökande skall ange samtliga bidrag med relevans för aktuellt projekt som huvudsökande och medsökande erhållit eller sökt. Vid bidragskälla skall storleken på bidraget, tidsperiod samt finansiär framgå. Det skall tydligt framgå om bidrag som beviljats har koppling till det sökta forskningsprojektet. Av ansökan skall även framgå sökandes nuvarande försörjningsform. Max 2000 tecken.

 

Redovisning av övriga resurser tillgängliga för projektet och doktoranden

Redovisa övriga resurser tillgängliga för forskningsprojektet och doktoranden t ex personella, utrymmes och materiella resurser. Ange även eventuella samarbetspartners inom och utom landet t.ex om projektet ingår i ett större internationellt samarbete. Max 2000 tecken.

 

Beskriv även på vilket sätt eventuellt samarbete mellan medverkande institutioner sker.

 

Ange hur målen för forskarutbildning kan uppnås

Ange med tydliga exempel hur målen för doktoranden inom forskningsprojektet kan uppnås:

 • Kunskap och förståelse
 • Färdigheter och förmåga
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt.

För information om målen för forskarutbildning, se: https://medarbetare.ki.se/mal-for-forskarutbildning-enligt-hogskoleforordningen

 

Forskningsplan

Forskningsplanen inkl. referenser får omfatta max 20 000 tecken (motsvarar 5 A4-sidor) skrivs på engelska eller svenska. Planen skall innehålla syfte, bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade delstudier, betydelse och arbetsplan. Den skall vidare innehålla den information som krävs för att bedöma projektets målsättning, originalitet och genomförbarhet.  Det är också väsentligt att projektet beskrivs så att man får en god uppfattning om dess vetenskapliga ställning i ett nationellt/internationellt sammanhang.

 

Etisk prövning

Diarienummer för etiskt tillstånd skall anges. Om etiskt tillstånd saknas vid ansökningstillfället skall, för att komma i fråga för tilldelning av projektmedel, kopia av etiskt godkännande vara forskarskolan tillhanda senast 1 maj 2023.

 

Genus och mångfald

Vid beskrivning redovisas plan för hur genus och mångfaldsperspektivet beaktas t ex syftet med studien eller vid val av design, population, metod, principer för databearbetning eller analys. I de fall detta perspektiv inte bedöms vara relevant för forskningsproblemet skall en motivering lämnas. Max 2000 tecken.

 

För ytterligare information kontakta: nvs-fih@nvs.ki.se