Utlysning delfinansiering doktorander 2023

Mälardalsområdets Forskarskola i Vårdvetenskap - utlyser delfinansiering av doktorander till hösten 2023

Forskarskolan anordnar utbildning på forskarnivå som förenas med undervisning inom hälsoprofessionsprogrammen för att stärka kopplingen mellan forskning och utbildning, samt möta behovet av kompetensförsörjning inom hälso- och sjukvårdsutbildningar.

Utlysning av medel för delfinansiering av 11 doktorander

Utlysningen innefattar delfinansiering 60% av en doktorand motsvarande fyra års heltidsstudier (48 månader) vid det lärosäte där doktoranden ska registreras.  Forskarutbildningen kan utökas till fem år då lärosätena anmodas erbjuda doktoranderna att undervisa upp till 20% av en heltid. 

Karolinska Institutet tilldelas fyra platser, Uppsala universitet tre platser, Mälardalens universitet och Sophiahemmets Högskola två platser vardera. 

Ansökningsperiod 20 februari – 30 mars 2023

Ansökningar sker genom Prisma och skall vara inlämnad senast kl 14.00 den 30/3.

Beslut om tilldelning

Beslut om huruvida projekten ingår i den slutgiltiga rangordningen (se bedömning av ansökan) samt tilldelning av medel fattas av styrgruppen för forskarskolan. Varje lärosäte tilldelas en reservplats.

Beslut om tilldelning meddelas 1 juni 2023.

Villkor för att ansöka

 • Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande och medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en av dem inneha docentkompetens.
 • Huvudsökande (huvudhandledaren) måste vara anställd eller formellt anknuten och verksam vid det lärosäte där doktoranden förväntas antas. Krav på huvudsökande är att ha en dokumenterad handledarutbildning samt uppnå respektive lärosätes krav på handledarskap.
 • Huvudsökanden kan medverka som huvudhandledare endast i en ansökan vid detta utlysningstillfälle. Om en huvudhandledare förekommer som huvudhandledare på flera ansökningar anses samtliga vara ogiltiga.
 • Regler som gäller för handledarskap och forskarutbildning vid respektive lärosäte gäller för dem som tilldelas medel.
 • Medsökande (max tre) är disputerad forskare som avser att vara biträdande handledare till den rekryterade doktoranden. Biträdande handledare kan vara medsökande på flera ansökningar.
 • Huvud- och medsökande ska vara samma personer som senare utses till handledare vid respektive lärosäte vid doktorandens antagning.

Bedömning av ansökan

För inkomna ansökningar görs en första bedömning om behörighet med utgångspunkt i forskarskolans beskrivning av forskningsområdet vårdvetenskap. Projekt som bedöms tydligt irrelevanta går inte vidare för ytterligare granskning.  

Seniora forskare (minst docent) anställda/adjungerade vid eller anknutna till lärosäten som inte ingår i forskarskolans partnerskap kommer att bedöma ansökningarna. Granskarna måste vara fria från jäv till de aktuella projekten. Varje projekt bedöms av minst tre personer som rapporterar poäng för varje ansökan baserade på bedömningskriterierna:  

 

     1) Relevans för forskningsområdet vårdvetenskap (ja/nej) 
     2) Projektets lämplighet som doktorandprojekt (1-5p) 
     3) Handledning och forskarutbildningsmiljö (1-5p) 
     4) Projektets genomförbarhet (1-5p)
     5) Projektets vetenskapliga kvalité (1-5p) 

 

        5 poäng = utmärkt 
        4 poäng = mycket bra 
        3 poäng = bra 
        2 poäng = acceptabel 
        1 poäng = otillräcklig 

 

För att projektet ska ingå i den slutgiltiga rangordningen ska: 

 1. Minst hälften av granskarna bedömt projektet som relevant för forskningsområdet vårdvetenskap  
   
 2. Granskarnas bedömningsresultat sammanställs och de sökande rangordnas per lärosäte. Varje bedömningskriterium måste anta ett medelvärde på minst 3 poäng (totalpoäng delat med antal granskare) för att ingå i rangordningen och komma i fråga för finansiering. 

Doktorandrekrytering 

De projekt som beviljas projektmedel för finansiering av utbildning på forskarnivå deltar sedan i rekryteringsprocessen av doktorander. Rekryteringsprocessen innebär att tjänsterna annonseras, utifrån respektive lärosätes regelverk, Rekryteringen skall ske i konkurrens och endast personer som ännu inte antagits till utbildning på forskarnivå kan rekryteras.  

Projekt som beviljats finansiering kommer att presenteras på forskarskolans hemsida. Ansökan om en doktorandtjänst till respektive projekt sker via de fyra lärosätenas ansökningssystem. Det går att söka till fler än ett projekt och då skall en ansökan för varje projekt lämnas in. Efter detta vidtar en urvals -och antagningsprocess vid lärosätet där den blivande doktoranden skall registreras.

Doktoranden skall vara antagen och anställd när forskarskolan startar 20 november 2023. 

 

INSTRUKTIONER ANSÖKAN

Ansökan kan lämnas in på svenska eller engelska.  

 

Forskningsprojektets titel 

Av projekttiteln skall forskningsområdet tydligt framgå och vad projektets fokus är. Det skall vara möjligt för personer utanför specialområdet att bilda sig en uppfattning om projektets innehåll. Projekttiteln anges på såväl svenska som engelska

 

Uppgifter om huvudsökande och medsökande 

Ansökan skall omfattas av minst två sökande (huvudsökande tillika huvudhandledare och max tre medsökande) vilka samtliga skall vara disputerade och minst en inneha docentkompetens. Huvudsökande måste vara anställd eller formellt anknuten och verksam vid det lärosäte där doktoranden förväntas antas. Med huvudsökande avses den sökande som kommer att vara huvudhandledare och därmed ansvarig för avhandlingsarbetet och doktorandens individuella studieplan.  

 

Sammanfattning av forskningsprojektet 

Den vetenskapliga sammanfattningen av forskningsprojektet skall innehålla övergripande mål, frågor/hypoteser; metoder/tekniker; planerade delstudier; betydelse och relevans för forskningsområdet (max 4000 tecken inkl. blanksteg). Sammanfattningen skall vara skriven på svenska och kunna läsas helt fristående. 

 

Relevans för forskningsområdet vårdvetenskap 

Beskriv forskningsprojektets relevans för forskarskolans inriktning vårdvetenskap (max 2000 tecken). 

 

Projektets lämplighet som doktorandprojekt 

Motivera projektets lämplighet, genomförbarhet och omfattning i relation till utbildning på forskarnivå. Beskriv doktorandens roll i projektet. Beskriv även hur undervisning vid någon av hälso- och sjukvårdsprogrammen kan kombineras med doktorandstudier och projektets genomförande (max 2000 tecken).

 

Handledning och forskarutbildningsmiljö   

Samtliga sökande skall ange tidigare erfarenhet av handledning i samband med utbildning på forskarnivå. Beskriv hur handledarnas kompetens är relevant för projektet och en plan för handledning. Det skall framgå tydligt hur konstellationen i handledargruppen kommer doktoranden till godo och hur den sammanvägda kompetensen kan kompensera i det fall huvudsökande inte är en senior forskare (lägst docent).  

Beskriv kommande forskarutbildningsmiljö och förutsättningar för doktorandens lärande på respektive lärosäte. Av beskrivningen skall framgå vilket pedagogiskt stöd doktoranden kommer att få som gynnar lärprocess och utveckling mot självständighet. Ange eventuella samarbetspartners och nätverk inom och utom landet som har betydelse för doktorandens lärande. Beskriv på vilket sätt forskarutbildningsmiljön främjar doktorandens möjlighet till internationalisering. Beskriv också om och på vilket sätt projektet erbjuder multiprofessionellt samarbete (max 3000 tecken). 

 

Redovisa projektets genomförbarhet  

Ange förutsättningarna för projektets genomförande angående ekonomiska resurser inklusive delfinansiering av doktorand. Redovisa resurser tillgängliga för doktoranden t ex personella, metodologiska, och materiella resurser såsom dator, apparatur mm. Redovisa en tidsplan för studierna och motivera på vilket sätt studiedeltagare och metoder är adekvata för projektets hypoteser och frågeställningar. Redogör för forskningsetiska överväganden (max 3000 tecken). 

 

Forskningsplan 

Forskningsplanen inkl. referenser får omfatta max 25 000 tecken (motsvarar 6 A4-sidor) skrivs på engelska eller svenska. Planen skall innehålla syfte, bakgrund, frågeställningar, metoder, planerade delstudier, betydelse och arbetsplan. Den skall vidare innehålla den information som krävs för att bedöma projektets vetenskapliga kvalitet och genomförbarhet. Det är också väsentligt att projektet beskrivs så att det ger en god uppfattning om dess betydelse i ett nationellt/internationellt sammanhang.  

 

Etisk prövning 

Diarienummer för etiskt tillstånd skall anges. Om etiskt tillstånd saknas vid ansökningstillfället skall ett etiskt godkännande (eller bevis på inskickad ansökan) vara forskarskolan tillhanda senast när doktoranden registreras till forskarutbildningen.  

 

Ange hur målen för forskarutbildning kan uppnås  

Ange med tydliga exempel hur examensmålen för doktoranden inom forskningsprojektet kan uppnås: 

 • Kunskap och förståelse, 
 • Färdigheter och förmåga, 
 • Värderingsförmåga och förhållningssätt. 

 

För information om nationella målen för forskarutbildning, se: https://medarbetare.ki.se/mal-for-forskarutbildning-enligt-hogskoleforordningen 

 

För ytterligare information kontakta: mof@nvs.ki.se

 

MH
Innehållsgranskare:
Chris Bengtsson
2023-03-06