Sabbatical utlysning 2021

Karolinska Institutet utlyser medel för delfinansiering av sabbaticalvistelser inom vårdvetenskap att utföras vid en forskargrupp vid Umeå Universitet 2021

För att främja forskning och utbildning på forskarnivå inom vårdvetenskap och stärka samarbetet mellan KI och UmU utlyser SFO-V medel för sabbaticalvistelse vid UmU. Forskning inom SFO-V bedrivs med fokus på följande fyra kärnområden:

 • Co-creation of products, services and processes
 • Self-management of health-related conditions
 • eHealth
 • Bio-behavioral health care science

Behöriga att söka är professorer och universitetslektorer vid KI som

 • Innehar en tillsvidareanställning som professor eller lektor vid KI sedan minst fem år
 • Bedriver forskning inom något av SFO-V:s fyra kärnområden
 • Ansöker med ett projekt (projektplan) med relevans för vårdvetenskap och som hör till minst ett av SFO-V:s fyra kärnområden
 • Kan visa att hen garanteras ledighet med bibehållen lön från heminstitutionen vid KI och plats vid UmU för att genomföra sabbaticalvistelsen (se nedan)

Ansökan ska skrivas på engelska och innehålla följande

 1. Följebrev undertecknat av sökanden inkluderande a) syftet med vistelsen b) förväntad effekt av hur KI och UmU gagnas av vistelsen c) sökandens aktuella KI-institutionstillhörighet och anställning.
 2. Forskningsplan, inte överstigande 4 A4-sidor
 3. Kort CV, inte överstigande en A4-sida
 4. Publikationsförteckning med 10 utvalda publikationer, inte överstigande en A4-sida
 5. Intyg från sökandes prefekt som bekräftar att medfinansiering finns och att sökanden om ansökan beviljas garanteras ledighet med bibehållen lön för att genomföra sabbaticalvistelsen vid UmU.
 6. Intyg från UmU som bekräftar att sökanden kan beredas plats och få tillgång till resurser nödvändiga för genomförandet av forskningsplanen.

Bedömningskriterier

Ansökan kommer att genomgå granskning av sakkunniga vid KI och UmU. Bedömningskriterier (kriterierna kommer att viktas likvärdigt):

 • Sökandes kompetens och potential.
 • Projektplanen (originalitet, vetenskaplig kvalitet och genomförbarhet).
 • Sabbaticalvistelsens potential för att gagna KI:s och UmU:s forskning och utbildning på forskarnivå.

Sista ansökningsdatum 15 mars 2021

Ansökan ska inlämnas som en sammanhållen PDF-fil via epost till yvonne.wengstrom@ki.se,   senast 15 mars 2021.

Tidslinje
Datum Händelse
15 mars Sista ansökningsdatum
22 mars - 20 april Granskning
3 maj besked till sökande

Sabbatical ansökan

Kontaktpersoner

Yvonne Wengström

Professor/sjuksköterska