Rehabiliteringsprocesser efter stroke - behov, åtgärder och utfall

Det finns bristande kunskap om den långsiktiga påverkan i det dagliga livet för personer som insjuknat i stroke och deras närstående samt behov av rehabiliteringsinsatser och stöd i olika faser av rehabiliteringsprocessen efter stroke. Det saknas även kunskap om hur den mer långsiktiga vården och rehabiliteringen efter stroke bör organiseras.

Vi har i olika studier bedrivit projekt med syfte att öka kunskapen om behov av rehabilitering och stöd hos personer med stroke och deras närstående och om och hur dessa behov varierar över tid.

Metoder

För att belysa olika aspekter av rehabiliteringsprocesser efter stroke använder vi olika metoder: kvantitativa, kvalitativa och mixed methods. Datainsamling sker på olika sätt, dels genom strukturerade intervjuer och dels med etablerade tester av funktionstillstånd, livstillfredsställelse, upplevda behov av och tillfredsställelse med hälso- och sjukvård, kontextuella (personliga och miljömässiga) och sjukdomsspecifika faktorer. Från närstående samlas uppgifter om närståendebörda. I kvalitativa intervjuer med patienter och närstående undersöks upplevelser av rehabiliteringsprocessen och behov av rehabilitering och stöd. Registerstudier av hälso- och sjukvårdsanvändning efter stroke genomförs. Flera studier genomförs i samarbete med forskargruppen HELD, Syddansk Universitet i Odense och forskargruppen inom socialt arbete.

Betydelse

Eftersom stroke ofta leder till livslång påverkan av livet hos individen och dennes familj är det angeläget att utveckla evidensbaserade sub-akuta insatser, företrädesvis genom att utöka utbudet av friskvårdsinriktade hälsobefrämjande aktiviteter och att identifiera faktorer som kan bidra till att rehabiliteringsbehoven hos personer med stroke och deras anhöriga bättre tillgodoses. En ökad kunskap om vilka behov som personer med stroke och deras anhöriga upplever kan utgöra en bas för modellutveckling av akuta och subakuta rehabiliteringsinsatser.

Projektledare

Charlotte Ytterberg

Lektor/fysioterapeut

Doktorsavhandlingar

Avhandlingar som helt eller delvis besvarar forskningsfrågor inom ramen för ovanstående syfte.

Malin Tistad: Needs for, use of and satisfaction with health care services in the course of the first year after stroke: the perspective of people with stroke

Susanne Palmcrantz: Long-term effects of stroke seen in young individuals living in the community

Finansiering

Forskningen har finansierats med medel från Centrum för Vårdvetenskap, FoU-medel från Karolinska Universitetssjukhuset, Nationella forskarskolan i vård och omsorg, Vetenskapsrådet, Hjärnfonden, Strokeförbundet, Promobilia, KI fonder och med ALF-medel från Region Stockholm.

Vetenskapliga publikationer

2021

The manifestation of participation within a co-design process involving patients, significant others and health-care professionals.
Lindblom S, Flink M, Elf M, Laska AC, von Koch L, Ytterberg C
Health Expect 2021 Mar;():

2020

Perceived Quality of Care Transitions between Hospital and the Home in People with Stroke.
Lindblom S, Flink M, Sjöstrand C, Laska AC, von Koch L, Ytterberg C
J Am Med Dir Assoc 2020 Dec;21(12):1885-1892

Perceptive Dialogue for Linking Stakeholders and Units During Care Transitions - A Qualitative Study of People with Stroke, Significant Others and Healthcare Professionals in Sweden.
Lindblom S, Ytterberg C, Elf M, Flink M
Int J Integr Care 2020 Mar;20(1):11

Healthcare Utilization After Stroke: A 1-Year Prospective Study.
Minet LR, Peterson E, von Koch L, Ytterberg C
J Am Med Dir Assoc 2020 Jul;():

Factors related to met needs for rehabilitation 6 years after stroke.
Ytterberg C, Kristensen HK, Tistad M, von Koch L
PLoS ONE 2020 ;15(1):e0227867

2019

Closeness and life satisfaction after six years for persons with stroke and spouses.
Fugl-Meyer KS, Nilsson MI, von Koch L, Ytterberg C
J Rehabil Med 2019 Jul;51(7):492-498

Abandoned to the strains of daily life: a qualitative study of the long-term experiences in partners to persons after a mild to moderate stroke.
Ytterberg C, von Koch L, Erikson A
Disabil Rehabil 2019 03;41(6):649-655

2017

Discourses in stroke rehabilitation as they present themselves in current physiotherapy and occupational therapy.
Kristensen HK, Præstegaard J, Ytterberg C
Disabil Rehabil 2017 02;39(3):223-235

Association between satisfaction and participation in everyday occupations after stroke.
Bergström A, Guidetti S, Tham K, Eriksson G
Scand J Occup Ther 2017 Sep;24(5):339-348

Experiences of Sexuality Six Years After Stroke: A Qualitative Study.
Nilsson MI, Fugl-Meyer K, von Koch L, Ytterberg C
J Sex Med 2017 06;14(6):797-803

Perceived impact of stroke six years after onset, and changes in impact between one and six years.
Ytterberg C, Dybäck M, Bergström A, Guidetti S, Eriksson G
J Rehabil Med 2017 Aug;49(8):637-643

2016

Research-based evidence in stroke rehabilitation: an investigation of its implementation by physiotherapists and occupational therapists.
Kristensen HK, Ytterberg C, Jones DL, Lund H
Disabil Rehabil 2016 12;38(26):2564-74

Self-Reported Fatigue and Associated Factors Six Years after Stroke.
Elf M, Eriksson G, Johansson S, von Koch L, Ytterberg C
PLoS ONE 2016 ;11(8):e0161942

The Importance of Patient Involvement in Stroke Rehabilitation.
Kristensen HK, Tistad M, Koch Lv, Ytterberg C
PLoS ONE 2016 ;11(6):e0157149

2015

Participation in everyday life and life satisfaction in persons with stroke and their caregivers 3-6 months after onset.
Bergström AL, von Koch L, Andersson M, Tham K, Eriksson G
J Rehabil Med 2015 Jun;47(6):508-15

Post-stroke fatigue and its dimensions over the second half year after stroke.
Delva MY, Delva II, Lytvynenko NV
Wiad. Lek. ;71(2 pt 2):314-317