Primärvård ur ett livscykelperspektiv

Projektgruppens fokuserar på hälsa, ohälsa, omvårdnadsvetenskap, och transkulturella aspekter i primärvårdens kontext för individer inom livscykelns olika åldrar – barn, vuxna och äldre.

Forskningsområde

Primärvård är en del av den öppna hälso- och sjukvården i Sverige. Enligt Hälso- och sjukvårdslagen ska primärvården ombesörja barn, vuxna och äldres behov av den vård som inte kräver sjukhusens medicinska och tekniska resurser. Det medför att personal som arbetar inom primärvården möter patienter i alla åldrar, med en variation av social- och kulturell bakgrund och olika hälsoproblem. Primärvården är den vårdinstans som möter patienter som kan ha allt från en enklare infektion till en kronisk sjukdom som kräver regelbunden vård och kontroller. Till primärvården hör också hemsjukvård vilket innebär att personalen besöker och vårdar patienten i deras hem.

Primärvårdens hälsofrämjande vård och förebyggande arbetet för barn och ungdomar bedrivs inom barnhälsovård (BHV) och Elevhälsan i den kommunala skolan. BHV och Elevhälsa arbetar med kunskapsområden som ger insikt om hur olika faktorer på individ, grupp och samhällelig nivå påverkar barns hälsa, livsvillkor och miljö. BHV har en lång tradition i Sverige. Verksamheten riktar sig till samtliga barn i åldrarna 0- 6 år och det främsta målet är att främja barns hälsa och utveckling. När barnet når skolåldern ombesörjer Elevhälsan i kommunens regi hälsokontroller, vaccinationer och enklare sjukdomsinsatser.

Primärvården för äldre behöver utvecklas och ett behov av möjlighet till kontinuitet, stabila relationer och tillgänglighet finns. Den geriatriska kompetensen bland distriktssköterskor och sjuksköterskor behöver stärkas för att de äldre ska få ett gott omhändertagande och möjlighet till preventivt arbete inom äldregruppen stärks. När inte primärvården längre räcker till träder hemsjukvård och som arbetar med äldre in för att den äldre skall få en så god vård som möjligt. Att så många aktörer är inblandade i vården kräver ett professionellt förhållning- och arbetssätt.

Syfte

Projektgruppen primärvård har fokus på hälsa och lidande i primärvård hos barn, vuxna och äldre på individ, grupp och samhällsnivå. Målet är att kunna bidra med ökad kunskap om hälsa hos de olika åldersgrupperna samt att studera inverkan av riktade interventioner för att förbättra hälsa och lindra lidande hos barn, familjer och äldre.

Aktuella och planerade projekt

Föräldraskap i en ny kontext (Anita Berlin och Rebecca Popenoe) (planeringsstadium)
Livskvalitet hos barn i Sverige som växer upp med HIV (Lise-Lott Rydström och Anita Berlin) (pågående projekt)
Stigma bland barn och ungdomar i Sverige (Lise-Lott Rydström, Lisa Jakobsson, Azar Tavallai) (planeringsstadium)
Ensamkommande flyktigbarn (Azar Tavallali och Marianna Moberg) (planeringsstadium)
Barns delaktighet i primärvård (Albertine Ranheim) (avslutat projekt)
Föräldrautbildning inom Barnhälsovården (Anita Berlin) (pågående projekt)
Kulturell kompetens (Anita Berlin, Azar Tavallali) (planeringsstadium)
Sjukdomsuppfattningar hos personer med behandlad celiaki (Lisa Ring) (pågående projekt)

För detaljinformation om respektive projekt kontakta ansvariga personer (namn inom parentes)

Projektgruppens medlemmar

Anita Berlin

Anknuten till Forskning
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Zarina Nahar Kabir

Senior forskare
Kabir
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Rebecca Popenoe

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 2
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Eva Sundborg

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Azar Tavallali

Adjunkt
Omvårdnad 1
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle